Veiledning for tilsyn med dokumentasjon av sikkerhet mot naturfarer

Fra 1. januar 2022 og to år framover skal kommunene prioritere tilsyn med at det er utarbeidet dokumentasjon for oppfyllelse av krav til sikkerhet mot naturfarer.

Veiledningen beskriver hvordan kommunene kan gjennomføre dette tilsynet.

 • Om tilsynet

  Annethvert år fastsetter Kommunal- og distriktsdepartementet såkalte prioriterte tilsynsområder, som er tidsavgrensede krav om at kommunene skal føre tilsyn med særlige forhold.

  Fra 1. januar 2022 og to år framover skal kommunene prioritere tilsyn med at:

  • det er utarbeidet dokumentasjon for oppfyllelse av krav til sikkerhet mot naturfarer
  • etablering av hybler eller boenheter i eksisterende bygg er omsøkt og lovlige

3. Gjennomføring av kommunens tilsyn

3.1 Fremgangsmåte for kommunens tilsyn

Tilsyn kan føres på ulike måter avhengig av kommunens tilsynsstrategi og ressurs- og kompetansesituasjon. Tilsyn trenger ikke være ressurskrevende da tilsyn er en undersøkelse som skal trekke konklusjoner på grunnlag av den dokumentasjonen som blir fremlagt.

Tilsyn kan utføres som et dokumenttilsyn eller et tilsyn på byggeplass.

Forslag til enkel fremgangsmåte for tilsyn

 1. Åpne tilsynssak
 2. Hent/bruk dokumentasjon i byggesaken, eventuelt etterspør dokumentasjon fra prosjekterende foretak/ansvarlig søker
 3. Sjekk om dokumentasjonen foreligger og at denne er tilstrekkelig
 4. Avslutt tilsynssaken om dokumentasjonen foreligger og er tilstrekkelig, eventuelt følg opp saken videre

For mer informasjon om tilsyn anbefaler vi temaveiledningen for kommunalt tilsyn som er et hjelpemiddel for kommuner ved utøvelse av ulike former for tilsynsvirksomhet.

3.2 Kontroll av dokumentasjon

Fra og med 1. januar 2022 er kommunene pålagt å føre tilsyn med om det foreligger dokumentasjon av sikkerhet mot naturfarer etter SAK10 § 5-4, se SAK10 § 15-3 første ledd.

Regelverket inneholder ingen eksplisitte formkrav til dokumentasjonen som skal vedlegges søknaden for å dokumentere at byggetomten har tilstrekkelig sikkerhet mot naturfarer. Oppbygging av og omfang på dokumentasjonen vil variere, blant annet etter tiltakets kompleksitet og den enkelte faretype.

For byggesaker i områder som ikke er avmerket som hensynssone i plan og der det ikke foreligger kjent fare eller andre natur og miljøforhold, vil søker kunne krysse av for at sikkerheten er tilstrekkelig i søknadsskjemaet. Dette kan gjøres uten å måtte vedlegge særskilt dokumentasjon for at sikkerheten er ivaretatt.

I områder avmerket som hensynssone/faresone, kjent fare, topografiske forhold og under marin grense, så må dokumentasjon fra fagkyndig som bekrefter tilstrekkelig sikkerhet vedlegges søknaden. Den samme dokumentasjonen må vedlegges der sikkerheten eventuelt skal oppnås ved kompenserende tiltak.

Det er også viktig for kommunen å kjenne til at veldig mange områder i Norge er ikke omfattet av nyere planer, så det er ikke bare ved bygging i hensynssoner at dokumentasjon må følge byggesøknaden. Dersom det er usikkerhet om byggetomten er utsatt for naturpåkjenning, er det også krav om dokumentasjon. Det vi si ved en kjent fare og ved usikkerhet om sikkerhetsnivået.

Prosjekteringen og dokumentasjon på utførelsen av eventuelle sikringstiltak må ikke vedlegges byggesøknaden, men kommunen kan etterspørre dette ved tilsyn. Kommunen kan/bør påse at dokumentasjon er utarbeidet av en fagkyndig og at den inneholder relevante tema. Se forslag til sjekklister og maler i punkt fem i denne veilederen.