Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning

Kapittel 3 Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver

§ 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom

 • Innledning til veiledning § 3-1

  Det er noen mindre tiltak en kan søke om og oppføre, endre eller rive selv uten bruk av snekker, murer eller andre fagpersoner og foretak. Tiltakshaver kan altså selv stå for søknad, prosjektering og utførelse av disse byggearbeidene. Denne forskriftsbestemmelsen angir hvilke byggearbeider dette gjelder. For eksempel gjelder dette oppføring av tilbygg og garasjer, og bruksendring fra bod til soverom. Selv om det ikke kreves bruk av foretak, er det viktig å huske at de tekniske kravene gjelder fullt ut.

  Bestemmelsen er hjemlet i pbl. § 20-4 andre ledd, og er en opplisting av hva som anses som mindre tiltak på bebygd eiendom etter pbl. § 20-4 første ledd bokstav a. En eiendom anses som bebygd når eiendommen er bebygd med en bygning som i størrelsesorden tilsvarer småhus.

  Nærmere om bestemmelsen
  Bestemmelsen regulerer søknadspliktige tiltak som er unntatt fra krav om bruk av ansvarlige foretak. Bestemmelsen omfatter hele tiltaksspekteret fra oppføring til endring og riving.

  Selv om et tiltak faller inn under denne bestemmelsen kan tiltakshaver velge å gjøre bruk av ansvarsrettsystemet, som i tilfelle vil gjelde for hele tiltaket, jf. byggesaksforskriften § 6-7.

Som mindre tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-4 første ledd bokstav a regnes oppføring, endring, fjerning og riving mv. av følgende tiltak, og som er i samsvar med plan- og bygningsloven § 1-6 andre ledd:

a) et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2 . Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller.

 • Veiledning til bokstav a

  Bokstav a omhandler ett enkelt tilbygg til eksisterende byggverk med et samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) inntil 50m2. Bestemmelsen omfatter tilbygg til alle typer byggverk, herunder for eksempel tilbygg til næringseiendom og driftsbygning. Selv om spesialregelen i byggesaksforskriften § 3-2 andre ledd bokstav b om tilbygg til driftsbygning opererer med et totalareal på 1 000 m2 inkludert tilbygget, skal det ikke kreves ansvarlig foretak dersom tiltakshaver vil oppføre et mindre tilbygg utover dette.

  Et tilbygg bygges normalt på bakken ved siden av eksisterende bygg og medfører ofte en utvidelse av bygningens grunnflate, og omfatter dermed ikke påbygg eller underbygging (av kjeller). Tilbygget kan ikke inneholde en egen selvstendig boenhet.

  I arealberegningen holdes kjelleren utenfor. En slik kjeller må ha himling mindre enn 1,5 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

b) En enkelt frittliggende bygning som ikke skal brukes til beboelse, og hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 70 m2 . Bygningen kan oppføres i inntil én etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller.

 • Veiledning til bokstav b

  I bokstav b åpnes det for at én enkelt frittliggende bygning eller annet byggverk (anlegg eller konstruksjoner) med et samlet bruksareal eller bebygd areal på inntil 70 m2 kan forestås av tiltakshaver uten krav om ansvarsrett.

  Forutsetningen er at tiltaket ikke skal anvendes til beboelse. Dette innebærer at tiltaket ikke kan benyttes til overnatting, men at det for eksempel kan brukes til verksted eller utstillingslokale med personopphold på dagtid.

  Bygningen kan oppføres i inntil en etasje og kan i tillegg være underbygget med kjeller uten at kjeller blir å medregne i bruksarealet for bygningen. En slik kjeller må ha himling mindre enn 1,5 m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

  Bygningen kan ha loft så lenge loftet ikke blir å anse som etasje, jf byggteknisk forskrift § 6-1. Bruksareal på loft skal medregnes i bygningens bruksareal.

  Høydebegrensninger kan fastlegges gjennom kommunens arealplaner eller styres gjennom kommunens godkjenning av høyde etter pbl. § 29-4.

  ”Mindre tiltak” etter pbl. § 29-4 bokstav b som kan plasseres nærmere nabogrense enn 4 meter, er nærmere fastlagt i byggteknisk forskrift § 6-4, og må holdes adskilt fra mindre tiltak etter denne paragraf.

c) Varig og tidsbestemt bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet

 • Veiledning til bokstav c

  Bestemmelsen gjelder kun innenfor en bruksenhet. Det vil ikke være adgang til å behandle et tiltak etter pbl. § 20-4 bokstav a dersom tiltaket gjelder bruksendring fra loft til leilighet i en boligblokk. Bestemmelsen omfatter heller ikke bruksendring av et areal (tilleggsdel) som ikke er tilknyttet en hoveddel. Bruksendring fra for eksempel stabbur til leilighet vil være søknadspliktig med krav om bruk av ansvarlige foretak. Bruksendring omfatter både varig og tidsbegrenset bruksendring, jf. § 2-1.

d) Skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 m2 montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,5 m montert frittstående på terreng. Bestemmelsen omfatter ikke plassering av slike skilt- og reklameinnretninger som kan utgjøre fare for personsikkerhet og ikke når flere skal monteres på samme sted eller på samme fasade.

 • Veiledning til bokstav d

  Skilt- og reklameinnretninger inntil 6,5 m2 som er montert på vegg kan forestås av tiltakshaver. Det samme gjelder frittstående innretninger med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,5 m plassert på terreng. Bestemmelsen omfatter ikke innretninger som kan utgjøre fare for personsikkerhet. Det vil kunne være fare for personsikkerheten dersom skiltet plasseres slik at det kan falle ned på et beferdet område, f.eks. fortau eller inngangsparti. Det samme vil kunne være tilfelle for skilt som plasseres direkte på bakken og ikke er tilstrekkelig forankret.

  For frittstående innretning gjøres særlig oppmerksom på hensynet til funksjonshemmede slik at det ikke oppstår fare ved uventede innretninger som står i naturlige kommunikasjonsarealer utendørs.

  Bestemmelsen gjelder kun oppføring av ett skilt på samme sted eller samme fasade.

  Dersom kommunen skal ha lokale regler om visuelle kvaliteter, må disse fastsettes i arealplan. Planbestemmelser som fastsetter andre krav, gjelder foran denne bestemmelsen.

e) Frittliggende boligbygning inntil 30 m​2 BRA med én boenhet i én etasje uten kjeller som ikke på noe punkt overstiger en høyde på 4,5 m over bakken.  

 • Veiledning til bokstav e

  Det er ikke krav om bruk av ansvarlig foretak ved oppføring av frittliggende boligbygning inntil 30 m2 BRA med én boenhet i én etasje uten kjeller. Boligbygningen kan ikke på noe punkt overstige en høyde på 4,5 m over bakken. 

  Unntak fra ansvarsrett 

  Bestemmelsen innebærer at tiltakshaver selv kan stå for søknad, prosjektering og utførelse av bygningen. 

  Senere oppføring av tilbygg eller påbygg på boligbygningen som medfører at den går utover de definerte rammene i bokstav e, krever ansvarlig foretak etter de ordinære reglene for ansvarsrett. 

  Ved oppføring på ubebygd eiendom er det krav om bruk av ansvarlig foretak etter reglene i kapittel 9-12. Frittliggende boligbygning inntil 30 m2 vil også kunne oppføres etter selvbyggerbestemmelsen, jf. SAK10 § 6-8. 

  Unntaket fra krav om ansvarsrett gjelder ikke dersom boligbygningen inneholder pipe eller skorstein. Da er det krav om ansvarlig foretak for hele boligbygningen. 

  Unntaksbestemmelsen i bokstav e får først og fremst betydning for oppføring av permanente boligbygninger. Etter gjeldende rett er midlertidige tiltak unntatt fra krav om søknad og ansvarsrett dersom plasseringen har en varighet på inntil 2 måneder, jf. pbl § 20-5. Dersom et tiltak plasseres midlertidig inntil 2 år, er det søknadspliktig uten krav om bruk av ansvarlig foretak, jf. pbl § 20-4. 

  Frittliggende boligbygning til boligformål

  Unntaket fra krav til ansvarsrett omfatter kun boligbygning til boligformål. Oppføring av boligbygning til annen bruk enn boligformål, for eksempel hobbyvirksomhet, næringsvirksomhet eller lager, er ikke omfattet av unntaket. Boligbygning som brukes som fritidsbolig, faller også utenfor bokstav e. 

  Bestemmelsen gjelder ikke for husbåter og andre fartøy som tas ut av alminnelig drift og brukes til beboelse. Campingvogn er heller ikke omfattet av unntaksbestemmelsen. Dette gjelder uavhengig av hvor campingvognen plasseres eller om den bygges om.  

  Bestemmelsen gjelder kun for frittliggende boligbygning og er avgrenset mot boligbygning som oppføres i kjede eller rekke. 

  En boligbygning etter denne bestemmelsen kan være oppført med vanlige byggematerialer eller sammensatt av ferdigproduserte moduler. Den kan være fundamentert til grunnen, ha hjul eller være oppført på en tilhenger.  

  Boligbygning med alle hovedfunksjoner 

  Det er en forutsetning at den frittliggende boligbygningen har alle hovedfunksjoner for en boenhet, det vil si stue, kjøkken, soverom, bad og toalett. Hovedfunksjonene må være på inngangsplanet. Dersom den kun inneholder enkelte funksjoner, for eksempel bare våtrom eller oppholdsrom, omfattes den ikke av unntaksbestemmelsen. 

  Heller ikke boenheter som er sammensatt av flere boligbygninger med ulike boligfunksjoner, er omfattet. Det samme gjelder mindre frittliggende bygning som kun er ment som tillegg til en fullverdig boenhet, for eksempel arbeidsrom eller bod. 

  Begrensninger i arealplaner 

  Kommunale arealplaner kan sette begrensninger for hvor man kan plassere eller oppføre en frittliggende boligbygning inntil 30 m2 etter denne bestemmelsen. Det kan for eksempel være begrensninger i antall boenheter som kan føres opp på en eiendom. 

  Krav som må følges 

  Det følger av plan- og bygningsloven at den frittliggende boligbygningen må ha tilfredsstillende renovasjonsløsning, atkomst, parkering og løsninger for vann og avløp. Også reglene om sikker byggegrunn, avstand til nabogrense, utforming og visuelle kvaliteter gjelder for boligbygningen. 

  Byggtekniske krav 

  I byggteknisk forskrift er det gitt unntak fra flere tekniske krav for denne type boligbygning, jf. TEK17 § 1-2 annet ledd. Blant annet er det unntak fra tilgjengelighetskrav, lydkrav og krav til bod og oppbevaringsplass. 

  Uavhengig kontroll 

  Det er ikke krav om obligatorisk uavhengig kontroll av fuktsikring av våtrom og lufttetthet ved oppføring av boligbygning inntil 30 m2, jf. § 14-2 fjerde ledd. 

Endringshistorikk § 3-1