Veiledning for tilsyn med dokumentasjon av sikkerhet mot naturfarer

Fra 1. januar 2022 og to år framover skal kommunene prioritere tilsyn med at det er utarbeidet dokumentasjon for oppfyllelse av krav til sikkerhet mot naturfarer.

Veiledningen beskriver hvordan kommunene kan gjennomføre dette tilsynet.

 • Om tilsynet

  Annethvert år fastsetter Kommunal- og distriktsdepartementet såkalte prioriterte tilsynsområder, som er tidsavgrensede krav om at kommunene skal føre tilsyn med særlige forhold.

  Fra 1. januar 2022 og to år framover skal kommunene prioritere tilsyn med at:

  • det er utarbeidet dokumentasjon for oppfyllelse av krav til sikkerhet mot naturfarer
  • etablering av hybler eller boenheter i eksisterende bygg er omsøkt og lovlige

5. Sjekklister

5.1 Om tilsynet

Etter ordlyden i forskrift om byggesak (SAK10) § 15-3, er det nok at kommunen undersøker om det er sendt inn dokumentasjon på at det omsøkte tiltaket har tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare. Det kreves ikke at kommunen undersøker selve innholdet, ut over å kontrollere at dokumentasjonen foreligger.

Dette innebærer i realiteten at kommunen utfører tilsyn som del av byggesaksbehandlingen, når det undersøkes om dokumentasjon er sendt inn, jf. SAK10 § 5-4 tredje ledd bokstav g.

Dette er en enkel og rask form for tilsyn. Kommunen kan derfor lage en forenklet tilsynsrapport.

5.2 Sjekkliste

Kommunen kan velge å gå lenger enn det prioriterte tilsynsområdet legger opp til. Derfor har vi delt sjekklisten inn i 2 nivåer, kalt tilsynsnivå 1 og 2.

 • Tilsynsnivå 1 omfatter det som er nødvendig i henhold til ordlyden i SAK10 § 15-3
 • Tilsynsnivå 2 inneholder punkter som ikke er nødvendig, men som kan være hensiktsmessig å gjennomføre

Tilsynsnivå 1: Kontroll av at dokumentasjon foreligger

Dokumentasjonen i byggesøknaden skal vise at tiltaket oppfyller krava i plan- og bygningslova (pbl.) § 28-1 og krav til sikkerhet mot naturfare, jf. forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK17).

Kommunen skal undersøke følgende:

 • Inneholder søknaden dokumentasjon for oppfyllelse av krav til sikkerhet mot naturfare?
 • Kommunen bør undersøke om dokumentet har en konklusjon som viser at tiltaket har en tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare og at dokumentasjonen henviser til gjennomført fareutredning, eller kartlegging av det aktuelle byggeområdet, evt. at byggeområdet ligger utenfor aktsomhetsområder i NVE Atlas kartlegging av grunnforhold, ras- og skredfare mv. der slike finnes, eller til egne undersøkelser

Tilsynsnivå 2: Tilsyn med innholdet i dokumentasjon for sikkerhet mot naturfare

Punktene under er eksempler på hva kommunen kan undersøke. Kommunen velger selv omfang og intensitet, jf. plan- og bygningsloven § 25-2 første ledd andre setning.

 • Er vurderingen som nevnt i tilsynsnivå 1 grunngitt og etterprøvbar? Viser vurderingene til relevant veiledning og metodikk
 • Kommunen kan innhente uttalelser fra NVE om innsendt dokumentasjon er god nok. Hvis det er uklarheter knyttet til dokumentasjonen bør kommunen først be tiltakshaver/konsulent om utdypende informasjon, så kan eventuelt NVE kontaktes for bistand.
 • Er prosjektering av geoteknikk i tiltaksklasse 2 og 3? Hvis ja, er det krav til obligatorisk uavhengig kontroll av både prosjektering og utførelse, jf. SAK10 § 14-2. Er denne utført?

 

ikon_Peker.svg Eksempel på dokumentasjon for sikkerhet mot naturfare.

Det er ingen lovfestede krav til innhold og oppbygging av dokumentasjon for sikkerhet mot naturfare, ut over at dokumentasjonen må godtgjøre at tilstrekkelig sikkerhet mot naturfare foreligger.

NVE har veiledere til hvordan fareutredninger utføres.
Disse finner du på nettsiden til NVE