Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning

Kapittel 11 Krav til utdanning og praksis

§ 11-1. Kvalifikasjonskrav og dokumentasjon av kvalifikasjoner

I erklæring om ansvarsrett skal foretaket bekrefte at faglig ledelse oppfyller krav til relevant utdanning og praksis som følger av kapittel 11, og at faglig ledelse i tiltaket benytter personell med nødvendige og relevante kvalifikasjoner for å gjennomføre det aktuelle tiltaket på en forsvarlig måte slik at krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven ivaretas. Ved tilsyn skal foretaket dokumentere at faglig ledelse oppfyller krav til utdanning og praksis som angitt i § 11-3.

Ved søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett skal foretaket dokumentere at faglig ledelse er fast ansatt i foretaket og oppfyller krav til relevant utdanning og praksis som er tilpasset det omsøkte godkjenningsområde. Kravene kan dokumenteres på følgende måte:

a) Utdanning kan dokumenteres ved å legge frem kopi av vitnemål eller kvalifikasjonsbevis som er utstedt av offentlig myndighet i Norge eller annen EØS-stat, og som viser relevant utdanning.

b) Praksis kan dokumenteres ved referanseprosjekter, attester eller erklæring om ansvarsrett.

c) Ansettelse kan dokumenteres ved å legge frem skriftlige arbeidsavtaler i henhold til arbeidsmiljøloven § 14-5 og § 14-6.

Ved erklæring av ansvarsrett, tilsyn med kvalifikasjonene til ansvarlig foretak og vurdering av tilbaketrekking etter § 6-9 første ledd bokstav c, skal relevant sentral godkjenning normalt legges til grunn av kommunen.

Endringshistorikk § 11-1

 • 16.01.20 Veiledningen til andre ledd: Endring i kravet om fast ansettelse for faglig ledelse i norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)
 • 15.10.19 Veiledningen til tredje ledd: Ny dato for overgangsbestemmelsen.
 • 01.12.18 Veiledningen endret i samsvar med forskriftsendring. Se forskrift og veiledning før endringen (pdf)
 • 23.05.18 Veiledningen til tredje ledd: Ny dato for overgangsbestemmelsen.
 • 21.10.16 Veiledning til første og andre ledd: Presisering av kravet om fast ansettelse for faglig ledelse i norskregistrerte utenlandske foretak (NUF).
 • 15.06.16 Veiledning til første og andre ledd: Presisering av kravet til at faglig ledelse er fast ansatt i foretaket.
 • 01.01.16 Veiledning endret i samsvar med forskriftsendring. Bestemmelsen er ny, men viderefører deler av tidligere § 11-1. De funksjonsbaserte kvalifikasjonskravene i tidligere § 11-1 er erstattet av ny §§ 11-2 og 11-3. Se veiledningsteksten før denne endringen (pdf)
 • 01.01.13 Veiledning til andre ledd endret i samsvar med forskriftsendring. Se veiledningsteksten før denne endringen (pdf)
 • 30.03.12 Henvisning til ikrafttreden for kontrollreglene i veiledning til tredje ledd tatt ut. Se veiledningsteksten før denne endringen (pdf)
 • 01.01.12 Veiledning endret i samsvar med forskriftsendring om enhetlig begrepsbruk (kompetanse erstattet med kvalifikasjoner). Til første ledd: Veiledning endret i samsvar med forskriftsendring om at første ledd også omfatter lokal godkjenning. Til fjerde ledd: Veiledning endret i samsvar med forskriftsendring om kvalifikasjonskrav for kontrollforetak. I tillegg redaksjonelle endringer. Se veiledningsteksten før denne endringen (pdf)
 • 01.07.11 Ingress lagt inn. Presisering av kvalifikasjonskrav for kontrollforetak lagt inn under tredje ledd. Se veiledningsteksten før denne endringen (pdf)