Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning

Kapittel 7 Tidsfrister for saksbehandling

§ 7-3. Kommunens og klageinstansens adgang til ensidig fristforlengelse

For søknad som omfattes av tidsfristen i plan- og bygningsloven § 21-7 første og fjerde ledd, kan kommunen i behandlingen av søknaden forlenge fristen dersom saken er særlig komplisert, krever ekstra politisk avklaring, eller krever tillatelse eller samtykke fra andre myndigheter etter plan- og bygningsloven § 21-5. Ny frist skal meddeles tiltakshaver og ansvarlig søker så snart det er klart at fristen vil bli overskredet.

For søknad som omfattes av tidsfristen i enten plan- og bygningsloven § 21-7 andre eller tredje ledd, kan kommunen i særlige tilfeller forlenge fristen. Underretning om ny frist må være sendt søker før utløpet av 3-ukersfristen.

I klagesaker kan klageinstansen forlenge fristen i særlige tilfeller. Fristen kan forlenges i inntil 4 uker av gangen. I saker som krever undersøkelse på barmark kan klageinstansen forlenge fristen slik at befaring kan gjennomføres. Ny frist skal meddeles klagesakens parter så snart det er klart at fristen vil bli overskredet.

Endringshistorikk § 7-3

  • 01.07.15. Lagt inn veiledning til tredje ledd om at forlengelse av fristen gjelder byggesaker som inneholder søknad om dispensasjon. Se veiledningsteksten før denne endringen (pdf)
  • 01.07.12. Veiledning til nytt tredje ledd.
  • 01.07.11. Ingress lagt inn.