Veiledning for tilsyn med dokumentasjon av sikkerhet mot naturfarer

Fra 1. januar 2022 og to år framover skal kommunene prioritere tilsyn med at det er utarbeidet dokumentasjon for oppfyllelse av krav til sikkerhet mot naturfarer.

Veiledningen beskriver hvordan kommunene kan gjennomføre dette tilsynet.

  • Om tilsynet

    Annethvert år fastsetter Kommunal- og distriktsdepartementet såkalte prioriterte tilsynsområder, som er tidsavgrensede krav om at kommunene skal føre tilsyn med særlige forhold.

    Fra 1. januar 2022 og to år framover skal kommunene prioritere tilsyn med at:

    • det er utarbeidet dokumentasjon for oppfyllelse av krav til sikkerhet mot naturfarer
    • etablering av hybler eller boenheter i eksisterende bygg er omsøkt og lovlige

1. Generelt

1.1 Innledning

Hvert andre år fastsetter departementet tidsavgrensede krav om at kommunene skal føre tilsyn med særlige forhold (prioriterte tilsynsområder). Områdene er regulert i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften SAK10) § 15-3.

Formålet er å sikre at kommunene fører tilsyn med utvalgte områder, enten på grunn av at det har skjedd endringer i regelverket, eller fordi det av ulike årsaker er behov for særskilt innsats. Områdene skal inngå i kommunenes prioriteringer, men det er opp til kommunene selv å bestemme omfang, intensitet, ressursbruk, organisering og metoder.

I en 2-årsperiode fra 1. januar 2022 skal kommunen prioritere tilsyn med dokumentasjon av sikkerhet mot naturfarer og tilsyn med at etablering av hybler og boenheter i eksisterende bygg er omsøkt og godkjent. De nye fokusområdene skal innarbeides i kommunens tilsynsstrategi.

Etter utløpet av 2-årsperioden skal kommunen sende inn en rapport som beskriver omfanget og resultatet av tilsynsaktiviteten til Direktoratet for byggkvalitet. Det bør etableres rutiner for rapportering før tilsyn igangsettes. Dette vil gjøre innrapporteringen ved utgangen av rapporteringsperioden enklere.

For å kunne drive en effektiv tilsynsvirksomhet, er det viktig med politisk forankring i kommunen. Det er kommunestyret som formelt har vedtakskompetanse etter lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven – pbl.), men denne er vanligvis delegert til administrasjonen eller faste utvalg. Administrasjonen bør sørge for at de politiske organer får nødvendig informasjon om kommunens plikter som tilsynsmyndighet. Dette kan bidra til at det settes av tilstrekkelige ressurser til gjennomføring av tilsyn, og med det sørge for at formålene med tilsynet oppnås.

1.2 Bakgrunn for dokumentasjon med sikkerhet mot naturfarer som prioritert tilsynsområde

Et villere og våtere klima vil føre til økt fare for flom og skred. Tilsyn med dokumentasjon med sikkerhet mot naturfarer kan bidra til å avverge at farlige situasjoner oppstår, det vil ha en forebyggende effekt og bidra til økt etterlevelse av regelverket. Denne veiledningen skal bidra med praktisk hjelp ved utøvelse av tilsyn med dokumentasjon av sikkerhet mot naturfarer.