Veiledning for tilsyn med dokumentasjon av sikkerhet mot naturfarer

Fra 1. januar 2022 og to år framover skal kommunene prioritere tilsyn med at det er utarbeidet dokumentasjon for oppfyllelse av krav til sikkerhet mot naturfarer.

Veiledningen beskriver hvordan kommunene kan gjennomføre dette tilsynet.

  • Om tilsynet

    Annethvert år fastsetter Kommunal- og distriktsdepartementet såkalte prioriterte tilsynsområder, som er tidsavgrensede krav om at kommunene skal føre tilsyn med særlige forhold.

    Fra 1. januar 2022 og to år framover skal kommunene prioritere tilsyn med at:

    • det er utarbeidet dokumentasjon for oppfyllelse av krav til sikkerhet mot naturfarer
    • etablering av hybler eller boenheter i eksisterende bygg er omsøkt og lovlige

2. Kommunens tilsyn med dokumentasjon av sikkerhet mot naturfarer

2.1 Omfang av kommunens tilsyn

Det kan føres tilsyn innenfor alle funksjoner, herunder; søker, prosjektering, utførelse og kontroll. Temaveilederen HO-2/2012 Tilsyn, punkt 1.3 "Hva det kan føres tilsyn med", gir mer informasjon om tilsyn med de ulike funksjoner.

Tilsyn et viktig virkemiddel for å sikre at regelverket etterleves, og for å kunne avdekke feil og mangler før disse bygges over eller inn. Dette er spesielt viktig dersom det skal utføres arbeider på områder hvor det fare for skred eller flom.

Dersom kommunen etterspør mer dokumentasjon enn det som er nødvendig for å behandle en byggesak, åpner kommunen med det også en tilsynssak.

Direktoratet anbefaler at kommunen fører tilsyn på den måten, i det omfanget og med den intensiteten som kommunen finner hensiktsmessig.

Sikkerhet mot naturfarer skal som hovedregel være avklart på siste plannivå, se KMD H-5/2018. I realiteten er mange områder uregulert, eller det er en gammel plan som mangler eller har en mangelfull naturfareutredning. Dermed får byggesak mange saker der naturfarer ikke er avklart. Alle søknadspliktige tiltak skal byggesaksbehandles, og byggesaksavdelingen skal påse at det dokumenteres tilstrekkelig sikkerhet mot naturfaren i den enkelte sak, uavhengig av om det er en plan eller ikke, og uavhengig av om det er rapport eller ikke for å oppfylle kravene i pbl. § 28-1.

Det er kun et fåtall av kommunene som besitter fagkompetanse på for eksempel fagområdet geoteknikk. Det er derfor viktig å spesifisere at kommunene ikke skal vurdere eller ta stilling til selve innholdet i dokumentasjonen som blir fremlagt, da dette ikke er kommunens tilsynsrolle.

2.2 Tiltakshaver ansvar

Tiltakshaver har i utgangspunktet fullt ansvar for oppfyllelse av alle relevante krav for sitt prosjekt. I byggesaker der det er krav om bruk av ansvarlige foretak må foretakene oppfylle forskriftsfestede kvalifikasjonskrav som følger av SAK10. Tiltakshaver er da forpliktet til å innhente kvalifiserte foretak og videreføre sitt ansvar til disse profesjonelle foretakene som skal påta seg ansvarsrett direkte overfor kommunen som bygningsmyndighet. Siden de fleste byggearbeider er søknadspliktige etter lov om pbl. § 20-3 vil de fleste utbygginger ha foretak med ansvarsrett som har ansvaret for sikkerhet mot naturpåkjenninger.

Opplysning om eventuelle farer skal gis i søknaden, og det er tiltakshavers ansvar å dokumentere at fare likevel ikke foreligger, eller at tilstrekkelig sikkerhet kan oppnås ved å gjennomføre konkrete sikringstiltak. Tiltakshaver har videre ansvar for å skaffe og betale for rådgivende uttalelser om grunnforholdene. Det er også tiltakshaver som har det overordnede ansvaret for at sikringstiltak blir gjennomført.

Tiltakshaver plikter å bruke ansvarlige foretak innen prosjektering og utførelse. Foretakene som påtar seg ansvar, må oppfylle kravene som stilles til blant annet kvalifikasjoner. Dette skal bidra til at arbeidet blir i pbl. Ved gjennomføring av mer kompliserte oppgaver, det vil si oppgaver som ligger i tiltaksklasse 2 og 3, er det krav om obligatorisk uavhengig kontroll av blant annet geoteknikk, jf. SAK10 § 14-2.