Tilsyn

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

1.6. Rapportering til den sentrale godkjenningsordningen

1.6.5. Tilbaketrekking av sentral godkjenning

I henhold til pbl § 22-2, jf. SAK10 § 13-6. skal Direktoratet for byggkvalitet trekke tilbake foretakets sentrale godkjenning:

  • ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven

  • dersom foretaket ikke lenger oppfyller de nødvendige kvalifikasjonskrav for godkjenning, jf. SAK10 kap. 9-11

  • når foretaket på annen måte ikke oppfyller kravene for godkjenning

  • dersom foretaket gjennom sin praksis har vist at det ikke oppfyller de krav til pålitelighet eller dugelighet som må stilles til foretaket.