Tilsyn

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

Vedlegg 3.2. Prosjekteringsprosessen

3.2.1. Planlegging

Planlegging er vanligvis ikke å anse som del av prosjekteringsprosessen, men kommer i forkant av denne. Planlegging omfatter utarbeiding av plan som kan resultere i reguleringsplan og vilkår. Gjennom plan setter kommunen rammer for utforming av det fysiske miljø og sikrer kvalitet og muligheter for bygging og vern ut fra egenart og lokale forutsetninger. Plan- og bygningsloven gir kommunen selv mulighet til å ta stilling til hvor detaljert en plan skal utformes.

Det kan i planer være stilt ulike vilkår, for eksempel rekkefølgekrav for gjennomføring av ulike tiltak i et område. Rekkefølgekrav kan innebære at utearealer skal være opparbeidet før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest kan gis.