Byggteknisk forskrift (TEK10)

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

I Generelle krav til sikkerhet ved brann

§ 11-2. Risikoklasser

Ut fra den trussel en brann kan innebære for skade på liv og helse skal byggverk, eller ulike bruksområder i et byggverk, plasseres i risikoklasser etter tabellen nedenfor. Risikoklassene skal legges til grunn for prosjektering og utførelse for å sikre rømning og redning ved brann.

Tabell: Risikoklasser

RisikoklasserByggverk kun beregnet for sporadisk personoppholdPersoner i byggverk kjenner rømningsforhold, herunder rømningsveier, og kan bringe seg selv i sikkerhetByggverk beregnet for overnattingForutsatt bruk av byggverk medfører liten brannfare
1 ja ja nei ja
2 ja/nei ja nei nei
3 nei ja nei ja
4 nei ja ja ja
5 nei nei nei ja
6 nei nei ja ja

 • Veiledning til bestemmelsen

  Risikoklassen bestemmes ut fra den virksomheten byggverket er planlagt for og de forutsetningene menneskene i byggverket har for å bringe seg selv i sikkerhet ved brann.

  Risikoklassene er primært bestemmende for hvilke tiltak og ytelser som skal til for å sikre rømning og tilrettelegge for redning ved brann. Risikoklassene har imidlertid også betydning for tiltak og ytelser knyttet til vern av materielle verdier.

  Byggverk beregnet for sporadisk personopphold er byggverk der personer av og til oppholder seg i kortere tid. Dette kan være tilfelle for eksempel i lagerbygning, skur, garasje mv. uten faste arbeidsplasser.

  Med ”forutsatt bruk av byggverk medfører liten brannfare” menes at byggverket ikke er beregnet for virksomhet og aktiviteter som lett kan medføre brann, for eksempel som del av industrielle prosesser.

  Preaksepterte ytelser

  Følgende ytelser må minst være oppfylt:

  1. Virksomheter må plasseres i risikoklasser i samsvar med tabell 1.

  Virksomheter som ikke er angitt i tabell 1 plasseres i risikoklasse etter en vurdering av Tabell: Risikoklasser i forskriften. Vurderingen må gjøres av ansvarlig prosjekterende og må være begrunnet og dokumentert.

  Virksomhet som tradisjonelt faller i en risikoklasse kan unntaksvis, og etter særskilt vurdering, plasseres i en lavere risikoklasse dersom det er få mennesker i byggverket og byggverket er tilrettelagt for rask og enkel rømning og redning. Vurderingen må gjøres av ansvarlig prosjekterende og må være begrunnet og dokumentert.

  § 11-2 Tabell 1: Ulike virksomheter og tilhørende risikoklasse.

  Virksomhet

  Risikoklasse

  Arbeidsbrakke

  1

  Båtnaust

  1

  Carport

  1

  Flyhangar

  1

  Fryselager

  1

  Garasje og parkeringshus med én etasje

  1

  Sagbruk

  1

  Skur

  1

  Trelastopplag

  1

  Brannstasjon uten døgnbemanning

  2

  Driftsbygning med husdyrrom

  2

  Industri

  2

  Kantine beregnet for egne ansatte til og med 150 personer

  2

  Kjemisk fabrikk og kjemikalielager

  2

  Kontor

  2

  Laboratorium

  2

  Lager

  2

  Parkeringshus og garasje med to eller flere etasjer eller plan

  2

  Parkeringskjeller og garasje under terreng

  2

  Sprengstoffindustri

  2

  Trafo eller fordelingsstasjon

  2

  Barnehage

  3

  Skole

  3

  Barnehjem

  4

  Bolig

  4

  Boligbrakke

  4

  Brannstasjon med døgnbemanning

  4

  Fritidsbolig, inkl. selvbetjente hytter, campinghytter og campingenheter

  4

  Internat

  4

  Studentbolig

  4

  Forsamlingslokale

  5

  Idrettshall

  5

  Kantine beregnet for utleie eller for mer enn 150 personer

  5

  Kinolokale

  5

  Kirke

  5

  Kongressenter

  5

  Messelokale

  5

  Museum

  5

  Salgslokale

  5

  Teaterlokale

  5

  Trafikkterminal

  5

  Tribuneanlegg for mer enn 150 personer

  5

  Arrestlokaler og fengsel

  6

  Asylmottak og transittmottak

  6

  Bolig beregnet for personer med behov for heldøgns pleie og omsorg

  6

  Bolig spesielt tilrettelagt og beregnet for personer med funksjonsnedsettelse, inkl. alders- og seniorboliger

  6

  Feriekoloni og leirskole

  6

  Overnattingssted og hotell

  6

  Pleieinstitusjon

  6

  Sykehus og sykehjem

  6

  Turisthytte og vandrerhjem

  6

Endringshistorikk § 11-2

 • 01.04.14 § 11-2 Tabell 1: Ulike virksomheter og tilhørende risikoklasse: Justering av tekst under fritidsbolig.
 • 01.10.13 § 11-2 Tabell 1: Ulike virksomheter og tilhørende risikoklasse: "Selvbetjente hytter" tatt inn i tabellen under fritidsbolig.
 • 01.04.13 § 11-2 Tabell 1: Ulike virksomheter og tilhørende risikoklasse: "Selvbetjente hytter" er tatt ut av tabellen.