Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

III Bygningsdeler

§ 12-17. Vindu og andre glassfelt

(1) Vindu og andre glassfelt som ved knusing kan påføre skade på person eller husdyr, skal sikres mot sammenstøt og fall opp til høyde minimum 0,8 m over gulv. Sikringen kan være brystning, personsikkerhetsrute eller en annen forsvarlig metode. For øvrig gjelder følgende:

 • Veiledning til første ledd

  Eksempler på andre glassfelt er glasspartier i ytter- og innervegger, rekkverk, dørblad med glasspartier og lignende.

  Knusing av glass kan påføre skade ved at personer skjærer seg på glassets bruddflater.

  Fall gjennom vindu og glassfelt kan påføre skade ved at personer faller ut og ned og eventuelt i tillegg skader seg på glassets bruddflater.

  Det valgte kravsnivået til sikring er basert på risiko for skade vurdert mot sannsynligheten for hendelse som fører til knusing og konsekvensen dette kan få (graden av skade).

  Sikring ved bruk av personsikkerhetsrute reduserer både faren for at ruten knuser ved sammenstøt og faren for at personer skader seg på bruddflatene i glasset. Personsikkerhetsruter er konstruert slik at de tåler en gitt motstand, samt at det ved knusing av glasset oppstår et ufarlig brudd, jf. definisjon i NS 3510:2015.

  Sikring på annen måte kan for eksempel være å gi vindu og andre glassfelt en utforming, størrelse og plassering som ved knusing ikke kan gi kuttskader eller, tillater fall igjennom.

  Glassfelt trenger ikke sikring fra 0,8 meter over gulv.

  Bestemmelsene i bokstav a til c er presiseringer av funksjonskravet i første ledd om sikring av vindu og glassfelt.

  For tilfeller som ikke omfattes av bokstav a til c, vil funksjonskravet i første ledd gjelde. Ved fortolking av sikkerhetsnivået for funksjonskravet i slike tilfeller, vil kravsnivået i bokstav a til c fungere som retningsgivende. Det innebærer at risikoen for skade må være på tilsvarende nivå som tilfellene i bokstav a til c, og at kravet til sikring må oppfylles på tilsvarende måte.

  Glass må dimensjoneres for de laster som kan oppstå, jf. § 10-2.

  Tabellene under gir minste sikkerhetsnivå i bygning med boenhet og i byggverk med universell utforming. Tabellene viser når krav om sikring inntrer med personsikkerhetsrute, brystning eller annen forsvarlig metode, dersom vindu eller glassfelt har underkant lavere enn 0,8 m over gulv. I tillegg må krav til kontrastmerking vurderes i inngangsparti og kommunikasjonsvei.

  Tabell 1: Minste sikkerhetsnivå for bygning med boenhet

  Sikring med personsikkerhetsrute, brystning eller annen forsvarlig metode, dersom vindu eller glassfelt har underkant lavere enn 0,8 m over gulv
  Plassering i bygningHøyde over terreng
  Glassfelt i yttervegg mot terrasse, balkong, veranda og lignende uteoppholdsarealer

  Alltid

  Vindu og andre glassfelt i yttervegg genereltFra og med 6,6 m
  Glassfelt i ferdselsretningen i inngangsparti og kommunikasjonsvei (svalgang, korridor og trapperom)Alltid
  BarnesikringFra og med 3,3 m

  Tabell 2: Minste sikkerhetsnivå for byggverk med krav om universell utforming

  Sikring med personsikkerhetsrute, brystning eller annen forsvarlig metode, dersom vindu eller glassfelt har underkant lavere enn 0,8 m over gulv
  Plassering i bygningHøyde over terreng

  Vindu og andre glassfelt i yttervegg generelt

  Alltid

  Vindu og andre glassfelt der barn kan oppholde seg internt i skoler og barnehagerAlltid
  Glassfelt i ferdselsretningen i inngangsparti og kommunikasjonsveiAlltid
  Barnesikring der barn kan oppholde segFra og med 3,3 m


   

a) I bygning med boenhet skal glassfelt mot balkong, terrasse og lignende være sikret. I tillegg skal vindu og andre glassfelt i yttervegg fra 6,6 m over terrenget eller en underliggende flate være sikret.

 • Veiledning til første ledd bokstav a

  Sannsynligheten for et sammenstøt med ytterveggen vurderes generelt som liten i en boenhet. Sannsynligheten for et sammenstøt er størst der det er gangsoner. Derfor gjelder kravet om sikring av glassfelt mot balkong, terrasse og lignende uansett etasje.

  Kravet om sikring av vindu og glassfelt gjelder fra begge sider, slik at ferdsel både til og fra balkong, terrasse og lignende er sikret.

  Hensikten med sikring av vindu og glassfelt i yttervegg fra og med 6,6 meter over terreng, tilsvarende tredje etasje, er å sikre mot skade der det er stor fallhøyde fra vindu og glassfelt.

  Ved vurdering av innslagspunktet for kravet er det avstanden til underkanten av det aktuelle vinduet eller glassfeltet som gjelder.

b) I byggverk med krav om universell utforming skal vindu og andre glassfelt i yttervegg over terreng være sikret. I skoler og barnehager skal alle vinduer og andre glassfelt sikres der barn kan oppholde seg.

 • Veiledning til første ledd bokstav b

  Sannsynligheten for et sammenstøt med ytterveggen vurderes som større i byggverk der en ikke er kjent, for eksempel ved besøk.

  For blinde eller svaksynte øker sannsynligheten for et sammenstøt fordi en ikke kan se at det er glassfelt, ikke kan danne seg et bilde av rommet eller fordi orienteringsevnen er redusert. Det er også fare for å forveksle glassfelt og dør.

  Skoler og barnehager har brukere og bruksintensitet der det er stor sannsynlighet for skade ved sammenstøt. Kravet omfatter derfor alle typer vinduer og glassfelt under 0,8 meter over dekke eller terreng i områder der barn kan leke og oppholde seg, både innvendig og i yttervegg.

  Med skoler menes her barne- og ungdomsskoler.

c) I inngangsparti og kommunikasjonsvei skal glassfelt være sikret i ferdselsretningen.

 • Veiledning til første ledd bokstav c

  Kravet gjelder for inngangspartier og kommunikasjonsveier i alle typer byggverk.

  Inngangsparti og kommunikasjonsvei er beskrevet i innledningen til dette kapitlet.

  Ferdselsretning tilsvarer kommunikasjonsveiens lengderetning.

  Dette innebærer for eksempel at dør og glassfelt i enden av en korridor og ved retningsendring skal sikres. Dør og glassfelt til rom langs kommunikasjonsveien omfattes ikke av kravet om sikring i ferdselsretningen.

  Personsikkerhetsrute eller avskjerming på annen måte er aktuelt for:

  • glassfelt i og ved siden av dør i ferdselsretning
  • glassfelt i vegg i bunnen av trapp og repos
  • andre glassfelt der sammenstøt kan utgjøre fare

(2) Glassfelt i inngangsparti og kommunikasjonsvei der det kan være fare for sammenstøt, skal være kontrastmerket med glassmarkør, som er synlig fra begge sider og i to høyder, med senter 0,9 m og 1,5 m over gulvet. Mønsteret i glassmarkøren i døren skal være forskjellig fra glassmarkøren i nærliggende glassfelt.

 • Veiledning til annet ledd

  Hensikten med kontrastmerking er at glassfeltet blir godt synlig også for personer med nedsatt syn.

  Høyden på markeringen er angitt slik at markeringen blir synlig for de som står og de som sitter i rullestol, for personer med ulik synsevne og for barn.

  Kravet om ulikt mønster i glassmarkøren for dør og det nærliggende glassfeltet er gitt for at personer lettere skal kunne se at det er en dør i feltet.

  Godt synlig markering av hele glassfeltet oppfyller kravet om merking i to høyder.

  § 12-17 Figur 1: Glassfelt som er kontrastmerket med glassmarkør som er synlig fra begge sider og i to høyder, med forskjellig mønster i døren og nærliggende glassfelt.

   

  § 12-17 Figur 1: Glassfelt som er kontrastmerket med glassmarkør som er synlig fra begge sider og i to høyder, med forskjellig mønster i døren og nærliggende glassfelt.

   

(3) I byggverk der barn kan oppholde seg skal vindu ha barnesikring hvis vinduet er plassert fra 3,3 m over terrenget eller den underliggende flaten.

(4) Renhold og vedlikehold av vinduer og andre glassfelt skal kunne utføres uten fare.

 • Veiledning til fjerde ledd

  Vinduer som slår innover, samt sving- og vippevinduer kan rengjøres og vedlikeholdes farefritt fra innsiden.

  Selvrensende glass er ikke tilstrekkelig erstatning for mekanisk renhold av vindu og andre glassfelt.

  I bygninger med glassfelt inntil 6,6 meter over terrenget, kan en bruke stige dersom underlaget er egnet.

  Preaksepterte ytelser

  1. I bygninger med glassfelt mer enn 6,6 m over terrenget eller underliggende plan, må det tilrettelegges for vindusheis, lift eller lignende.
  2. Faste vindusfelt som må rengjøres innenfra, må ha plassering, størrelse og utforming slik at rengjøring kan foretas uten fare, som for eksempel
   1. ha åpningsbart sidefelt med brystning minimum i høyde 0,8 m, eller
   2. ha åpningsbart toppfelt med brystning minimum i høyde 0,8 m, eller
   3. andre løsninger som gir tilsvarende sikkerhet.

  Henvisninger

Endringshistorikk § 12-17

 • 14.12.18 Til fjerde ledd: Redaksjonell endring i preakseptert ytelse 2a.