Tilsyn

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

1.7. Tilsyn etter annet regelverk

Innledning

Kommunen skal føre tilsyn med at bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven overholdes. Tilsyn etter annet regelverk eller med privatrettslige forhold faller utenfor kommunens myndighetsområde. Kommunen som tilsynsorgan bør imidlertid være åpen for samarbeid med andre tilsynsmyndigheter.

Bygningsmyndighetene skal holde tilsynsvirksomheten innenfor rammen av det bygningsrettslige regelverket. Det er viktig at kommunen er kjent med grenseoppgangen mellom plan- og bygningsloven og annet regelverk hvor andre myndigheter fører tilsyn.

Samtidig må kommunen tilrettelegge for samarbeid med andre tilsynsmyndigheter. Felles for alle offentlige tilsyn er at de skal ivareta samfunnsmessige interesser. Samarbeid mellom myndigheter gir effektiv utnyttelse av kompetanse og ressurser. Ulike tilsyn kan ha fagkompetanse som utfyller hverandre til nytte for begge myndigheter. Samarbeid og bistand fra andre myndigheter til gjennomføring av tilsyn vil kunne tilføre verdifull fagkompetanse og tilsynserfaring, samt bidra til å lette gjennomføringen rent praktisk. Koordinering av tilsyn fra forskjellige tilsynsmyndigheter vil dessuten bli positivt mottatt av aktørene i BA-næringen.

Enkelte krav fra annet regelverk er direkte innarbeidet i plan- og bygningsloven, hovedsakelig veilovens bestemmelser om frisikt. I slike tilfeller faller dette inn under bygningsmyndighetenes tilsyn. Det samme kan til en viss grad gjelde vannforsyning etter egen forskrift (pbl. § 27-1) og krav til avløp etter forurensningsloven (pbl. § 27-2). Det er et tolkningsspørsmål hvilken myndighet som har tilsynsansvaret her, men det må kunne antas at ansvaret ligger på begge myndigheter i fellesskap.

Melding til bygningsmyndighetene

Finner andre myndigheter i sitt tilsyn eller på annen måte forhold i strid med plan- og bygningslovgivningen, skal de snarest melde dette til bygningsmyndighetene, jf. pbl. § 1-4, siste ledd. Bygningsmyndighetene skal da iverksette tilsyn.