Tilsyn

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

2.1 Organisasjonsmodeller

2.1.3. Samarbeid med andre kommuner om tilsyn (samarbeid uten delegasjon)

I sin enkleste form kan kommunalt samarbeid etableres på uformelt grunnlag, for eksempel ved samarbeidsmøter eller ved å opprette løsere samarbeidsavtaler. Eksempelvis kan en kommune låne ut en saksbehandler til en annen kommune en dag i uken for å gjennomføre tilsyn sammen med nabokommunens saksbehandler.

Slike samarbeidsmodeller er imidlertid avhengige av personer og kommunenes prioriteringer til enhver tid og vil lett kunne forvitre.

Mindre kommuner med få byggesaksbehandlere kan samarbeide på tvers av kommunegrenser ved å opprette en felles tilsynsenhet. Dette har den fordel at kommunene raskt kan komme i gang med tilsyn og krever relativt små ressurser fra den enkelte kommune. Ved samarbeid om tilsyn unngås lettere dobbeltrolle enn om den enkelte kommune integrerer tilsynet i sin saksbehandling. Det gjør det lettere å synliggjøre tilsynsfunksjonen og kan bidra til større likebehandling mellom kommunene.

En kommunal samarbeidsenhet kan organiseres på flere måter. Dersom kommunen ønsker å delegere myndighetsutøvelsen, må dette imidlertid gjøres som et formelt interkommunalt samarbeid etter reglene i kommuneloven.

Samarbeid mellom kommunene vil fremme lik prioritering og praksis i de kommunene som er med. Tilsynet vil dessuten oppfattes som mer nøytralt i små kommuner hvor «alle kjenner alle».

Tilsynsenheten vil kunne gjennomføre tilsyn i alle kommunene, men må rapportere til den kommunen hvor byggetiltaket befinner seg. Det er kommunen, ikke tilsynsorganet, som innehar sanksjonsmyndigheten.

Også her er det viktig at det utarbeides gode rutiner for å sikre et nært samarbeid med de kommunale byggesaksavdelingene. Dette sikrer at tilsynene blir fulgt opp og at det ikke går for lang tid mellom tilsynstidspunktet og kommunens oppfølgning.