Tilsyn

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

1.7. Tilsyn etter annet regelverk

1.7.3. Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern

Kommunen fører tilsyn med at virksomhet som omfattes av forskrift om miljørettet helsevern etterlever regelverket. Kommunen skal påse at virksomhet som skal føre internkontroll, fører denne kontrollen med sin egen virksomhet på en slik måte at regelverket etterleves. Kommunens tilsynsoppgave omfatter også kommunale virksomheter som forskriften gjelder for.

Kommunens tilsynsplikt innebærer blant annet at kommunen skal ha oversikt over hvilke virksomheter det dreier seg om, påse at virksomhetene er orientert om hvilke krav som er rettet mot dem, gjennomføre tilsyn med virksomheter etter fastsatt plan, og følge opp at virksomheten lukker sine avvik etter en fastsatt tid.