Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning

Kapittel 20 Ikrafttreden og overgangsbestemmelser

Innledning

Kapittelet gir oversikt over når forskriften trer i kraft, samt hvilke forskrifter som oppheves fra samme tidspunkt. Det gis en oversikt over overgangsbestemmelser, som må ses i sammenheng med overgangsbestemmelsene i pbl. § 34-4.

Til pbl § 34-4, fjerde ledd

Det følger av plan- og bygningsloven § 34-4 fjerde ledd at "Saker om tillatelse etter § 93 eller 106a sendt kommunen før loven er trådt i kraft, skal for hele tiltaket behandles etter de tidligere reglene for behandling av slike saker". Med "hele tiltaket" forstås hele byggesaken fra søknad sendes kommunen til byggesaken er avsluttet med ferdigattest. Gammelt regelverk kommer i sin helhet til anvendelse på saker fra før lovens ikrafttreden. Det innebærer at det blir gamle ansvarsrettssøknader, med gamle godkjenninger, også KPR og KUT for egenkontroll. I tillegg skal det leveres kontrollerklæringer fra foretak med egenkontroll, men ikke samsvarserklæringer. Det skal heller ikke brukes gjennomføringsplan. Endringssøknad ikke er noen selvstendig søknad, men følger regelverket for den opprinnelige søknad.

Overgangsbestemmelse om forenklinger som trådte i kraft 1. juli 2015

1. juli 2015 ble det gjort endringer i plan- og bygningsloven som gjaldt forenklinger i byggesaksdelen. Endringsloven (vedtatt av Stortinget 16. juni 2014) ga en egen overgangsbestemmelse for disse endringene.

I overgangsbestemmelsen heter det: «Søknad om tillatelse i medhold av plan- og bygningsloven nåværende §§ 20-1 og 20-2 sendt kommunen før endringer i disse bestemmelser er trådt i kraft, skal for hele tiltaket behandles etter de tidligere reglene for behandling av slike saker".

Endringshistorikk

  • 01.07.16 Veiledningen er oppdatert med informasjon om overgangsbestemmelser som gjelder forenklingene som trådte i kraft 1. juli 2015
  • 01.01.13. Veiledning flyttet fra kapittel 19 til kapittel 20 som følge av forskriftsendring.
  • 01.07.11. Lagt til avsnitt om pbl § 34-4, fjerde ledd.