Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

Kapittel 9 Ytre miljø

§ 9-7. Kartlegging av farlig avfall, bygningsfraksjoner som må fjernes og materialer som er egnet for ombruk. Krav til rapportering

(1) For tiltak i eksisterende byggverk skal det foretas kartlegging av bygningsdeler, installasjoner og lignende som kan utgjøre farlig avfall etter avfallsforskriften. Det samme gjelder andre bygningsfraksjoner som avfallsforskriften stiller krav om å fjerne.

(2) For tiltak nevnt i § 9-6 første ledd bokstav b til d skal det utarbeides en egen rapport fra miljøkartleggingen.

(3) For søknadspliktige tiltak nevnt i § 9-6 første ledd bokstav b til d skal det for eksisterende boligblokk og yrkesbygning kartlegges om noen av bygningsfraksjonene som skal fjernes, er egnet for ombruk. Det skal utarbeides en egen rapport fra ombrukskartleggingen.

(4) Rapporten fra miljøkartleggingen skal minst inneholde opplysninger om

a. hvem kartleggingen er utført av

b. dato for kartleggingen

c. byggeår og tidligere bruk, hvis dette er kjent

d. resultat av representative materialprøver og analyser

e. forekomsten og mengden av farlig avfall og andre bygningsfraksjoner som må fjernes, fordelt på type

f. plassering av farlig avfall og andre bygningsfraksjoner som må fjernes i byggverket, angitt med bilde eller tegning der det kan være tvil

g. hvordan farlig avfall er identifisert gjennom merking, skilting eller andre tiltak

h. hvordan det farlige avfallet og andre bygningsfraksjoner som må fjernes, er planlagt fjernet

i. hvor det farlige avfallet er planlagt levert

j. alle funn av farlig avfall og andre bygningsfraksjoner som må fjernes, sammenstilt i en tabell.

(5) Rapporten fra ombrukskartleggingen skal minst inneholde opplysninger om

a. hvem kartleggingen er utført av

b. dato for kartleggingen

c. navn på kommune, gnr. og bnr.

d. byggeår og tidligere bruk, hvis dette er kjent

e. forekomsten av, mengden av og typen materialer eller bygningsfraksjoner egnet for ombruk, samt vurdering av restlevetid

f. opprinnelig byggevaredokumentasjon, hvis dette finnes

g. alle identifiserte materialer eller bygningsfraksjoner egnet for ombruk sammenstilt i en tabell i henhold til Norsk Standard NS 3451:2022 Bygningsdelstabell og systemkodetabell for bygninger og tilhørende uteområder.

Endringshistorikk § 9-7

  • 01.07.22 Veiledningen er endret som følge av at miljøsaneringsbeskrivelse er endret til rapport fra miljøkartlegging. I tillegg er veiledningen til § 9-7 tredje og femte ledd oppdatert som følge av forskriftsendringer om krav til rapport fra ombrukskartlegging. Se veiledningen før endringen (pdf)