Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

II Inngangsparti, sikkerhet i bruk, kommunikasjonsvei, rom og lignende

§ 12-4. Inngangsparti

(1) Inngangspartier skal være godt synlige, sentralt plasserte og oversiktlige i forhold til atkomst. Inngangspartiet skal være sikkert og enkelt å bruke.

 • Veiledning til første ledd

  For å sikre at inngangspartiet er lett å finne og at det trer tydelig fram i fasaden, er det viktig med god bygningsutforming og en bevisst material- og fargebruk.

  Et byggverk kan ha flere likeverdige inngangspartier og kravene gjelder for alle.

  Kravet om synlighet gjelder både i dagslys og i mørke.

  Preaksepterte ytelser

  1. Inngangspartiet må ikke ha utstikkende elementer som kan skade personer.
  2. Det må være tilstrekkelig høyde under takutbygg og utstikkende bygningsdeler til at ferdsel av personer, og transport av møbler og lignende skjer på en trygg måte.
  3. Sikker betjening av ringeklokke, dørlås, samt åpning eller lukking av dør må være mulig fra rullestol.

(2) For bygninger med krav om tilgjengelig boenhet og for byggverk med krav om universell utforming skal følgende være oppfylt:

a) Inngangspartier skal ha belysning slik at inngangsparti og hovedinngangsdør er synlig i forhold til omliggende flater.

 • Veiledning til annet ledd bokstav a

  Preaksepterte ytelser

  1. Belysningsstyrken tilpasses material- og fargebruken slik at inngangspartiet og hovedinngangsdøren blir synlig i forhold til omliggende flater med luminanskontrast minimum 0,4.
  2. Lysarmatur må utformes og plasseres slik at lyset ikke blender eller reflekteres på en måte som gir ubehag eller nedsatt syn.

b) Det skal være et visuelt og taktilt oppmerksomhetsfelt foran hovedinngangsdører.

c) Inngangspartier skal være trinnfrie.

d) Utenfor hovedinngangsdører skal det være et horisontalt felt på minimum 1,5 m x 1,5 m. Hvis det er sidehengslet dør skal feltet ligge utenfor dørens slagradius.

 • Veiledning til annet ledd bokstav d

  Et horisontalt felt utenfor hovedinngangsdøren er nødvendig for at en person i rullestol skal ha tilstrekkelig plass og stolen kan stå støtt ved betjening av dør, dørtelefon og lignende. Feltet regnes som horisontalt når fallet er mindre enn 1:50 (2 prosent). For håndtering av overvann, se § 13-11.

  § 12-4 Figur 1: Utenfor hovedinngangsdører skal det være et horisontalt felt på minimum 1,5 m x 1,5 m.

  § 12-4 Figur 1: Utenfor hovedinngangsdører skal det være et horisontalt felt på minimum 1,5 m x 1,5 m.

e) Betjening for automatisk døråpner skal plasseres slik at den er tilgjengelig for personer i rullestol og slik at en unngår sammenstøt med døren.

 • Veiledning til annet ledd bokstav e

  Dersom det er montert automatisk døråpner som må aktiveres ved hjelp av bryter, plasseres denne slik at den lett kan nås både for personer i rullestol og for gående.

  Bryteren plasseres slik at personen ikke må oppholde seg innenfor dørens slagradius mens bryteren betjenes. Hensikten er å unngå at døren treffer personen når den åpner seg.

  Høydeplassering for betjeningspanel og brytere er regulert i § 12-18.

  Preaksepterte ytelser

  1. Brytere må ikke plasseres nærmere enn 0,5 meter fra innvendige hjørner.

  § 12-4 Figur 2: Betjening for automatisk døråpner skal plasseres slik at den er tilgjengelig for personer i rullestol.
  § 12-4 Figur 2: Betjening for automatisk døråpner skal plasseres slik at den er tilgjengelig for personer i rullestol.

Endringshistorikk § 12-4

 • 01.10.20 Veiledning til annet ledd bokstav d: Presisering om horisontalt felt utenfor hovedinngangsdøren.