Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

V Lys og utsyn

§ 13-7. Lys

(1) Byggverk skal ha tilfredsstillende tilgang på lys.

 • Veiledning til første ledd

  Lysforholdene er av stor betydning for menneskets helse og trivsel, og avgjørende for hvor raskt og sikkert vi kan utføre en arbeidsoperasjon.

  Dagslys er den belysningsformen som vanligvis oppleves å være den beste og mest riktige allmennbelysningen.

  Dagslysfaktor angir forholdet mellom belysningsstyrke mot en horisontal flate inne og en tilsvarende horisontal flate ute med fri horisont og jevnt overskyet himmel.

(2) Rom for varig opphold skal ha tilfredsstillende tilgang på dagslys.

 • Veiledning til annet ledd

  Mengden dagslys i rommet bestemmes vanligvis av følgende faktorer: vinduenes areal og plassering, skjerming fra terrenget, skjerming fra andre byggverk, rommets høyde og dybde, samt refleksjonsegenskapene til de ulike overflatene i rommet.

  Preaksepterte ytelser

  1. Krav til dagslys kan oppfylles slik:

  a. Gjennomsnittlig dagslysfaktor i rommet må være minimum 2,0 %. Samsvar dokumenteres med beregninger av mest kritiske rom i forhold til dagslysforhold. Beregninger utføres med simuleringsverktøy validert etter CIE 171:2006 og forutsetninger gitt i NS-EN 12464-1:2011 kapittel 4.4.

  b. For rom i boenhet kan dagslyskravet alternativt dokumenteres med følgende metode:

  Ag ≥ 0,07 ∙ ABRA / LT
  Ag = glassarealet mot det fri som er plassert minimum 0,8 m over rommets gulv og som ikke er i lysgrav.
  ABRA= rommets bruksareal, inkludert areal under overliggende balkong eller andre lignende utkragede bygningsdeler i rommets bredde utenfor vindusfasaden. Se figur 1.
  LT = glassets lystransmisjon
  Metoden forutsetter at det ikke er noe som skjermer sikten til horisonten i en vinkel på mer enn 45 grader målt fra horisontalplanet. Se figur 2.

  c. For fritidsbolig kan dagslyskravet alternativt dokumenteres med følgende metode:

  Ag ≥ 0,1 ∙ ABRA
  Ag og ABRA er definert i punkt b.

  2. For bruksendring som omfattes av vilkårene i § 1-2 åttende ledd, kan kravet til dagslys oppfylles ved at hvert rom har minst ett vindu mot det fri. Vinduet må ha høyde minimum 0,60 m og bredde minimum 0,50 m. Summen av høyde og bredde må være minimum 1,50 m.

   

   

   

  § 13-7 Figur 1 Areal på utkragede bygningsdeler på planet over legges til bruksarealet til underliggende rom i rommets bredde.

   

  § 13-7 Figur 1: Areal på utkragede bygningsdeler på planet over legges til bruksarealet til underliggende rom i rommets bredde.

   

   

  § 13-7 Figur 2 Avskjerming av dagslys på grunn av terreng, andre bygninger og lignende.

  § 13-7 Figur 2: Avskjerming av dagslys på grunn av terreng, andre bygninger og lignende.

   

(3) Annet ledd gjelder ikke for rom i arbeidsbygning og byggverk for publikum der den forutsatte bruken tilsier noe annet.

 • Veiledning til tredje ledd

  1. Unntaket gjelder
   1. der rommet av driftsmessige, tekniske eller sikkerhetsmessige grunner må ligge under terreng, for eksempel arbeidsrom i tilknytning til en undergrunnsbane
   2. i rom der oppholdets art eller formål tilsier det, for eksempel en kinosal.

Endringshistorikk § 13-7