Tilsyn

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

1.6. Rapportering til den sentrale godkjenningsordningen

1.6.1. Hva skal rapporteres

Rapporteringsplikten etter pbl § 22-4, siste ledd gjelder først og fremst når kommunene ved tilsyn oppdager forhold som fører til advarsel eller vedtak om tilbaketrekking av ansvarsrett etter pbl § 22-4. Dette kan eksempelvis være:

 • alvorlig overtredelse av plan- og bygningslovgivningen

 • unnlatelse av i vesentlig grad å ivareta funksjonen som søker, prosjekterende, utførende eller kontrollerende

 • unnlatelse av å følge pålegg om retting av avvik

 • manglende oppfyllelse av forutsetningene for ansvarsrett

 • når kravene til pålitelighet og dugelighet ikke er oppfylt

 • når foretakets faglige kvalifikasjoner ikke strekker til

Det kan videre rapporteres om andre forhold som kan ha konsekvenser for den sentrale godkjenningen. Alvorlige overtredelser bør rapporteres selv om de ikke resulterer i advarsel eller tilbaketrekking.

Eksempler på alvorlige overtredelser er:

 • feil i prosjekteringen eller utførelsen, som har vesentlig betydning for helse, miljø eller sikkerhet

 • fravær av kvalitetssikring eller svikt i kvalitetssikring

 • fravær av kontroll eller svikt i kontrollen

 • igangsetting av arbeid uten tillatelse

 • unnlatelse av å følge opp henvendelser som gjelder tilsyn

 • forfalskning av dokumentasjon

 • manglende eller mangelfullt styringssystem eller bruk av dette

Gjentakelse av de samme typer brudd eller feil som går igjen innebærer at foretakets styringssystem er mangelfullt eller ikke er i bruk. Et foretak som ikke oppfyller kravet til bruk av styringssystem, vil ikke kunne inneha sentral godkjenning.

Får kommunen opplysninger om manglende kvalifikasjoner i foretaket eller at foretaket ikke oppfyller vilkårene om kvalifikasjoner i SAK10 kap. 11, bør dette rapporteres. Dette kan eksempelvis være der personell slutter uten å bli erstattet med tilsvarende kompetanse. Det er kun forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven som er relevante og som skal rapporteres. Brudd på annet regelverk eller privatrettslige kontraktsforhold er forhold som er bygningsmyndighetene uvedkommende og skal derfor ikke rapporteres.