Byggteknisk forskrift (TEK10)

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

Kapittel 9 Ytre miljø

§ 9-1. Generelle krav til ytre miljø

Byggverk skal prosjekteres, oppføres, driftes og rives, og avfall håndteres, på en måte som medfører minst mulig belastning på naturressurser og det ytre miljø.

 • Veiledning til bestemmelsen

  For å ivareta det ytre miljøet er det viktig å etablere miljømål tidlig i prosessen. Miljømål og -tiltak må følges opp jevnlig i prosjektet på lik linje med funksjonelle, tekniske og økonomiske hensyn. I starten av prosessen bør det utarbeides et miljøprogram (beskriver overordnede miljømål) og en miljøoppfølgingsplan (beskriver detaljerte tiltak). Omfanget av slike dokumenter bør tilpasses prosjektenes størrelse og kompleksitet.

  Nedenfor følger en oversikt over tema som er relevante for ytre miljø i byggeprosesser (inndelingen er ihht. NS 3466:2009 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen). Noen av temaene omfattes også av andre kapitler i denne forskriften. Henvisning til paragrafer og kapitler er gitt i parentes.

  Natur- og nærmiljø:

  • Plante- og dyreliv, landskap ( § 9-4) og befolkning i området

  Forurensning:

  • Utslipp til luft ( § 9-10 og kap.14)

  • Utslipp til grunn og vann ( § 9-3)

  • Støy, støv og vibrasjoner (kap.13)

  Ressursbruk:

  • Energieffektivisering (kap.14)

  • Material- og produktvalg ( § 9-2)

  • Avfallsminimering- og håndtering (§ 9-5 t.o.m § 9-9)

  Tabell 1 gir eksempler på miljøbelastninger innen miljøtemaene.

  § 9-1 Tabell 1: Eksempler på miljøbelastninger innen miljøtemaene.

  MiljøtemaEksempler på miljøbelastning

  Plante- og dyreliv, landskap

  Bygging i et område med verdifull eller truet natur som må ivaretas ved særskilte tiltak.

  Utslipp til luft

  Utslipp av CO2 ved bruk av fossilt brensel til oppvarming

  Partikkelutslipp fra vedovn

  Utslipp til grunn og vann

  Spredning av forurensede masser ved bygging på gammel industritomt

  Støy

  Uakseptable lydforhold på uteoppholdsareal

  Energieffektivisering

  Utslipp og ressursbruk knyttet til energibruk i alle byggets livsløpstrinn

  Material- og produktvalg

  Spredning av helse- og miljøfarlige stoffer

  Utarming av essensielle råvareressurser

  Avfallsminimering- og håndtering

  Dårlig utnyttelse av råvareressurser

  Dårlig sortering av byggavfall som medfører spredning av helse- og miljøskadelige stoffer

  Valg av materialer og produkter skal så langt som mulig baseres på kunnskap om miljøbelastninger knyttet til alle trinn i livsløpet. Det bør bl.a. velges produkter med energieffektiv og utslippsfattig fremstillingsprosess. Det bør velges produkter basert på avfallsråstoff, slik at en i størst mulig grad sikrer gode avsetningsmuligheter og gjenvinningsløsninger for sortert og innsamlet avfall.

  God miljøytelse for enkeltprodukter og hele bygninger kan dokumenteres gjennom relevante ordninger.

Endringshistorikk § 9-1

 • 01.04.14 Fjernet veiledningstekst vedr. dokumentasjon knyttet til oppfyllelse av avfallsbestemmelsen. Tatt inn oversikt over miljørelaterte bestemmelser i byggteknisk forskrift samt oversikt over aktuelle miljøtema og type miljøbelastninger. Se veiledningsteksten før denne endringen (pdf)