Klimabaserte energikrav til bygg

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) forslag til endringer i kapitlene 9 og 14 i byggteknisk forskrift (TEK17) og tilhørende endringer i kapitlene 5, 8 og 12 i byggesaksforskriften (SAK10) på høring.

Sist endret 01.07.2021

Status: Avsluttet

Høringsfristen var 01.10.2021.