Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning

Kapittel 16 Overtredelsesgebyr

§ 16-4 Krav til innhold i varsel om overtredelsesgebyr

I varsel etter pbl. § 32-8 tredje ledd skal det opplyses om at det foreligger en rett for parten til å avstå fra å uttale seg i saken.

  • Veiledning til § 16-4

    Kommunen har en plikt til å sende varsel før det vedtas overtredelsesgebyr, jf. plan- og bygningsloven § 32-8 tredje ledd.

    At varsel om overtredelsesgebyr skal informere om retten til å avstå fra å uttale seg følger allerede av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 6 og SAK10 § 16-4 innebærer derfor ingen endring av gjeldende rett.

    Bestemmelsen er kun gitt som informasjon for å sikre enhetlig behandling og at vernet mot selvinkriminering gjøres mer kjent for kommunen og den som eventuelt skal ilegges overtredelsesgebyr.