Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning

Kapittel 6 Kommunens saksbehandling

§ 6-3. Plassering av tiltak

Kommunen skal godkjenne tiltakets plassering, jf. plan- og bygningsloven § 29-4, og i den utstrekning det er nødvendig

a) fremskaffe oppdatert situasjonskart for eiendommer berørt av det planlagte tiltaket

b) oppgi toleransegrensene som gjelder for plasseringen av tiltaket i situasjonsplanen og i marken (utstikkingen).

Endringshistorikk § 6-3

  • 01.07.15. Redaksjonelle endringer.
  • 24.01.14 Henvisning til ny utgave av veiledning om grad av utnytting.
  • 01.01.12. Redaksjonelle endringer.
  • 01.07.11. Ingress lagt inn. Lagt inn uttalelse om avstandsbestemmelsene i pbl. og veglova.