Byggteknisk forskrift (TEK10)

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

Kapittel 9 Ytre miljø

§ 9-5. Avfall

(1) Byggverk skal sikres en forsvarlig og tilsiktet levetid slik at avfallsmengder over byggverkets livsløp begrenses til et minimum.

(2) Med avfall menes materialer og gjenstander fra bygging, rehabilitering eller riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg. Avfall som består av gravemasser fra byggevirksomhet er ikke omfattet.

(3) Det skal velges produkter til byggverk som er egnet for ombruk og materialgjenvinning.

Endringshistorikk § 9-5

  • 01.04.14 Til første ledd: Redaksjonell endring. Til tredje ledd: Tatt inn utfyllende informasjon om hvordan egnethet for ombruk og materialgjenvinning kan dokumenteres og hvordan. Henvisning til krav i forskrift om dokumentasjon av byggevarer vedr. bærekraftig bruk av naturressurser. Redaksjonelle endringer. Se veiledningsteksten før denne endringen (pdf)