Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

II Inngangsparti, sikkerhet i bruk, kommunikasjonsvei, rom og lignende

§ 12-9. Bad og toalett

(1) Boenheten skal ha minst ett bad og toalett der følgende skal være oppfylt:

 • Veiledning til første ledd

  Kravene gjelder alle boenheter med mindre det er unntak etter §§ 1-2 andre ledd, tredje ledd, sjette ledd, åttende ledd eller § 12-2 andre ledd.

  Kravene gjelder ikke for ekstra bad og toalett i boenheten.

  Hensikten med kravene om at bad og toalett skal være tilgjengelig er å tilrettelegge for hele livsløpet. Dersom det skulle oppstå et behov for tilgjengelighet, unngår en å måtte gjøre endringsarbeider i boligen.

  Det er tilstrekkelig at den prosjekterte løsningen viser at det oppnås tilgjengelighet.

a) Størrelsen og planløsningen skal være slik at det er fri gulvplass til snuareal for rullestol foran toalettet, minimum 0,9 m fri gulvplass på den ene siden av toalettet og minimum 0,2 m på den andre siden. Det skal være fri passasjebredde på minimum 0,9 m fram til fri plass ved siden av toalettet.

 • Veiledning til første ledd bokstav a

  Fri plass til snuareal foran toalettet sikrer at en person i rullestol, eller med rullator, lett kan komme til og benytte toalettet.

  Fri plass ved siden av toalettet kan være nødvendig for å forflytte seg fra rullestolen til toalettsetet.

  Snuareal kan plasseres slik at det er mulig å snu under det faste inventaret. Dette må plasseres minimum 0,67 meter over gulv. Fri gulvplass for snuareal trenger ikke plasseres sentrisk foran toalett.

  Fri plass på 0,9 meter ved siden av toalettet kan benyttes som kombinert dusjsone og areal for plassering av rullestol.

  Preaksepterte ytelser

  1. Snuarealet for rullestol må minimum være
   1. en snusirkel med diameter på 1,5 m eller
   2. et snurektangel på 1,3 m x 1,8 m
  2. I studentboliger som får krav om snuareal for rullestol, jf. § 1-2 sjette og sjuende ledd, må snusirkelen ha diameter på minimum 1,3 m. Dette gjelder også på toalett for besøkende, jf. § 1-2 sjette ledd bokstav c.

  § 12-9 Figur 1: Eksempel på plassering av snusirkel foran toalett i boenhet.

  § 12-9 Figur 1: Eksempel på plassering av snusirkel foran toalett i boenhet.


  § 12-9 Figur 2: Eksempel på plassering av snurektangel foran toalett i boenhet.

  § 12-9 Figur 2: Eksempel på plassering av snurektangel foran toalett i boenhet.

b) Det skal være mulighet for trinnfri dusjsone. Det skal være fri passasjebredde på minimum 0,9 m fram til dusjsonen.

c) Vegg i dusj- og toalettsonen skal gi festemulighet for ettermontering av nødvendig utstyr.

 • Veiledning til første ledd bokstav c

  Kravet innebærer at bøyler, håndgrep og lignende skal kunne monteres slik at de er sikre i bruk.

  Preaksepterte ytelser

  1. Vegg må utføres slik at utstyr kan monteres opp til minimum 1,8 meter over gulvet i dusjsonen.
  2. Utstyr må kunne monteres på veggen bak, og eventuelt veggen ved siden av toalettet.

(2) I byggverk med krav om universell utforming skal, i etasjer som har bad eller toalett, 1/10 og minst ett være utformet i samsvar med følgende:

 • Veiledning til annet ledd

  Kravet gjelder arbeidsbygning og byggverk for publikum.

  Hensikten med kravet til universell utforming av bad og toalett er at personer med funksjonsnedsettelse skal komme til og kunne bruke servant, toalett og dusj. I arbeids- og publikumsbygninger stilles det strengere krav enn i boliger, fordi flere ulike funksjonsnedsettelser skal ivaretas, inkludert de som har behov for hjelper.

  Arbeidsmiljøloven med forskrifter kan kreve flere universelt utformede toaletter.

  Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) tillater ikke forskjellsbehandling av personer med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder for eksempel ulik mulighet for bruk av toalett og bad i byggverkets åpningstid, avhengig av en persons funksjonsevne.

a) Gulvet og veggene skal ha synlig kontrast. Fastmontert utstyr skal ha synlig kontrast til gulvet og veggen.

 • Veiledning til annet ledd bokstav a

  Kravet innebærer at gulv, vegg og fastmontert utstyr må ha farger med tilstrekkelig kontrast til hverandre.

  Fargekontrast betyr at fargen på objektet avviker fra fargen på bakgrunnen. Speil regnes i denne sammenheng ikke som bakgrunn.

  Preaksepterte ytelser

  1. Synlig kontrast innebærer at luminanskontrasten må være minimum 0,4.

  § 12-9 Figur 3: Synlig kontrast mellom gulvet, vegger og fastmontert utstyr.

  § 12-9 Figur 3: Synlig kontrast mellom gulvet, vegger og fastmontert utstyr.

b) Størrelsen og planløsningen skal være slik at det er fri gulvplass til snuareal for rullestol foran toalettet og minimum 0,9 m fri gulvplass på begge sider av toalettet. Det skal være fri passasjebredde på minimum 0,9 m fram til fri plass ved siden av toalettet. Toalettet skal ha håndstøtte på begge sider.

 • Veiledning til annet ledd bokstav b

  Fri plass på 0,9 meter ved siden av toalett gir plass for rullestol dersom en persons funksjonsnivå tilsier at han har behov for å sette fra seg rullestolen ved siden av toalettet.

  Kravet om fri plass på begge sider av toalettet gjør det mulig å komme til fra begge sider.

  Det kan prosjekteres med to rom med speilvendte løsninger som til sammen oppfyller kravene.

  Håndstøtter montert på vegg er å foretrekke foran håndstøtter montert på toalett. Veggmonterte håndstøtter muliggjør bruk av dusj og toalettstol.

  Snuarealet kan plasseres slik at rullestolen kan snu under fast inventar som er plassert minimum 0,67 meter over gulv. Fri gulvplass for snuareal trenger ikke plasseres sentrisk foran toalett.

  Preaksepterte ytelser

  1. Snuarealet for rullestol må minimum være en snusirkel med diameter på 1,5 meter.
  2. Fast innredning kan ikke plasseres i areal som er avsatt til passasjebredde.

c) Det skal være tilstrekkelig fri plass under servanten.

 • Veiledning til annet ledd bokstav c

  Preaksepterte ytelser

  1. Én servant må være høyderegulerbar eller ha fri høyde minimum 0,67 m i en dybde på minimum 0,5 m fra fronten av servanten.

d) Dusjsonen skal være trinnfri og minimum 1,6 m x 1,3 m. Dusjhodet skal være regulerbart i høyden og dusjsonen skal gi festemulighet for montering av nødvendig utstyr.

 • Veiledning til annet ledd bokstav d

  Denne bestemmelsen stiller ikke krav om dusj, men gir krav om at eventuelle dusjsoner skal ha en egnet utforming. Kravet om at dusjsonen skal gi festemulighet for montering av nødvendig utstyr innebærer at bøyler, håndgrep, dusjseter og lignende skal kunne monteres slik at de er sikre i bruk, jf. § 12-5.

  Preaksepterte ytelser

  1. Vegger må utføres slik at utstyr kan monteres opp til minimum 1,8 meter over gulvet i dusjsonen.

Endringshistorikk § 12-9

 • 01.10.20 Veiledning til første ledd: Presisering om unntak for kravene for bad og toalett.