Veiledning for tilsyn med dokumentasjon av sikkerhet mot naturfarer

Fra 1. januar 2022 og to år framover skal kommunene prioritere tilsyn med at det er utarbeidet dokumentasjon for oppfyllelse av krav til sikkerhet mot naturfarer.

Veiledningen beskriver hvordan kommunene kan gjennomføre dette tilsynet.

 • Om tilsynet

  Annethvert år fastsetter Kommunal- og distriktsdepartementet såkalte prioriterte tilsynsområder, som er tidsavgrensede krav om at kommunene skal føre tilsyn med særlige forhold.

  Fra 1. januar 2022 og to år framover skal kommunene prioritere tilsyn med at:

  • det er utarbeidet dokumentasjon for oppfyllelse av krav til sikkerhet mot naturfarer
  • etablering av hybler eller boenheter i eksisterende bygg er omsøkt og lovlige

4. Oppfølging etter tilsyn og reaksjoner

4.1 Oppfølging etter tilsyn

Tilsyn skal avsluttes med en tilsynsrapport. Dersom tilsynet avdekket overtredelse av regelverket vil kommunen kunne anvende ulike typer reaksjoner som enten er rettet mot foretaket og/eller tiltaket.

Kommunen har en plikt etter pbl. § 32-1, å forfølge overtredelser av regelverket. Eneste unntaket er dersom det snakk om en overtredelse av mindre betydning.

4.2 Reaksjoner

Reaksjoner må stå i rimelig forhold til overtredelsen. Kommunen bør vurdere følgende når de skal gi reaksjoner:

 • hvor alvorlig er overtredelsen
 • hvilken betydning har mangelen

Pbl. inneholder en rekke reaksjoner som kan benyttes ved overtredelse av regelverket. Dersom tilstrekkelig sikkerhet mot fare ikke er tilfredsstillende dokumentert eller kommunen sitter med kjennskap om at krav til sikkerhet likevel ikke er oppfylt, skal kommunen avslå byggesøknaden jf. Pbl. § 28-1. Kommunen kan gi pålegg om retting av ulovlige forhold eller pålegg om stans i byggearbeidet. Det kan også fastsettes tvangsmulkt for at pålegg skal bli gjennomført innen fastsatt frist. Pbl. åpner også for at bruk av overtredelsesgebyr ved mislighold.

I tilsynet kan også kommunen kreve uavhengig kontroll etter SAK10 § 14-3 dersom anses å foreligge forhold som gjør det nødvendig med kontroll for å sikre kvalitet i det ferdige byggverket. I veiledningen til bestemmelsen er det angitt at dette kan være aktuelt i tilfeller der deler av kommunen er avmerket som hensynssoner i plan på grunn av vanskelige grunnforhold, naturbelastninger eller klimapåvirkninger.

I temaveilederen HO-2/2012 Tilsyn, punkt 1.5 Når tilsynet dekker avvik, er det gitt mer informasjon om de ulike reaksjonsformene.

Se også maler for oppfølging av tilsyn på www.dibk.no.