Byggteknisk forskrift (TEK10)

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

IV Løfteinnretninger

§ 15-11a. Rom og sjakt for heis

(1) Heissjakten, maskinrommet og rom som brukes til øvrig utrustning skal

a) være lett tilgjengelig for drift, vedlikehold og sikkerhetskontroll

 • Veiledning til første ledd bokstav a

  Belysning og størrelse på dører og luker til sjakt og rom for heiser er angitt i standardene NS-EN 81-1:1998+A3:2009 og NS-EN 81-2:1998+A3:2009 (erstattes av NS-EN 81-20:2014 og 81-50:2014).

  For å lette tilgjengeligheten ved drift, vedlikehold og sikkerhetskontroll er det hensiktsmessig om dører til maskinrom og skiverom har standard låssystem (HK-lås).

b) holdes avstengt

c) ha overflater som er lyse og lette å holde rene

d) ha et ventilasjonssystem, som også er tilfredsstillende ved driftsstans.

 • Veiledning til første ledd bokstav d

  Preaksepterte ytelser

  1. Heissjakten må ha minimum utlufting i sjakttopp på 8,5 liter pr. sekund pr. kvadratmeter sjakttverrsnitt. Normalt vil det være behov for mekanisk avtrekk. Ventilasjon fra sjakt må eventuelt føres gjennom maskinrom i egne kanaler.

  2. Det må være tilfredsstillende ventilasjon tilpasset det antall personer som heisstolen er dimensjonert for ved lengre tids opphold. 


Ventilasjonssystemet skal ikke brukes til røykventilering av rom som ikke inngår i heisinstallasjonen.

(2) Heissjakten skal i tillegg

a) ikke inneholde rørinstallasjoner, kabel-/ledningsinstallasjoner eller annen utrustning enn det som er nødvendig for å sikre forsvarlig drift og sikker bruk av heisen

b) ha tilfredsstillende ventilasjon.

(3) Maskinrommet og rom som brukes til øvrig utrustning skal i tillegg

a) ha tydelig merket adkomst

b) dimensjoneres slik at heisens utrustning kan skiftes ut

c) ha tilfredsstillende romhøyde

d) ha utadslående dører

e) ha luker i gulv som er sikret.

Maskinrom og maskinskap for hydrauliske heiser skal ha ventilasjon til det fri ved egne kanaler og skal utføres slik at eventuell oljelekkasje oppdages og samles opp.

 • Veiledning til tredje ledd

  Maskin- og tauskiverom skal ha sikker atkomst.

  Et maskinrom med åpninger inn til sjakten skal ha undertrykk for å unngå at det ved brann kommer branngass inn i sjakten.

  Preakseptert ytelse

  1. Minste romhøyde i rom for maskin og tauskiver må være 2,2 m.

Endringshistorikk § 15-11a