Tilsyn

Temaveiledningen er revidert. Den nyeste utgaven finner du her.

Vedlegg 3.4. Begrepsordliste

Ordliste

Begrep

Forklaring

Kilde

Forkortelser

fdv

Forvaltning, drift og vedlikehold

pbl.

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

SAK10

Forskrift om byggesak (byggesaksforskriften)

TEK10

Forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift)

Fvl.

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Definisjoner

Avvik

Der avvik brukes i plan- og bygningslovgivningen betyr det manglende eller feilaktig oppfyllelse av krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.

SAK10 § 1-2, bokstav j

Avviksbehandling

Identifisere, behandle og lukke avvik, herunder hindre gjentakelse av avvik fra krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.

SAK10 § 10-1, første ledd, bokstav f

Avvikslogg

Register over avvik med angivelse av status til behandling av avvik, dvs. om avviket er åpent eller lukket.

Byggherre/tiltakshaver

Enhver fysisk eller juridisk person som får utført bygge- eller anleggsarbeid.

Byggeprogram

Et overordnet strategisk dokument som fastlegger mål og ambisjoner for et BAE-prosjekt gjennom hele dets levetid.

Byggverk

Bygning, konstruksjon eller anlegg

Veil. til TEK10

Detaljprosjektering

Detaljprosjektering på grunnlag av konsept eller forprosjektdokumenter.

Fravik

Valg av alternativ ytelse som krever verifikasjon for oppfyllelse av forskriftskrav fremfor bruk av preakseptert ytelse.

Funksjonskrav

Krav gitt som overordnet formål eller oppgave som skal oppfylles.

Et funksjonskrav vil vanligvis være angitt kvalitativt (beskrevet med ord).

Kan gjelde byggverket som helhet eller bygningsdeler, installasjoner og utearealer.

Veil. til TEK10

Innemiljø

Luftkvalitet, forurensninger fra materialer, prosesser og aktiviteter, ventilasjon, lys, termisk inneklima, fukt, rengjøring, støy og vibrasjoner.

Inspeksjon

Bedømmelse av samsvar ved observasjon og vurdering, understøttet, når det er aktuelt av måling, prøving eller tolking

Konsept

Sammenstilling av krav og ytelser som er grunnlaget for detaljprosjektering.

Konseptet er resultatet av den overordnede prosjekteringen (forprosjekt).

Kvalitetsplan

Kvalitetsplanlegging er en del av kvalitetsstyring, med fokus på å fastlegge kvalitetsmål og fastsette nødvendige prosesser for driften og de tilhørende ressursene for å oppfylle kvalitetsmålene.

Å etablere kvalitetsplaner kan være en del av kvalitetsplanlegging.

Løsninger

Ytelsesnivå omsatt til konkrete løsninger med egenskapskrav til bygningsdeler og installasjoner. Egenskapskravene fastlegges i beskrivelser og spesifikasjoner.

Miljøprogram

Fastsatte og dokumenterte miljømål og delmål med angitte tidsfrister for gjennomføring.

En beskrivelse av foretakets konkrete mål og aktiviteter for å oppnå bedre vern av miljøet, herunder beskrivelse av tiltak som er iverksatt eller planlagt for å nå disse målene, samt eventuelle frister som er satt for å iverksette tiltakene.

NS 9440:2000

Praksis

Etablert praksis, eller best praksis, i en organisasjon er etablerte systemer, metoder og dokumenter for gjennomføring av prosjektarbeid. Etablert praksis kan også være preaksepterte løsninger i forhold til offentlig regelverk. Se også prosedyre.

Preaksepterte ytelse

Ytelse angitt av myndighet i veiledning til byggteknisk forskrift, og som vil oppfylle, eller bidra til å oppfylle, ett eller flere funksjonskrav i forskriften.

Preaksepterte ytelser angir minimum som er nødvendig for å oppfylle forskriftens krav.

Veil. til TEK10

Prosedyre

Fremgangsmåte for å utføre en aktivitet eller en prosess.

Prosedyrer kan være dokumentert eller ikke dokumentert.

Når en prosedyre er dokumentert, brukes ofte termen «skriftlig prosedyre» eller «dokumentert prosedyre».

Dokumentet som inneholder en prosedyre, kan kalles «prosedyrebeskrivelse».

Prosjektdokumenter

De resultatdokumenter som lages i et bygg- og anleggsprosjekt. Omfatter normalt beskrivelser, spesifikasjoner, utredninger, notater, rapporter og tegninger.

Prosjektering forprosjekt

Prosjektering i faser fra program til og med forprosjekt.

Registrering

Nedtegnelse av resultater som er oppnådd eller aktiviteter som er gjennomført.

Kvalitetsregistreringer kan brukes for eksempel for å dokumentere sporbarhet og for å skaffe bevis på verifikasjon, forebyggende tiltak og korrigerende tiltak.

Revisjon

Systematisk, uavhengig og dokumentert prosess for å fremskaffe revisjonsbevis og bedømme det objektivt for å bestemme i hvilken grad kriterier for revisjon er oppfylt.

Risikoklasse

Kategori av byggverk, eller ulike bruksområder i et byggverk, fastsatt ut fra den trussel en brann kan innebære for skade på liv og helse.

TEK10 § 11-2

Romprogram

Oppstilling over de enkelte rom/romgrupper med angiv

else av funksjon, nettoareal og arbeidsplasser.

Styringssystem

System som sikrer etterlevelse av krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Et styringssystem for en organisasjon kan omfatte forskjellige styringssystemer som et system for kvalitetsstyring, et system for økonomistyring eller et system for miljøstyring.

Styrende dokumenter

Dokumenter som fastlegger hvordan et prosjekt skal gjennomføres. Kan være faste dokumenter i et styringssystem eller spesielle planer i et prosjekt.

Tverrfaglig kontroll

Kontroll av funksjonelle og fysiske grensesnitt mellom fag i en prosjektgruppe. Betegnes ofte som interndisiplinkontroll (IDK).

Verifikasjon

Bekreftelse ved å fremskaffe objektivt bevis på at spesifiserte krav er oppfylt

Objektivt bevis er data som understøtter at noe eksisterer eller er sant.

Ytelsesnivå

Tolking av funksjonskrav i tallfestede verdier. Ytelsesnivå fastlegges i konsepter og i forprosjektdokumenter.