Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning

Kapittel 11 Krav til utdanning og praksis

§ 11-2. Utdanningsnivåer

Foretak som påtar seg ansvarsrett i byggesak, skal ha faglig ledelse med eksamen eller annen bestått prøve som er relevant for foretakets ansvarsrett. Følgende alternative utdanningsnivåer skal være oppfylt:

a) fag- eller svennebrev, eller tilsvarende

b) mesterbrev eller tilsvarende

c) høyere fagskolegrad med 120 studiepoeng, eller tilsvarende

d) bachelorgrad i ingeniørutdanning, høgskolegrad eller tilsvarende grad med 180 studiepoeng, eller tilsvarende

e) mastergrad i ingeniørutdanning eller arkitektur, sivilarkitekt, sivilingeniør, eller tilsvarende grad med 300 studiepoeng, eller tilsvarende.

Tilsvarende gjelder for foretak som søker om sentral godkjenning.

 • Veiledning til bestemmelsen

  Bestemmelsen må ses i sammenheng med § 11-3.

  Krav til kvalifikasjoner skal sikre at foretak som påtar seg ansvar i byggesaker er i stand til å gjennomføre prosjektet i samsvar med det bygningstekniske regelverket. Kvalifikasjonskravene innebærer bl.a. at foretakets faglige ledelse skal ha formell utdanning på et fastsatt nivå.

  Kravene til utdanning tar utgangspunkt i fem utdanningsnivåer. Utdanningsnivåene følger av denne bestemmelsen. Hvilket utdanningsnivå som kreves for ansvarsrett i byggesak og for sentral godkjenning avhenger av funksjon og tiltaksklasse og følger av § 11-3.

  Foretak som påtar seg ansvarsrett i byggesak skal ha faglig ledelse med eksamen eller annen bestått prøve som er relevant for foretakets ansvarsrett. Foretak som søker sentral godkjenning skal ha faglig ledelse med eksamen eller annen bestått prøve som er relevant for foretakets godkjenningsområde.

  Krav til utdanning tar utgangspunkt i følgende utdanningsnivåer:
  a) fag- eller svenneprøve i henhold til læreplaner fastsatt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa eller tilsvarende
  b) mesterbrev eller tilsvarende
  c) høyere fagskolegrad med 120 studiepoeng, eller tilsvarende
  d) bachelorgrad i ingeniørutdanning, høgskolegrad eller tilsvarende grad med 180 studiepoeng eller tilsvarende
  e) mastergrad i ingeniørutdanning eller arkitektur, sivilingeniør, sivilarkitekt, eller tilsvarende grad med 300 studiepoeng eller tilsvarende

  I fagskoleloven er det vedtatt at fagskolepoeng erstattes med studiepoeng. Utdanning på minimum to år ved fagskole vil dermed gi 120 studiepoeng i stedet for 120 fagskolepoeng. Det vises i den forbindelse til Prop. 47 L (2017-2018) kapittel 16.1.

  Etter overgangsbestemmelsen i fagskoleloven § 43 er det mulig å få skrevet ut et nytt vitnemål for dem som har vitnemål som oppgir fagskolepoeng. Ved erklæring om ansvarsrett eller søknad om sentral godkjenning stilles det imidlertid ikke krav om konvertering av vitnemål fra fagskolepoeng til studiepoeng.

  For utdanningsnivå c, d og e er det oppgitt studiepoeng for å gjøre det enklere å gjøre en slik sammenligning. Studiepoeng benyttes ved en rekke europeiske utdanningsinstitusjoner.

  Det vises for øvrig til muligheten for å få fag- og svennebrev utstedt av fylkeskommunen etter opplæringslova § 3-5 der kandidaten har 25 prosent lengre praksis enn den fastsatte læretiden. I tilfeller der det ikke er grunnlag for å skrive ut vitnemål eller fag-/svennebrev, kan fylkeskommunen, etter en grundig vurdering av personens realkompetanse, utstede et såkalt kompetansebevis, jf opplæringslova § 4A-3 siste ledd.

  Begrepet tilsvarende utdanning

  Begrepet tilsvarende er benyttet bevisst for å få frem at det ikke er et absolutt krav om f.eks. fag- eller svennebrev, men at faglig ledelse har utdanning som svarer til dette nivået.

  Begrepet tilsvarende er ment å ta hensyn til utenlandsk utdanning. Etter § 11-5 andre ledd skal utdanning fra andre EØS-stater likestilles med tilsvarende norsk utdanning. Informasjon om godkjenning av utdanning fra utlandet og hvordan man skal gå frem, finnes hos Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse

Endringshistorikk § 11-2