Byggteknisk forskrift (TEK10)

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

Definisjoner

Liste over definisjoner i TEK

Definisjon Beskrivelse

Areal - BRA, BYA, BTA

arealbegrep er definert i NS 3940 og i H-2300 B Grad av utnytting - Beregnings- og måleregler

MERKNAD Bruttoareal: Se nedenfor.

Avvik

mangel på oppfyllelse av et krav (ref. NS EN ISO 9000).

MERKNAD Der avvik brukes i plan- og bygningslovgivningen betyr det manglende eller feilaktig oppfyllelse av krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven (jf. byggesaksforskriften § 1-2 bokstav j).

Biobrensel

alle typer brensel utviklet fra trevirke og vekster

Boenhet

bruksenhet som anvendes til boligformål

MERKNAD En boenhet må inneha alle nødvendige romfunksjoner, dvs. stue, kjøkken, soverom, bad og toalett, for å kunne fungere selvstendig og uavhengig av bygningen forøvrig.

Branntekniske termer

se Kollegiet for brannfaglig terminologi

Bruksenhet

rom eller samling av rom og åpne deler som sammen anvendes i en bestemt hensikt av én bruker, som kan være eier, leier eller annen bruksretthaver (ref. NS 3940)

MERKNAD En bruksenhet kan være én bygning, f.eks. kontorbygg, eller flere bygninger, f.eks. sykehus, men kan også være del av en bygning, f.eks. boenhet (bolig), kontorenhet, eller for eksempel avdeling eller post på et sykehus.

Bruttoareal (BTA)

Supplement til definisjonen i NS 3940:2012. Gjelder bare ved beregning av bruttoareal i tilknytning til kap. 11 Sikkerhet ved brann. Endret/tillagt tekst er skrevet med kursiv.

Til punkt 5.4.4 Bruttoareal for en etasje eller et plan

Bruttoareal for en etasje eller et plan beregnes fra utvendig avsluttende overflate av yttervegg eller andre omsluttende bygningsdeler, f.eks. kledning eller rekkverk. Hvis rekkverk plasseres inne på dekket, måles til ytterkant dekke. Innhuk og framspring av konstruksjonsmessig eller estetisk art medregnes ikke.

Til punkt 5.4.5 Bruttoareal for en bygning

Bruttoarealet for en bygning er summen av bruttoarealene for alle plan og etasjer. Planene kan være helt eller delvis under terreng. Loft, takterrasser, balkonger, svalganger, altanganger o.l. og tekniske plan, skal medregnes.

Byggverk

bygning, konstruksjon eller anlegg

Direktevirkende elektrisitet

panelovner, stråleovner, elektriske varmekabler og elektrokjel. Omfatter ikke elektrisitet som benyttes til drift av varmepumper

Drift

alle oppgaver og rutiner som er nødvendig for at et byggverk skal fungere som planlagt (se også NS 3456 )

Fasadeliv

ytterflate av en yttervegg

Forvaltning

økonomisk styring og administrasjon av drift og vedlikehold i et byggverk

Fossile brensler

petroleumsprodukter som mineralsk fyringsolje, parafin, kull, koks, naturgass, propan o.l.

Funksjonskrav

overordnet formål eller oppgave som skal oppfylles

MERKNAD 1 Et funksjonskrav vil vanligvis være angitt kvalitativt (beskrevet med ord).

MERKNAD 2 Kan gjelde byggverket som helhet eller bygningsdeler, installasjoner og utearealer.

Grunnlast

effekten opp til et visst nivå som skal til for å dekke hoveddelen av årlig varmebehov på en mest mulig lønnsom måte

Hovedfunksjoner

stue, kjøkken, soverom, bad og toalett

MERKNAD 1 Begrepet benyttes kun i forbindelse med bolig.

MERKNAD 2 Begrepet benyttes for å angi krav om tilgjengelighet.

Likeverdig standard

standard som dekker samme fagområde, bygger på de samme forutsetninger, har samme gyldighet og gir tilsvarende kvaliteter

MERKNAD Likeverdige standarder er standarder som gir kvaliteter som ikke er identiske, men tilsvarende. Der en standard benyttes sammen med flere andre standarder må likeverd vurderes i forhold til den endelige løsningen. I den grad det er aktuelt omfatter vurderingen av likeverd både sikkerhet, brukbarhet og bestandighet.

Lukket ildsted

vedovn, pelletsovn og lukket peis

Mellometasje

plan som ligger med åpen forbindelse til underliggende plan

Netto varmebehov

netto energibehov til romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmtvann (ref. NS 3700)

Normalisert kuldebroverdi

samlet stasjonær varmestrøm fra kuldebroer dividert med oppvarmet del av BRA (ref. NS 3031)

Oppvarmet del av BRA

den delen av BRA som tilføres varme fra bygningens varmesystem og eventuelt kjøling fra bygningens kjølesystem og som er omsluttet av bygningens klimaskjerm (ref. NS 3031)

MERKNAD Omtales i byggteknisk forskrift og veiledning som oppvarmet BRA.

Parapet

vegg- eller rekkverklignende barriere langs kanten av tak, terrasse eller en forlengelse av veggens fasadeliv opp forbi takflaten

Preakseptert ytelse

ytelse angitt av myndighet i veiledning til byggteknisk forskrift, og som vil oppfylle, eller bidra til å oppfylle, ett eller flere funksjonskrav i forskriften

MERKNAD Preaksepterte ytelser angir minimum som er nødvendig for å oppfylle forskriftens krav.

Småhus

omfatter: enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus, kjedehus og terrassehus til og med tre etasjer, jf. NS 3457-3:2013 Klassifikasjon av byggverk – Del 3: Bygningstyper

Takoppbygg

fellesbetegnelse på ulike konstruksjoner i takflaten

MERKNAD Eksempel kan være en ark eller et takopplett.

Total solfaktor

angir andelen av solstrålingen som slipper gjennom en kombinasjon av glass og solskjermingssystemer

Universell utforming

utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig

Varmegjennomgangskoeffisient

stasjonær varmestrøm dividert med arealet og temperaturforskjellen mellom hver side av et system (ref. NS 3031)

MERKNAD Kalles ofte for U-verdi som er varmetapet i watt gjennom 1 m2 areal ved en temperaturforskjell på 1 K.

Varmetapstall

varmetransportkoeffisienten for transmisjon, infiltrasjon og ventilasjon dividert på oppvarmet del av BRA (ref. NS 3031)

MERKNAD Varmetransportkoeffisient er varmestrøm pga. transmisjon, infiltrasjon og ventilasjon, dividert med temperaturdifferansen mellom to miljøer.

Vedlikehold

nødvendige tiltak for å opprettholde byggverket med de tekniske installasjonene på et fastsatt kvalitetsnivå

Verifikasjon

bekreftelse ved å fremskaffe objektivt bevis på at spesifiserte krav er oppfylt (ref. NS-EN ISO 9000)

MERKNAD Objektivt bevis er data som understøtter at noe eksisterer eller er sant (ref. NS-EN ISO 9000).

Våtrom

bad, dusjrom og vaskerom, det vil si rom hvor overflater på vegger og gulv jevnlig eller av og til blir utsatt for fritt vann (vannsøl)

Ytelse

teknisk, bruks- eller miljømessig kvalitet, kapasitet eller egenskap hos byggverk, bygnings­del, installasjon eller utearealer

MERKNAD 1 Tolking av funksjonskrav.

MERKNAD 2 Ytelser kan være angitt kvantitativt (tallfestet) eller kvalitativt.

Endringshistorikk

  • 01.01.16 Veiledning endret som følge av forskriftsendringer.
  • 01.07.15 Lagt inn supplement til definisjonen av bruttoareal (BTA) i NS 3940:2012. Gjelder bare ved beregning av bruttoareal i tilknytning til kap. 11 Sikkerhet ved brann.
  • 24.01.14 Henvisning til ny utgave av veiledning om grad av utnytting.
  • 01.10.13 Presisert definisjonen av våtrom ihht § 13-20.