Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning

Kapittel 6 Kommunens saksbehandling

§ 6-4. Rammetillatelse

Så langt det er relevant for tiltaket skal rammetillatelse omfatte

a) tiltakets art og formål

b) størrelse, antall bruksenheter og grad av utnytting

c) avklaring i forhold til plangrunnlaget

d) form, plassering, parkeringsløsninger, uteoppholdsareal, visuell utforming

e) sikkerhet mot fare

f) forholdet til utvalgte naturtyper

g) sikkerhet for godkjent veg-, vann-, overvanns- og avløpsløsning

h) behovet for, og eventuelt søknad om, dispensasjon

i) avklaring av forholdet til naboene.

Rammetillatelse kan i tillegg omfatte andre forhold.

Endringshistorikk § 6-4

  • 01.07.17 Lagt inn veiledning om kommunens vurdering av kravet i byggteknisk forskrift § 9-4 i første ledd bokstav f. Lagt inn veiledning om avledning av overvann i første ledd bokstav g. Se veiledningsteksten før denne endringen (pdf).
  • 01.01.16 Veiledning endret som følge av endringer i regelverket. Se veiledningsteksten før denne endringen (pdf)
  • 01.07.15 Lagt inn veiledning til første ledd bokstav f om Miljøvedtaksregisteret. Redaksjonelle endringer.
  • 01.07.11 Ingress lagt inn.