Tilsyn med tappearmaturer avdekket mange feil

Direktoratet for byggkvalitet har nylig avsluttet et tilsyn med tappearmaturer, det vil si kraner og blandebatterier som er i kontakt med drikkevann. 27 firmaer og 228 produkter var omfattet av tilsynet, som dessverre ga et nedslående resultat.

Sist endret 14.02.2019
Kran2.jpg
Mange kraner og blandebatterier måtte trekkes fra markedet etter et tilsyn gjort av Direktoratet for byggkvalitet. Dette er et illustrasjonsfoto. Foto: Colourbox

Tilsynskampanjen avdekket manglende eller feil produktdokumentasjon. Som følge av tilsynet ble 38 prosent av de kontrollerte tappearmaturene fjernet fra markedet på grunn av mangelfull dokumentasjon.

– Bare tre av de 27 firmaene hadde alt i orden, mens så mange som 86 av de 228 tappearmaturene ble fjernet fra markedet. Dette er et dårlig resultat for bransjen, og viser at det var god grunn til å føre tilsyn med tappearmaturer, sier Hilde Balke i Direktoratet for byggkvalitet.

Selges under feil navn

Feil navn på produktet var en gjenganger i tilsynet med tappearmaturene. Svært mange av kranene og blandebatteriene det ble ført tilsyn med, ble markedsført under et annet navn enn det som var oppgitt i produktsertifikatet.

– Hvis ikke et produkt markedsføres med navnet som står i produktsertifikatet, må importøren eller distributøren sørge for å få på plass egen dokumentasjon, understreker Hilde Balke.

Dokumentasjon av byggevarer er til for å sikre både forbrukere og håndverkere om at de kjøper eller monterer et produkt egnet for den tiltenkte bruken. Når det gjelder kraner og blandebatterier, skal de blant annet være trykktestet med tanke på slitasje og vanntrykk, ha dokumentasjon på utlekking av tungmetaller og være merket med blått for kaldt vann og rødt for varmt vann.

Bransjen må forbedre sin kjennskap til forpliktelsene

De 27 firmaene det ble ført tilsyn med, inkluderer produsenter, importører og distributører. Dette omfatter også omsetningsleddet – det vil si grossister, rørforretninger, byggevarekjeder og andre butikker, også butikker som utelukkende selger varer via internett.

– Tilsynet avslørte at firmaene som ble kontrollert hadde liten kjennskap til sine forpliktelser til dokumentasjon av tappearmaturer, sier Hilde Balke, som er prosjektleder for tilsynet med tappearmaturer.

– Det finnes trolig tusenvis av ulike tappearmaturer på det norske markedet, og mange av disse omsettes i nettbutikker. Vi valgte oss ut et utvalg av firmaer og produkter, men vi utelukker ikke at flere aktører kan ha manglende eller feil produktdokumentasjon.

Byggevarer bidrar til byggkvalitet

Det er produsenten av en byggevare som skal sørge for at varen har tilstrekkelig dokumentasjon. Importører og distributører har på sin side plikt til å sikre at dokumentasjonen er på plass før byggevaren omsettes. Det handler om at brukerne skal ha nødvendig informasjon om byggevarene før de monteres i byggverket.

– En viktig del av direktoratets samfunnsoppdrag er å bidra til god byggkvalitet og færre byggfeil. Byggevarer som inngår i byggverk skal bidra til at byggtekniske krav er oppfylt. Det stilles derfor krav til at produktenes egenskaper er dokumentert før produktene markedsføres, omsettes eller brukes i et byggverk, understreker Hilde Balke.

Bransjen må rydde opp

– Vi oppfordrer bransjen til å sette seg inn i regelverket og rydde opp når det gjelder dokumentasjon av tappearmaturer. Firmaene må gå gjennom sortimentet sitt og sørge for at dokumentasjonen kommer på plass. Vi tror at de aller fleste i bransjen ikke har som mål å villede forbrukerne med manglende eller feilaktig dokumentasjon. Men om noen mener at dette likevel skjer, ønsker vi tips, forteller Hilde Balke.

Tips oss om byggevarer uten dokumentasjon på dibk.no/tips.

Se resultatene av tilsynet

Dokumentasjon av tappearmaturer

  • Tappearmatur er fellesbetegnelsen på kraner og blandebatterier som er i kontakt med drikkevann.
  • Tappearmaturer er en byggevare, det vil si et produkt som er fastmontert i et byggverk. Byggevarer er underlagt EU-regler eller norske regler. Disse er beskrevet i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk, ofte forkortet DOK-forskriften eller omtalt som byggevareforskriften.
  • Dersom en byggevare ikke har tilfredsstillende dokumentasjon, kan Direktoratet for byggkvalitet gi pålegg om å stanse markedsføring, omsetning og bruk av produktet. Direktoratet kan også gi pålegg om tilbakekalling av produktet, eventuelt gi tvangsmulkt og overtredelsesgebyr.
  • I byggteknisk forskrift (TEK17) § 3-1 står det følgende: Før produkter bygges inn i byggverk skal det dokumenteres at produktene har de egenskapene som er nødvendige for at det ferdige byggverket skal tilfredsstille kravene i forskriften.
  • Tappearmaturer skal som regel dokumenteres etter en av disse fire standardene: NS-EN 200 (tappeventiler og tappeblandere), NS-EN 817 (mekaniske blandere), NS-EN 1111 (termostatbatterier) eller NS-EN 15091 (tappeutstyr med elektronisk åpning og stenging). NS-EN er forkortelse for en standard som er utviklet i Europa og deretter fastsatt som norsk standard.
  • Produsentene kan også velge å CE-merke tappearmaturer ved å få laget en europeisk teknisk bedømmelse. CE-merkede byggevarer skal ha en ytelseserklæring hvor produsenten tar på seg ansvar for byggevaren. Fordelen med CE-merking er at byggevarer fritt kan omsettes i hele EØS-området.
  • Produktdokumentasjon skal inneholde identifikasjon av produsent og importør, produsentens og importørens kontaktdetaljer, byggevarens egenskaper, hvilke tekniske spesifikasjoner som er lagt til grunn, samt navnet på tredjepartsorganet som har utført produktsertifisering (DOK-forskriften § 13). Produktdokumentasjonen skal være på norsk eller et annet skandinavisk språk, og skal følge byggevaren.
  • Produkter i kontakt med drikkevann ligger i system 1+ for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser, noe som krever produktsertifisering. Dette innebærer at produsenten skal ha produksjonskontroll i fabrikk, inkludert stikkprøver i henhold til en fastsatt prøvingsplan. I tillegg skal et produktsertifiseringsorgan, det som kalles tredjepart, fastsette produktets ytelser og kontrollere og vurdere produktet, produksjonsanlegg og produsentens produksjonskontroll i fabrikken. Det er tredjepartsorganet, f.eks. et teknisk kontrollorgan, som utsteder produktsertifikat. (Se DOK-forskriften § 3 og § 12, samt vedlegg V.)
  • Tappearmaturer skal også ha dokumentasjon på mengden av utlekking av tungmetaller, som bly og kadmium. Dette gjelder ikke dusjbatterier.
  • Tappearmaturer skal ledsages av nødvendige bruksanvisninger og monteringsanvisninger, samt sikkerhetsinformasjon dersom det er aktuelt. Anvisninger og eventuell sikkerhetsinformasjon skal være på norsk eller et annet skandinavisk språk.