Tilsyn

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

1.2. Planlegging av tilsyn

1.2.1. Strategi for tilsyn

Et effektivt tilsyn er avhengig av at kommunen planlegger og organiserer tilsynet. Kommunen skal utarbeide strategi for tilsynet, jf. SAK10 § 15-1. Dette kan gjøres ved å utarbeide en årlig tilsynsstrategi med målsettinger og strategier for organisering og gjennomføring av tilsyn.

Strategien skal ta stilling til

 • målsettinger for tilsynet

 • organisering og eventuelt samarbeid med andre

 • kompetansebehov

 • rutiner

 • ressursbruk for tilsynet

 • finansiering

 • utvelgelse og prioritering av fagområder, herunder hvordan kommunen vil gjennomføre krav om tidsavgrenset tilsyn etter SAK10 § 15-3.

En tilsynsstrategi bør forankres i den politiske ledelsen. Tilsynsstrategien vil gi politisk ledelse forståelse for tilsynets rolle. Dette vil kunne gi politiske føringer for valg av prioriteringsområder som vil styrke tilsynet. Videre vil en politisk forankring av tilsynsvirksomheten kunne bidra til at tilsynet får realistiske rammebetingelser.

De sentrale mål som tilsynet skal ivareta, må klarlegges. Det må også utarbeides en plan for kompetanse og eventuell sammensetning i en tilsynsgruppe dersom kommunen velger å opprette en slik. Planen kan eventuelt suppleres med en framdriftsplan.

Tilsynsstrategien kan blant annet ta for seg

 • organisasjonsbeskrivelse for det kommunale tilsynet (hvem har ansvar for hva)

 • målsettinger for antall tilsyn som skal gjennomføres

 • hvilke ressurser som skal avsettes

 • kompetansebehov og -oppbygging

 • prioriteringer

 • hvilke tema tilsynet skal fokusere på

 • rutiner for tilsynet

 • eventuelt interkommunalt tilsyn eller annet samarbeid med nabokommuner

 • eventuelt samarbeid med andre myndigheter

 • eventuell bruk av sakkyndig bistand

 • oppfølging av tilsyn

 • rutiner for tilbakemelding til Direktoratet for byggkvalitet

Det skal årlig foretas en gjennomgang av resultatene på tilsynsområdet med evaluering av måloppnåelse og om det foreligger muligheter for forbedringer. Kommunens tilsynsstrategi bør derfor definere klare tilsynsmål som er målbare og etterprøvbare.

Eksempler på målsetting

 • kommunen skal føre tilsyn med krav til universell utforming i nye publikumsbygg

 • kommunen skal føre tilsyn med radonsperre mot grunnen for nye boliger

 • kommunen skal føre tilsyn med utgang fra branncelle i minimum 10 tiltak pr. år

 • kommunen skal føre tilsyn med plassering av bygg i tettbygd strøk i minimum 10 tiltak pr. år

Ved planlegging av tilsynsaktivitet må kommunen være bevisst på hva den ønsker å oppnå. Dette gjelder blant annet valg av tidspunkt for gjennomføring av tilsyn. En stor andel byggfeil skyldes feil i prosjekteringsfasen. Tilsyn i prosjekteringsfasen vil kunne påvirke prosjektet i større grad enn tilsyn i utførelses- og sluttfasen og mer effektivt bidra til at kravene i plan- og bygningslovgivningen oppfylles i det ferdige byggverket.

Tilsyn i tidlig fase og tilsyn med prosjektering er dessuten normalt mindre ressurskrevende og derfor også god økonomi for kommunen. Uansett er det viktig å prioritere tilsyn i byggesaker hvor de samfunnsmessige kostnadene ved feil kan bli store og i byggesaker hvor kommunen har mistanke om at oppføring av tiltaket ikke skjer i henhold til gjeldende rett.

Årlig rapport

Tilsynsstrategien skal følges opp med en årlig rapport over tilsynsvirksomheten og hvordan aktiviteten har vært i forhold til strategien, jf. SAK10 § 15-1, annet ledd.

Den årlige rapporten skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at kommunen kan evaluere sin egen tilsynsvirksomhet. Rapporten skal gi en oversikt over tilsyn som er avholdt og hvorfor eventuelle planlagte tilsyn ikke er gjennomført. Kommunen bør ha oversikt over hva slags tilsyn som er iverksatt, hvilke funn som er avdekket, sanksjoner, hvilke forhold som er rettet mv. Av rapporten bør det også fremgå hvordan kommunen har ivaretatt tilsynsoppgaven med tidsavgrensede krav etter § 15-3. Rapporten vil danne grunnlag for videre utvikling av strategien.

Rapporten er til internt bruk og skal ikke oversendes til statlig organ, men bør gi grunnlag for rapportering til KOSTRA.

Utstrakt informasjon om kommunens tilsynsvirksomhet vil kunne bidra til å sikre kvalitet i det bygde miljø og motvirke ulovlig byggevirksomhet i sin alminnelighet.

Synliggjøring av tilsyn

 • tilsyn kan ta i bruk tidsavgrensede aksjoner for å sette fokus på viktig temaer som har stor betydning for offentligheten

 • tilsyn kan bruke mediekanaler og kampanjer for å få publikum til å forstå betydningen av det arbeid kommunen utfører og samtidig gi signaler til aktører om at myndighetene følger opp

 • tilsynsstrategien kan løftes opp til politisk behandling for å få større oppmerksomhet

 • bygningsmyndighetene kan samarbeide med sentrale statlige organer og profesjonelle private fag- eller bransjeorganisasjoner.