Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning

Kapittel 13 Sentral godkjenning for ansvarsrett

§ 13-10. Klage. Klagenemnd

Vedtak om sentral godkjenning for ansvarsrett, herunder vedtak om tilbaketrekking, kan påklages av parter og andre med rettslig klageinteresse.

Klagenemnda for sentral godkjenning for ansvarsrett er klageinstans for enkeltvedtak om sentral godkjenning for ansvarsrett truffet av Direktoratet for byggkvalitet.

Klagenemnda skal bestå av totalt syv medlemmer. Nemndas leder skal være jurist. Videre skal det være seks medlemmer med en representant fra hver av følgende grupperinger:

a) søkere og prosjekterende

b) kontrollerende

c) utførende bygg og anlegg

d) utførende bygg og anlegg, arbeidstakersiden

e) brukerinteresser på tiltakshaversiden

f) brukerinteresser i det offentlige.

Det skal oppnevnes personlige varamedlemmer. Medlemmer og personlige varamedlemmer oppnevnes av departementet etter forslag fra berørte bransje- og brukerinteresser.

Klagenemnda er vedtaksfør når fem medlemmer er til stede. Sakene avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Klagenemndas avgjørelser kan ikke påklages.

Funksjonstiden for klagenemndas medlemmer og varamedlemmer er tre år. Medlemmer og varamedlemmer kan gjenoppnevnes for ytterligere én periode.

Klagenemnda kan i samråd med sekretariatet innhente sakkyndig bistand.

Endringshistorikk § 13-10

  • 01.07.12. Endring som følge av at obligatorisk sentral godkjenning for kontrollforetak er utsatt. Statens bygningstekniske etat endret til Direktoratet for byggkvalitet.
  • 01.01.12. Redaksjonelle endringer.
  • 01.07.11. Ingress lagt inn.