Uavhengig kontroll

Oversikt over regelverket for uavhengig kontroll, gjennomføring av kontroll og kommunens oppgaver.

Regelverket om kontroll

I plan- og bygningslova blir omgrepet «kontroll» brukt synonymt med «uavhengig kontroll» og skildrar kva som skal kontrollerast og korleis kontrollen skal gjennomførast.

I alle søknadspliktige tiltak skal alle dei viktige og kritiske kontrollområda vere definerte, og gjennom uavhengig kontroll med desse områda skal feil og manglar reduserast.

Reglane om uavhengig kontroll er fastsette i plan- og bygningsloven (kap.24) og byggesaksforskriften (SAK10 kap.14).

Kapittel 14 i byggesaksforskrifta handlar hovudsakleg om krav om sjølvstende for kontrollerande føretak, obligatoriske krav om uavhengig kontroll, krav om uavhengig kontroll etter kommunen si vurdering samt gjennomføring av kontroll og sluttkontroll. Vidare har kap. 10–13 i byggesaksforskrifta vedtak med følgjer for kontroll.

Uavhengig kontroll

 • Hva er uavhengig kontroll?

  Den uavhengige kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK10) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.

  Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggfeil. Kontrollen innføres på områder som har betydning for liv, helse og sikkerhet og hvor konsekvensene av feil er alvorlige.

 • Når er det krav om uavhengig kontroll?

  1.1.2013 ble det innført nye regler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker. Kravene om obligatorisk uavhengig kontroll gjelder for søknader som har kommet inn til kommunen fra og med 1. januar 2013.

  Det er mottakstidspunktet for ett-trinnssøknad og rammesøknad, komplett og klar til behandling, som er avgjørende. Dersom rammesøknaden er mottatt før 1. januar 2013, og igangsettingssøknaden er mottatt etter nyttår, er det ikke krav om obligatorisk kontroll.

  Ut over det som følger ovenfor, er det ingen overgangsordning.

 • Hva skal kontrolleres?

  I tiltaksklasse 1 kreves det uavhengig kontroll av:
  - fuktsikring av søknadspliktige våtrom i boliger
  - lufttetthet i nye boliger

  Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn èn boenhet.

  I tiltaksklasse 2 og 3 kreves det uavhengig kontroll for følgende områder:
  - bygningsfysikk
  - konstruksjonssikkerhet
  - geoteknikk
  - brannsikkerhet


 • Når skal kontrollen skje?

  Kontrollen utføres på hensiktsmessige tidspunkt i ulike faser av et byggeprosjekt. Ved avsluttet kontroll skal det leveres kontrollerklæring.

  Tiltaksklasse 1: Våtrom og lufttetthet i boliger

  Kontroll av våtrom og lufttetthet er i hovedsak kontroll av utførelse. Kontroll av våtrom foretas i utførelsesfasen. Kontrollen bør gjennomføres etter at tettesjiktet er påført og gjennomføringer forseglet og før overflatematerialer som fliser, belegg mv. er montert.

  Kontrollerklæring for fuktsikring i våtrom og lufttetthet skal foreligge senest ved ferdigattest.

  Tiltaksklasse 2 og 3

  Kontrollerklæring for brannkonsept skal senest foreligge ved igangsettingstillatelse.

  Kontroll av prosjektering og utførelse av bygningsfysikk, konstruksjonssikkerhet og geoteknikk skal utføres på et tidspunkt som er hensiktsmessig for hva som skal kontrolleres. Kontrollerklæring skal foreligge senest ved ferdigattest. Hver ansvarsrett som er tildelt for kontroll skal ha en egen kontrollerklæring.

 • Hvem skal bestille kontrollen?

  Tiltakshaver har ansvar for å bestille kontrollforetak som gjennomfører den uavhengige kontrollen og sørger for kontroll i samsvar med plan- og bygningsloven. I tillegg kan tiltakshaver bestille mer omfattende kontroll som går ut over regelverkets minstekrav til kontroll.

 • Hva skjer dersom kontrollen avdekker feil eller mangler?

  Kontrollforetaket skal innenfor sitt kontrollområde kontrollere at byggearbeidene er i overensstemmelse med kravene som følger av plan- og bygningsloven. Feil som oppdages under kontrollen skal meldes til de ansvarlige foretakene som har prosjektert eller utført byggearbeidene. Ansvarlig prosjekterende eller utførende foretak har ansvar for å lukke avvik.

  Kontrollforetaket skal påse at avvik blir lukket. Dette innebærer ikke at det skal gjøres en ny kontroll av tegninger eller utført byggearbeid, det er tilstrekkelig å konstatere at avviket er bekreftet lukket av de ansvarlige prosjekterende eller utførende foretakene.

  Dersom den avtalte fristen for lukking overskrides, skal kontrollforetaket varsle ansvarlig søker. Dersom avvik ikke lukkes etter at søker er informert og avtalte frister er utløpt, skal kontrollforetaket melde fra til kommunen at det foreligger et åpent avvik.

  Kontrollforetak skal avgi kontrollerklæring og sluttrapport til søker når kontrolloppdraget er utført. Kontrollforetakets ansvar i byggesaken stopper med sluttrapporten.

 • Hvilke kompetansekrav kreves for å få sentral godkjenning som kontrollforetak?

  Foretakene må:
  - ha fagkompetanse på minst samme nivå som er nødvendig for å få sentral godkjenning innen de områdene som skal kontrolleres
  - ha kvalitetssikringsrutiner som er tilpasset kontrollfunksjonen
  - vise at de har utført kontroll av andre foretak, eksempelvis tredjepartskontroll eller kontroll av underleverandører.

 • Hvordan er kravene til kontrollforetakets uavhengighet?

  Det skal være uavhengighet mellom foretaket som gjennomfører kontrollen og foretaket som har utført prosjektering eller byggearbeid som skal kontrolleres. Kontrollforetaket skal dermed være et annet foretak enn det som har utført prosjekteringen eller utførelsen som skal kontrolleres. Kontrollforetak erklærer at krav til uavhengighet er oppfylt når det erklæres ansvarsrett i den enkelte byggesak, samt at det ikke vil foreligge personlige eller økonomiske bindinger som kan påvirke kontrollen.

 • Kan det være flere kontrollforetak i et byggetiltak?

  Tiltakshaver kan velge å benytte ett kontrollforetak eller flere kontrollforetak for de ulike fagområdene som skal kontrolleres. Dersom man velger å bruke flere kontrollforetak, er det viktig å være klar over at kontrollen skal ivareta sammenhengen mellom prosjektering og utførelse.

 • Kan vi leie inn ekstern kontrollkompetanse hvis vi ikke har tilstrekkelig fagkunnskap på enkelte kontrollområder i eget foretak?

  Ja, og i de tilfeller er det naturlig å søke om sentral godkjenning for overordnet ansvar for kontroll.

 • Hvordan skal våtrom kontrolleres?

  Kontroll av våtrom skal inneholde:
  - kontroll av plassering av sluk i plan og høyde som prosjektert
  - visuell kontroll av tilpasning mellom membran, slukmansjett og sluk
  - synliggjøring av eventuell lekkasje fra sisterne ved utløp til gulv
  - samsvar mellom produktspesifikasjon for membran, slukmansjett og sluk og at disse produktene benyttes korrekt.

  Byggesaksforskriften (SAK10) regulerer hvordan kontrollen skal gjennomføres. Direktoratet for byggkvalitet har utgitt en veiledning om uavhengig kontroll som beskriver rutiner og kontrollpunkter for de fagområdene hvor det kreves uavhengig kontroll.

 • Hvordan utføres kontroll med lufttetthet?

  Den som har ansvarsrett for kontroll av lufttetthet, skal i utgangspunktet kun kontrollere at tetthetsmåling er gjennomført av utførende, og kontrollere at resultatet av tetthetsmålingen ligger innenfor forskriftskravet. Slik tetthetsmåling vil normalt være den eneste måten utførende selv kan kvalitetssikre at tetthetskravet er oppfylt.