Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning

Kapittel 19 Kommunenes adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

§ 19-4. Varsel om pålegg om sikring eller utbedring

Før pålegg etter § 19-5 gis, skal eier eller den ansvarlige gis varsel på minst 3 uker til å uttale seg. I varselet skal det fremgå hvilke forhold pålegget vil inneholde og hvordan pålegget skal etterkommes.

Endringshistorikk § 19-4

  • 01.01.13 Veiledning til ny bestemmelse i kraft 1. januar 2013.