Byggteknisk forskrift (TEK10)

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

Kapittel 2 Dokumentasjon av oppfyllelse av krav

§ 2-3. Dokumentasjon av løsninger

Prosjekterende skal utarbeide tilstrekkelig dokumentasjon som bekrefter at løsninger som er valgt oppfyller forskriftens krav.

 • Veiledning til bestemmelsen

  Når ytelsesnivåene er bestemt, må disse omsettes til tekniske løsninger. Vanligvis vil det være flere alternative løsninger som oppfyller kravet til ytelsesnivå. Egnet verktøy for å omsette ytelser til tekniske løsninger kan være beregnings- og målestandarder, prosjekteringshåndbøker, SINTEF Byggforsks byggdetaljblader mv.

  Byggforskserien, byggenæringens kvalitetsnorm, angir dokumenterte løsninger som kan benyttes for å tilfredsstille kravene i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven. Direktoratet for byggkvalitet anbefaler bruk av Byggforskserien som dokumentasjon i byggesaken, som underlag for kontrollplaner og sjekklister, og til generell kompetanseutvikling. Seriens om lag 700 anvisninger gir dokumenterte løsninger og anbefalinger for prosjektering, utførelse og forvaltning av bygninger.

  I henhold til plan- og bygningsloven skal de ansvarlig prosjekterende foretak utarbeide nødvendig dokumentasjon i tiltaket for å sikre at krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven blir ivaretatt i det ferdige byggverket. Avhengig av organisasjonsform kan dokumentasjon utarbeides av ett eller flere foretak.

  Oversikt over dokumentasjon som kan være nødvendig for å oppfylle forskriftens krav:

  A Plan

  a1) Utsnitt av kommuneplan, reguleringsplan og andre plandokumenter

  • kart og planbestemmelser

  a2) Situasjonsplan

  • plassering, avstander til grense, veg, bygninger, mv.
  • kotehøyde for gulv, møne og gesims
  • atkomst, parkering
  • energi, vann, avløp

  a3) Tomteplan

  • disponering av uteareal

  a4) Grad av utnytting (forprosjekt)

  • maks. BYA/BRA

  B Ytre miljø

  b1) Miljøkonsept (oftest ved større tiltak)
  b2) Miljøsaneringsbeskrivelse
  b3) Avfallsplan m/sluttrapport

  C Sikkerhet

  c1) Vurdering av sikkerhet mot naturpåkjenninger
  c2) Konstruksjonssikkerhet - dim. norm, klimaklasse, pålitelighetsklasse, laster
  c3) Brannkonsept (oftest ved større tiltak)

  D Innemiljø og energi

  d1) Energiberegninger

  • metodevalg

  d2) Inneklima

  • Lys, luft og lyd

  d3) Kontrollmålinger

  • målinger av f.eks. radon, lufttetthet, kuldebroer

  E Hovedtegninger

  e1) Plantegninger
  e2) Fasadetegninger
  e3) Representative snitt
  e4) Redegjørelse for estetisk og arkitektonisk kvalitet

  F Arbeidstegninger – dokumentasjon for utførelse

  f1) Arbeidstegninger med angivelse av kritiske punkter

  G Kontrolldokumentasjon – sjekklister

  g1) Sjekklister for prosjekterende i henhold til foretakets kvalitetssystem
  g2) Sjekklister for utførende i henhold til foretakets kvalitetssystem
  g3) Sjekklister for uavhengig kontroll

  H Gjennomføringsplan

  h1) Gjennomføringsplan (ref. byggesaksforskriften § 5-3)

Endringshistorikk § 2-3