Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK)

Byggevareforordningen

Vedlegg V Vurdering og verifikasjon av ytelse

1. SYSTEMER FOR VURDERING OG VERIFIKASJON AV YTELSE

1.1  

System 1+

A. Produsenten gjennomfører: 

 1. Produksjonskontroll i fabrikk

 2. Ytterligere prøving av stikkprøver uttak på fabrikkens anlegg av produsenten i henhold til fastsatt prøvingsplan

B. Det utpekte produktsertifiseringsorgan treffer avgjørelser om utstedelse, begrensing, suspensjon eller inndragelse av sertifikat for byggevarers ytelser på grunnlag av følgende vurderinger og verifikasjoner foretatt av organet selv:

 1. En vurdering av byggevarens ytelser utført på grunnlag av prøving (herunder stikkprøver), type beregning, tabellverdier eller beskrivende dokumentasjon for varen,

 2. førstegangsinspeksjon av produksjonsanlegget og av produksjonskontrollen i fabrikk,

 3. løpende tilsyn, vurdering og evaluering av produsentens produksjonskontrollen i fabrikk,

 4. kontrollprøving av stikkprøver tatt på produksjonsanlegget eller hos det tekniske kontrollorganet før varen bringes i omsetning.

1.2  System 1

A. Produsenten gjennomfører: 

 1. Produksjonskontroll i fabrikk,

 2. Ytterligere prøving av stikkprøver uttak på produksjonsanlegg av produsenten i henhold til fastsatt prøvingsplan.

 B. Det utpekte produktsertifiseringsorgan treffer avgjørelser om utstedelse, begrensing, suspensjon eller inndragelse av sertifikat for byggevarers ytelser på grunnlag av følgende vurderinger og verifikasjoner foretatt av organet selv:

 1. En vurdering av byggevarens ytelser utført på grunnlag av prøving (herunder stikkprøver), type beregning, tabellverdier eller beskrivende dokumentasjon for varen,

 2. førstegangsinspeksjon av produksjonsanlegget og av produksjonskontrollen i fabrikk,

 3. løpende tilsyn, vurdering og evaluering av produsentens produksjonskontrollen i fabrikk.

1.3  System 2+

A. Produsenten gjennomfører: 

 1. En vurdering av byggevarens ytelser utført på grunnlag av prøving (herunder stikkprøver), type beregning, tabellverdier eller beskrivende dokumentasjon for varen,

 2. Produksjonskontroll i fabrikk,

 3. Ytterligere prøving av stikkprøver uttak på fabrikkens anlegg av produsenten i henhold til fastsatt prøvingsplan.

 

B. Det utpekte tekniske kontrollorgan for sertifisering av produsentens produksjonskontroll i fabrikk treffer avgjørelser om utstedelse, begrensing, suspensjon eller inndragelse av sertifikat for byggevarers ytelser på grunnlag av følgende vurderinger og verifikasjoner foretatt av organet selv:

 1. Førstegangsinspeksjon av produksjonsanlegget og av produksjonskontrollen i fabrikk,

 2. Løpende tilsyn, vurdering og evaluering av produsentens produksjonskontrollen i fabrikk.

1.4  System 3

Produsenten gjennomfører en produksjonskontroll i fabrikk.

Det utpekte laboratoriet vurderer byggevarens ytelser på grunnlag av prøving (stikkprøver foretatt på produksjonsanlegget), type beregning, tabellverdier eller beskrivende dokumentasjon for varen.

1.5  System 4

Produsenten gjennomfører

 1. en produksjonskontroll i fabrikk

 2. en vurdering av byggevarens ytelser på grunnlag av prøving (stikkprøver foretatt på produksjonsanlegget), type beregning, tabellverdier eller beskrivende dokumentasjon for varen.

 Ingen oppgaver krever deltakelse fra et utpekt teknisk kontrollorgan.

1.6 Byggevarer, for hvilke der er utstedt en europeisk teknisk bedømmelse

Tekniske kontrollorgan som ufører oppgaver under system 1+, 1 og 3, samt produsenter, som utfører oppgaver under system 2+ og 4, betrakter den europeiske tekniske bedømmelsen, som er utstedt for den gjeldende byggevare, som vurderingen av den gjeldende byggevares ytelser. Derfor utfører utpekte tekniske kontrollorgan organer og produsenter ikke de oppgavene, omhandlet henholdsvis i punkt 1.1, litra b), nr. i), punkt 1.2, litra b), nr. i), punkt 1.3, litra a), nr. i), punkt 1.4, litra b), og punkt 1.5, litra a), nr. i).

2. ORGANER SOM DELTAR I VURDERING OG VERIFIKASJON AV YTELSE

Der skilles funksjonelt mellom følgende utpekte tekniske kontrollorgan involvert i vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser:

 1. produktsertifiseringsorgan: Et organ, som i overensstemmelse med kapitel VII er utpekt til å utføre sertifisering av byggevarers ytelser ,

 2. Sertifiseringsorgan til produsentens egen produksjonskontroll: Et organ, som i overensstemmelse med kapitel VII er utpekt til å utføre sertifisering av produsentens produksjonskontroll i fabrikk,

 3. Laboratorium: Et organ, som i overensstemmelse med kapitel VII er utpekt til å måle, undersøke, prøve, beregne eller på andre måter vurdere byggevarers ytelser. .

3. VESENTLIGE EGENSKAPER DER HENVISNING TIL EN RELEVANT HARMONISERT TEKNISK SPESIFIKASJON IKKE ER PÅKREVD

 1. Brannpåvirkning.

 2. Brannmotstand.

 3. Utvendig brannpåvirkning egenskaper

 4. Akustiske ytelser

 5. Emisjon av farlige stoffer.

____________