Veiledning for tilsyn med dokumentasjon av sikkerhet mot naturfarer

Fra 1. januar 2022 og to år framover skal kommunene prioritere tilsyn med at det er utarbeidet dokumentasjon for oppfyllelse av krav til sikkerhet mot naturfarer.

Veiledningen beskriver hvordan kommunene kan gjennomføre dette tilsynet.

6. Rapportering av kommunens tilsynsaktivitet

6. Rapportering av kommunens tilsynsaktivitet

Etter utløpet av 2023 skal kommunene rapportere til Direktoratet for byggkvalitet om gjennomførte tilsyn innenfor de prioriterte tilsynsområdene. Rapporteringen vil skje elektronisk. Kommunene vil få nærmere informasjon om nettadresse når det nærmer seg tid for rapportering.

Vi anbefaler at det opprettes rapporteringsrutiner ved begynnelsen av perioden slik at rapportering ved slutten av perioden blir enkel å gjennomføre. Det er ønskelig med en oversikt over antall gjennomførte tilsyn, antall avvik som er avdekket og kommunens bruk av reaksjoner og sanksjoner.