Tilsyn

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

2.1 Organisasjonsmodeller

2.1.4. Interkommunalt samarbeid (delegasjon av myndighet til vertskommune)

En kommune kan overlate utførelsen av tilsyn og andre lovpålagte oppgaver til en vertskommune. Slik delegasjon og overføring av beslutningsmyndighet reguleres av kommuneloven (kap. 5). Kommunelovens bestemmelser gir rammene for slikt formelt interkommunalt samarbeid.

Dersom en kommune ønsker å delegere offentlig myndighetsutøvelse, kan dette kun gjøres slik kommuneloven §§ 20-1 flg. gir anvisning om.

Etablering av et vertskommunesamarbeid er frivillig og til grunn for samarbeidet skal det ligge en samarbeidsavtale. Kommuneloven stiller minimumskrav til samarbeidsavtalen mellom vertskommunen og samarbeidskommunen, se § 20-4. Avtalen kan også regulere andre forhold enn de obligatoriske.

Det finnes to modeller for interkommunalt samarbeid:

 • Administrativ vertskommunesamarbeid

 • Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd

Hvilke type saker som skal delegeres er bestemmende for valg av modell.

Der delegasjonen omfatter saker som normalt er delegert til administrasjonen og som ikke trenger politisk behandling, dvs. såkalt "ikke prinsipielle saker", vil administrativt vertskommunesamarbeid være tilstrekkelig. For tilsyn etter plan- og bygningsloven vil denne modellen normalt være mest hensiktsmessig.

Der delegasjonen skal omfatte saker av prinsipiell betydning, må modellen med felles folkevalgt nemnd legges til grunn.

Administrativt vertskommunesamarbeid er godt egnet for tilsyn. Etablering av interkommunalt tilsyn etter denne modellen beskrives derfor nærmere i det følgende.

Til grunn for et interkommunalt tilsynssamarbeid skal det ligge en samarbeidsavtale. Avtalen skal være skriftlig og vedtas av kommunestyrene selv. Selve delegasjonen av myndighet skjer ved at kommunestyret gir instruks til egen administrasjonssjef om delegasjon til administrasjonssjefen i vertskommunen. Overføring av tilsynsmyndighet til vertskommune kan derfor ikke være videre enn den myndighet administrasjonen selv har. Vertskommunen skal så orientere fylkesmannen om etableringen av samarbeidet.

Vanlig instruksjons- og omgjøringsmyndighet ligger fortsatt til samarbeidskommunen.

Samarbeidskommunen kan gi vertskommunen instruks i saker og har også omgjøringsmyndighet som etter forvaltningsloven § 35 første ledd. Vertskommunen har alminnelig styringsrett som arbeidsgiver og samarbeidskommunen kan derfor ikke gi instruks om organisering av arbeidet.

Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet i saker som gjelder samarbeidskommunen.

Ved klage på vedtak fattet av vertskommunen er den kommunen som har delegert myndigheten, dvs. samarbeidskommunen, klageinstans.

Samarbeidsavtale

Samarbeidsavtalen skal minimum inneholde bestemmelser om:

 • Deltakere i samarbeidsavtalen og hvilken kommune som er vertskommune

 • Hvilke oppgaver og avgjørelsesmyndighet som delegeres, eksempelvis

  • Oppgavetype: tilsyn, ulovlighetsoppfølging, sanksjoner, saksfremlegg politisk behandling m.v.

  • Tilsynsstrategi og prioriterte fagområder

  • Omfang av tilsynet, rammer, forventninger om antall saker og tidsbruk mv.

  • Ansvar for utvikling av utkast til årlig tilsynsstrategi og årlig rapport

 • Tidspunkt for overføring av oppgaver og myndighet

  • Når overføres oppgaven fra/tidsrom

 • Underretning til deltakerne om vedtak av vertskommunen

  • Utsendelse, arkivering og informasjon til samarbeidskommunen

 • Økonomi

  • Kostnader mht. bemanning, kontor, IKT, transport, kartløsning, forsikring mv.

  • Fakturering - faktiske kostnader, tidsbruk, fordelingsnøkkel, prosentvis etter innbyggertall/byggesaker mv.

  • Fakturering mht. intervall - månedlig, årlig mv.

 • Oppløsning og avvikling av samarbeidet

  • Oppsigelse (normalt 1 år, men annet kan avtales)

 • Annet som etter lov krever avtale

Avtalen kan også inneholde andre forhold. Alle forhold av betydning for samarbeidet bør reguleres i avtalen. Dette kan for eksempel være:

 • Informasjon og tilgjengelighet for foretak og tiltakshavere (kontorsted og kontortid)

 • Innsynsrett for samarbeidskommunen i vertskommunens virksomhet og rutiner

 • Informasjon til samarbeidskommunen om klager og andre henvendelser

En vertskommune kan være vertskommune og utføre tilsyn for flere samarbeidskommuner. De ulike samarbeidskommunene kan delegere ulik myndighet til vertskommunen ved administrativt vertskommunesamarbeid. Vertskommunen kan derfor utføre ulike oppgaver for ulike kommuner avhengig av samarbeidsavtalen med den enkelte. Ved interkommunalt samarbeid med felles nemnd må for øvrig alle kommunene inngå én felles avtale og samarbeide om de samme oppgavene.

Interkommunalt samarbeid om tilsyn kan være aktuelt for både store og små kommuner. Kommuner som ønsker å samarbeide om tilsyn, oppfordres til å ta kontakt med nabokommuner. Når ressursene samles ved at man går sammen om en oppgave, kan det være lettere å etablere et solid fagmiljø. Kommuner som ønsker å satse og profesjonalisere seg på tilsyn, kan lettere realisere dette ved påta seg oppgaven som vertskommune og ved det få tilført ressurser til satsingen fra samarbeidskommuner. For andre kommuner vil delegasjon av tilsynsmyndigheten til et interkommunalt samarbeid være en god måte å sikre at denne lovpålagte oppgaven gjennomføres forsvarlig.

Mer informasjon om delegasjon av offentlig myndighetsutøvelse og formelt interkommunalt samarbeid finnes blant annet i:

Organisering av tilsyn

 • kommunen kan fritt velge hvordan tilsynsvirksomheten skal organiseres.

Eksempler på organisasjonsmodeller:

 • integrert tilsyn

 • egen kommunal tilsynsenhet

 • formelt interkommunalt tilsyn

 • løsere samarbeid