Tilsyn

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

1.7. Tilsyn etter annet regelverk

1.7.1. Tilsyn etter brannlovgivningen

Lokale brannvernmyndigheter fører tilsyn etter lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven). Dette innebærer at de fører regelmessig tilsyn med et utvalg av objekter i bruksfasen, dvs. når bygget er ferdigstilt og tatt i bruk. Tilsynet utføres etter brannregelverket. Det føres tilsyn med at objektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann.

Kravene til brannteknisk utforming og utstyr er i utgangspunktet ivaretatt når tekniske krav gitt i eller i medhold av gjeldende plan- og bygningslov på oppføringstidspunktet er oppfylt.

Plan- og bygningslovgivningen stiller krav til byggverk som må være oppfylt på tidspunktet for ferdigstillelse. Det forutsettes at branntekniske løsninger fungerer og vedlikeholdes i bruksfasen, og at bruken er i samsvar med det som er lagt til grunn ved prosjekteringen av byggverket.

Dersom brannvernmyndighetene oppdager at forutsetningene for bruk av byggverket ikke er oppfylt, kan dette utløse ny byggesak og eventuelt søknad om bruksendring etter plan- og bygningslovgivningen.

Brannlovgivningen stiller krav om opp-gradering av eksisterende bygninger. Ifølge forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (forebyggendeforskriften FOBTOT) § 2-1 skal brannsikkerheten i eksisterende bygninger oppgraderes til samme sikkerhetsnivå som for nyere bygninger såfremt dette kan gjøres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Her er det altså snakk om oppgradering til et sikkerhetsnivå, og ikke oppgradering til konkrete tekniske løsninger. Krav om oppgradering kan føre til tiltak som utløser byggesak og vil da omfattes av tilsynsreglene i pbl.

Melding til bygningsmyndighetene

Ifølge pbl. § 1-4, tredje ledd skal myndigheter som utfører branntilsyn melde fra til de kommunale bygnings-myndigheter dersom det oppdages forhold som er i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Dersom det ved branntilsyn avdekkes at sikkerhetsnivået i plan- og bygningslovgivningen på oppføringstidspunktet ikke er oppfylt, skal brannvernmyndighetene melde fra om dette til de kommunale bygningsmyndigheter. Bygnings-myndighetene skal på grunnlag av en slik melding iverksette tilsyn. Dette kan hovedsakelig gjøres ved å be om doku-mentasjon på at valgte tekniske løsninger er i samsvar med krav i plan- og bygningslovgivningen. Eventuelle ulovlige forhold kan følges opp med sanksjoner.

Foreligger det avvik kan det tyde på at forutsetningene for kommunens vedtak om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse på tidspunktet for vedtaket ikke var oppfylt. Vedtaket kan dermed være ugyldig, jf. fvl. § 35, første ledd, litra c.

Tilsyn av brannmyndigheter

  • brannmyndigheter fører tilsyn med utgangspunkt i brannregelverket.

  • brannmyndighetene skal i medhold av pbl. § 1-4, siste ledd melde forhold i strid med plan- og bygningslovgivningen til bygningsmyndighetene

  • ved melding fra brannmyndigheter etter pbl. 1-4 skal tilsyn iverksettes