Tilsyn

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

Vedlegg 3.1. Funksjonskrav og tekniske løsninger

Eksempler på hvordan funksjonskrav omsettes og fortolkes til ytelser og løsninger.

Som regel vil det være mange ytelser som skal til for å oppfylle ett funksjonskrav. Her er bare vist én ytelse knyttet til hvert funksjonskrav.

Funksjonskrav

Fortolkning til ytelser

Dokumentasjon av løsning

Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport som forventes.

I byggverk med krav om universell utforming skal kommunikasjonsvei være trinnfri. Stigning skal ikke være større enn 1:20.

Dokumenteres på tegninger og ved den fysiske løsningen i det ferdige byggverket.

Bygning skal ha ventilasjon tilpasset rommenes forurensnings- og fuktbelastning slik at tilfredsstillende luftkvalitet sikres.

Soverom skal tilføres minimum 26 m3 friskluft pr. time pr. sengeplass når rommet eller boenheten er i bruk.

For dimensjonering av kanaler og vifter kan norske og europeiske standarder benyttes. Det må kunne legges frem produktdokumentasjon fra produsent som bekrefter at produktene faktisk innehar de kvalitetene som er benyttet i beregninger og kontrollberegninger.

Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at lavt energibehov og miljøriktig energiforsyning fremmes.

U-verdi for yttervegg skal være mindre eller lik 0,18 W/(m2 K)

U-verdi beregnes etter NS 3031 .

Det kan også velges dokumenterte løsninger i anvisninger fra SINTEF Byggforsk.

Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet ved brann for personer som oppholder seg i eller på byggverket, for materielle verdier og for miljø- og samfunnsmessige forhold.

Byggverk i risikoklasse 6 skal ha automatisk brannslokkeanlegg.

Sprinkleranlegg prosjekteres og dimensjoneres etter NS-EN 12845 eller NS-INSTA 900.