Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning

Kapittel 13 Sentral godkjenning for ansvarsrett

§ 13-2. Søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett

 • Innledning til veiledning § 13-2

  Direktoratet for byggkvalitet behandler søknader om sentral godkjenning. Søknader skal være skriftlige og skal sendes elektronisk på sgbruker.dibk.no. Søknaden skal gi opplysninger om foretakets kvalitetssikringsrutiner og kompetanse. Det kan søkes om godkjenning innenfor forskjellige godkjenningsområder som for eksempel arkitektur, konstruksjonssikkerhet og murerarbeid. En sentral godkjenning gjør foretaket mer attraktivt for tiltakshavere, byggherrer og andre kontraktpartnere. Videre er sentral godkjenning av betydning ved kommunalt tilsyn med kvalifikasjoner.

  Bestemmelsen er gitt med hjemmel i pbl. § 22-3.

En søknad om sentral godkjenning skal sendes elektronisk til Direktoratet for byggkvalitet. Søknaden skal vedlegges dokumentasjon som viser at kravene i denne forskriften er oppfylt, jf. kapittel 9, 10, 11 og 13.

 • Veiledning til første ledd

  Søknad om sentral godkjenning skal inneholde tilstrekkelige opplysninger til at Direktoratet for byggkvalitet kan behandle søknaden og fatte vedtak. Det skal søkes om sentral godkjenning elektronisk på følgende adresse: https://sgbruker.dibk.no.

  Søknad om sentral godkjenning sendes via ID-porten. For å bruke ID-porten må søker ha rettigheter og roller til å gjennomføre søkeprosessen for foretaket. Dette får foretaket gjennom Altinn. For å få tilgang til Altinn må foretaket inneha et norsk organisasjonsnummer. Dette får det ved å registrere foretaket i Enhetsregisteret eller Foretaksregisteret.

  Utenlandske foretak som ikke er registreringspliktige eller avgiftspliktige i Norge, men som leverer tjenester innen bygge- og anleggsnæringen, må på bakgrunn av kravet til elektronisk søknad registrere seg i Enhetsregisteret og få et norsk organisasjonsnummer. Altinn er et felles kontaktpunkt for alle som driver næringsvirksomhet over landegrenser (jf. lov om tjenestevirksomhet av 19. juni 2009 § 6).

  Kravene til dokumentasjon ved søknad om sentral godkjenning følger av byggesaksforskriften §§ 10-2 annet ledd og 11-1.

  Kvalifikasjoner

  Med kvalifikasjoner menes her både utdanning og praksis. Foretakets kvalifikasjoner skal dokumenteres ved søknad om sentral godkjenning.

  Relevant praksis dokumenteres ved referanseprosjekter eller på annen måte, jf. byggesaksforskriften § 11-1 siste ledd. Nærmere beskrivelse av praksis må ta hensyn til at det skal kunne vurderes om oppgaven i kompleksitet og vanskelighetsgrad svarer til tiltaksklasse 1, 2 eller 3.

  Elektronisk søknad om sentral godkjenning inneholder et oppsett for utfylling av referanseprosjekter. Søkere får ikke sendt søknaden dersom ikke alle felter vedrørende referanseprosjektet er fylt ut.

  Det skal bl.a. gis opplysninger om

  • søkt godkjenningsområde
  • bygningstype/anleggstype
  • hvilket år ferdigattest/brukstillatelse ble gitt
  • beskrivelse av prosjektets relevans opp mot søkt godkjenningsområde
  • kommune og saksnummer eller gnr/bnr/festenr eller adresse (identifikasjon av prosjektet)
  • foretakets referanse eller en ansatts referanse fra tidligere arbeidsforhold
  • ansvarsrett i kommunen i dette prosjektet

  Kvalitetssikringsrutiner

  Foretak som søker sentral godkjenning for ansvarsrett skal fremlegge dokumentasjon i form av egenerklæring som synliggjør hvilke rutiner det har i sitt kvalitetssystem for å ivareta kravene gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, jf. byggesaksforskriften kapittel 10. Dokumentasjonen må vise at alle kravene til kvalitetssikringsrutiner er ivaretatt. Hensikten med å stille krav til dokumentasjon er å bevisstgjøre foretakene med hensyn til hvilke krav som stilles og bidra til at man i en tidlig fase lettere kan avdekke om foretaket oppfyller kravene til rutiner. Foretaket må også opplyse om rutinene er egenutviklet eller innkjøpt, og tilpasset foretakets virksomhet. Det skal fremgå når kvalitetssikringsrutinene sist ble gjennomgått, enten internt eller ved ekstern oppdatering.

I søknaden kan det vedlegges dokumentasjon i samsvar med § 13-1b.

 • Veiledning til annet ledd

  Det sentrale godkjenningsregisteret kan vise enkelte frivillige tilleggsopplysninger om foretaket dersom foretaket selv ønsker det, jf. § 13-1b. Dette gjelder forsikringsforhold og om foretaket er godkjent som opplæringsbedrift.

  For at foretakets ansvarsforsikring og yrkesskadeforsikring skal kunne vises i det sentrale godkjenningsregisteret, må foretaket ha dokumentert forsikringsforholdene. Det må også dokumenteres hvor forsikringene er tegnet.

  For at opplysninger om godkjenning som opplæringsbedrift skal kunne vises i det sentrale godkjenningsregisteret, må det fremgå av søknaden eller på annen måte at foretaket selv ønsker det. Godkjenningsordningen vil da innhente opplysningene direkte fra utdanningsmyndigheten.

Søknad og vedlegg som ikke er utferdiget på norsk, svensk eller dansk skal vedlegges en oversettelse til ett av disse språkene.

 • Veiledning til tredje ledd

  Bestemmelsen stiller krav til hvilket språk søknad og dokumentasjon må være på. Søknaden og vedleggene skal være på norsk, dansk eller svensk, eller vedlagt en faglig korrekt oversettelse til ett av disse språkene.

Endringshistorikk § 13-2

 • 01.12.18 Veiledning endret i samsvar med forskriftsendring Se forskrift og veiledning før denne endringen
 • 01.01.16 Veiledning endret i samsvar med forskriftsendring.
 • 01.07.12. Statens bygningstekniske etat endret til Direktoratet for byggkvalitet.
 • 01.01.12. Redaksjonelle endringer.
 • 01.07.11. Ingress lagt inn.