Byggteknisk forskrift (TEK10)

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

III Tiltak mot antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk

§ 11-8. Brannceller

(1) Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse og/eller ulik fare for at brann oppstår, skal være egne brannceller med mindre andre tiltak gir likeverdig sikkerhet.

 • Veiledning til første ledd

  Hensiktsmessig oppdeling i brannceller vil være avhengig av virksomheten i byggverket. Rom som har forskjellig bruk og/eller brannenergi må normalt være egne brannceller.

  Oppdeling i brannceller skal bidra til sikker rømning og redning, men skal også bidra til å forsinke og begrense brann- og røykspredningen slik at det ikke oppstår unødig store materielle skader. Oppdeling i brannceller vil også bidra til å lette slokkearbeidet.

  § 11-8 Figur 1: Byggverk må deles opp i hensiktsmessige brannceller.
  § 11-8 Figur 1: Byggverk må deles opp i hensiktsmessige brannceller.

  Preaksepterte ytelser - brannceller

  1. Følgende rom, samling av rom eller lokaler må være egne brannceller:

   1. Rømningsvei, jf. også § 11-14.

   2. Trapperom. Gjelder selv om trapperommet ikke er del av rømningsvei.

   3. Hvert enkelt sykerom i sykehus og pleieinstitusjoner.

   4. Hvert enkelt gjesterom i overnattingsbygg.

   5. Hvert enkelt forsamlingslokale.

   6. Hvert enkelt salgslokale. Når flere salgslokaler ligger med inngang fra et felles overdekket og innelukket torg, gårdsplass, korridor eller lignende, regnes de som ett salgslokale.

   7. Boenhet. Hybelleilighet og lignende som innehar alle nødvendige funksjoner regnes som egen boenhet.

   8. Barnehage som utgjør en avdeling.

   9. Hvert enkelt undervisningsrom med tilhørende birom.

   10. Kontorer eller kontorlandskap som utgjør en selvstendig bruksenhet.

   11. Storkjøkken.

   12. Garasje. Unntatt garasje med bruttoareal til og med 50 m 2 i enebolig (samme bruksenhet).

   13. Rom som forbinder garasje med andre rom. Unntak gjelder for garasje med bruttoareal til og med 50 m 2 i enebolig (samme bruksenhet).

   14. Store hulrom. Store hulrom må deles opp med branncellebegrensende konstruksjoner i areal på høyst 400 m 2. Dette gjelder for eksempel hulrom under oppforede tak og gulv. Branncelleoppdelingen må korrespondere med branncelleoppdelingen av bygget for øvrig.

   15. Hulrom over nedforet himling i rømningsvei hvor det er kabler som utgjør en brannenergi på mer enn 50 MJ pr. løpemeter hulrom/korridor.

   16. Tekniske rom som betjener flere andre brannceller. Dette omfatter blant annet rom for ventilasjonsaggregat, søppelrom, fyrrom for sentralvarmeanlegg og varmluftsovner fyrt med gass, flytende eller fast brensel. Unntak kan gjøres for ventilasjonsaggregat som er sikret på annen måte mot brannspredning trenger ikke plasseres i egen branncelle. Sikring på annen måte kan utføres f.eks. at aggregatrom er plassert over yttertak med brannmotstand minst som branncellebegrensende bygningsdel.

   17. Tavlerom som ligger i tilknytning til rømningsvei.

   18. Kulvert som underjordisk transportgang, kabelkulvert o.l.

   19. Heissjakter og tekniske installasjonssjakter. Unntak gjelder for heissjakt som ligger i trapperom. Heiser uten sjakt, for eksempel panoramaheiser med frittstående heismaskin, vil være del av den branncellen heisen er montert i. Heis med kabel og maskinromløs heis inngår i samme branncelle som heissjakt. Øvrige heismaskinrom må være egne brannceller.

   20. Husdyrrom.

(2) Brannceller skal være slik utført at de forhindrer spredning av brann og branngasser til andre brannceller i den tid som er nødvendig for rømning og redning.

 • Veiledning til annet ledd

  Hovedhensikten med å dele byggverk opp i brannceller er å hindre brann- og røykspredning utenfor branncellen der brannen starter i den tiden som anses nødvendig for rømning og redning fra andre brannceller. Det er spesielt viktig å hindre brann- og røykspredning til rømningsveiene i den tiden som skal være tilgjengelig for rømning.

  Bygningsdeler som omslutter en branncelle må derfor ha nødvendige egenskaper for å hindre brann- og røykspredning fra en branncelle til en annen. Dette omfatter også randsonene, dvs. tilslutningen eller overgangen mellom ulike bygningsdeler.

  Vinduer med brannmotstand må ikke kunne åpnes i vanlig brukstilstand.

  Der det installeres sprinkleranlegg som kompenserende tiltak for å hindre brann- og røykspredning må dette prosjekteres og utføres etter NS-EN 12845 Faste brannslokkesystemer. Automatiske sprinklersystemer. Dimensjonering, installering og vedlikehold. I byggverk for boligformål kan likevel NS-INSTA 900 Boligsprinkler - Del 1: Dimensjonering, installering og vedlikehold legges til grunn men med varighet av vannforsyning minst 30 minutter for type 1- og 2-anlegg, og minst 60 minutter for type 3-anlegg.

  En carport er en overdekket biloppstillingsplass for høyst to biler hvor minst halvparten av veggflatene mangler og hvor bare to av veggene kan gå til gulv. Dersom det er kledning på 50 % eller mer av de fire veggflatenes areal, gjelder bestemmelsene for garasjer.

  Preaksepterte ytelser – branncellebegrensende vegg og etasjeskiller

  Følgende ytelser må minst være oppfylt:

  1. Branncellebegrensende vegg og etasjeskiller må ha brannmotstand i samsvar med tabell 1.

  § 11-8 Tabell 1: Brannmotstand til branncellebegrensende bygningsdeler.

  Brannklasse
  Bygningsdel123
  Branncellebegrensende bygningsdel - generelt
  EI 30
  [B 30]
  EI 60
  [B 60]
  EI 60 A2-s1,d0
  [A 60]
  Bygningsdel som omslutter trapperom,
  heissjakt og installasjonssjakter over
  flere plan
  EI 30
  [B 30]
  EI 60
  [B 60]
  EI 60
  A2-s1,d0
  [A 60]
  Heismaskinrom
  EI 60
  [B 60]
  EI 60
  [B 60]
  EI 60 A2-s1,d0
  [A 60]
  Fyrrom for sentralvarmeanlegg eller varmluftsaggregat for fast brensel
  EI 60
  [B 60]
  EI 60
  [B 60]
  EI 60 A2-s1,d0
  [A 60]
  Fyrrom for sentralvarmeanlegg ellervarmluftsaggregat for flytende og gassformig brensel
  Avhengig av innfyrt effekt, P, som følger:
  P < 50 kW- kun ytelse for kledning/overflate
  K 2 10 A2-s1,d0
  [K1-A]
  K 2 10 A2-s1,d0
  [K1-A]
  K 2 10 A2-s1,d0
  [K1-A]
  50 kW ≤ P ≤ 100 kW
  EI 30
  [B 30]
  EI 60
  [B 60]
  EI 60 A2-s1,d0
  [A 60]
  P > 100 kW
  EI 60 A2-s1,d0
  [A 60]
  EI 60 A2-s1,d0
  [A 60]
  EI 60 A2-s1,d0
  [A 60]

  Preaksepterte ytelser – dør og luke i branncellebegrensende bygningsdel

  Følgende ytelser må minst være oppfylt:

  1. Dør og luke må ha samme brannmotstand som konstruksjonen den står i og ha klasse Sa, med unntak som angitt i nr. 2 og 3.

  2. Dør i eller til rømningsvei i branncellebegrensende vegg kan ha brannmotstand EI2 30-Sa [B 30] med mindre annet er angitt i tabell 2.

  3. Dør og luke som er klassifisert etter NS 3919 [B 30, A 60 etc.] må ha terskel/anslag og tettelister på alle sider for å oppnå tilstrekkelig røyktetthet. Dette gjelder ikke dører og luker som er testet og oppfyller kriteriene for S a -klassifisering etter NS-EN 1634-3.

  4. Dør fra boenhet til trapperom Tr 1 trenger ikke være selvlukkende.

  5. Brannklassifisert dør til fyrrom må være selvlukkende. Der hvor det er forbindelse mellom rom for kjeler og andre arbeidslokaler, må dørene slå inn i kjelrommet.

  6. C-klasse (C1C5) velges ut fra forventede påkjenninger og ønsket levetid.

  Krav til åpningskraft for dører er gitt i § 12-15.

  § 11-8 Tabell 2: Brannmotstand til dør til og i rømningsvei.

  Brannklasse
  Dørplassering 1 2 og 3
  Branncelle - trapperom Tr 1
  EI2 30-CSa
  [B 30 S]
  EI2 30-CSa
  [B 30 S]
  Korridor - trapperom Tr 2
  E 30-CSa
  [F 30 S]
  E 30-CSa
  [F 30 S]
  Mellomliggende rom - trapperom Tr 3
  EI2 60-CSa
  [B 60 S]
  Garasje - brannsluse
  EI2 60-CSa
  [B 60 S]
  EI2 60-CSa
  [B 60 S]
  Branncelle - korridor
  EI2 30-Sa
  [B 30]
  EI2 30-Sa
  [B 30]
  Korridor - det fri (i kombinasjon med trapperom Tr 3)
  EI2 30-Sa
  [B 30]

  Brannklassifisert dør som skal være selvlukkende (C) og ha dørautomatikk, må være klassifisert med slikt utstyr.

  Preaksepterte ytelser – vindu i branncellebegrensende bygningsdel

  Følgende ytelser må minst være oppfylt:

  1. Vindu i branncellebegrensende bygningsdel må ha tilsvarende brannmotstand som veggen og må ikke kunne åpnes i vanlig brukstilstand.

  For vinduer i yttervegger vises det til:

  Preaksepterte ytelser – forebygging av utvendig brannspredning mellom brannceller i ulike plan og Preaksepterte ytelser – forebygging av horisontal brannspredning via vinduer.

  Preaksepterte ytelser – heissjakt og installasjonssjakt

  På grunn av termiske oppdriftskrefter sprer en brann seg svært raskt i vertikale sjakter og hulrom. Det er derfor viktig at vegger rundt heissjakter og installasjonssjakter har utførelse som reduserer faren for brann- og røykspredning mellom sjakter og tilliggende rom.

  Følgende ytelser må minst være oppfylt for heissjakt:

  1. I byggverk med inntil 8 etasjer må heissjakt røykventileres eller det må etableres luftsluse (mellomliggende rom) utført som egen, ventilert branncelle, mellom heissjakt og tilstøtende rom.

  2. Heissjakt i byggverk med mer enn 8 etasjer må røykventileres og i tillegg utføres med luftsluse som beskrevet i nr. 1.

  3. Dør må ha samme brannmotstand som veggen den står i med unntak som gitt i nr. 4 og 5.

  4. I heissjakt med brannmotstand EI 60 kan det benyttes heisdør minst E 90 [F 90]. Heisdør kan utføres uten klasse S a .

  5. Brannmotstand for dør fra tilstøtende rom til luftsluse som beskrevet i nr. 1 og 2 må være minst EI 30-S a .

  Følgende ytelser må minst være oppfylt for installasjonssjakt:

  1. I byggverk i brannklasse 1 og 2 må installasjonssjakt utføres med dør og luke klasse S a [anslag og tettelist på alle sider]. Alternativt til S a -klasse kan installasjonssjakt røykventileres.

  2. I byggverk i brannklasse 3 må installasjonssjakt røykventileres i tillegg til at dører og luker til sjakt må være klasse S a [anslag og tettelist på alle sider].

  3. Dør og luke må ha samme brannmotstand som veggen den står i.

  Preaksepterte ytelser – trapperom

  Trapperom må utføres slik at det gir tilfredsstillende beskyttelse mot varmestråling og inntrengning av røyk i rømningsfasen. Trapperom må utføres som egen branncelle selv om trapperommet ikke er en del av rømningsvei. Dersom trapperommet ikke leder direkte til det fri eller sikkert sted, må rømningsveien videre utføres som trapperommet mht. omsluttende konstruksjoner, mellomliggende rom, dører mv.

  Mellomliggende rom må ha tilstrekkelig størrelse og må kunne passeres ved å åpne bare én dør om gangen.

  Trapperom utføres som Tr 1, Tr 2 eller Tr 3 tilpasset ulike sikkerhetsbehov. Følgende ytelser må minst være oppfylt:

  1. Trapperom Tr 1 kan ha dør direkte fra trapperom til bruksenhet, f.eks. leilighet eller kontor. Vegger må ha brannmotstand som angitt i tabell 1 og dører må ha brannmotstand som angitt i tabell 2, jf. figur 2.

  2. Trapperom Tr 2 må ha et rom utført som egen branncelle mellom trapperommet og branncellen det skal rømmes fra. Vegger må ha brannmotstand som angitt i tabell 1 og dører må ha brannmotstand som angitt i tabell 2, jf. figur 3. Trapperom Tr 2 kan gå til kjeller når det er brannsluse mellom de øvrige branncellene i kjeller og trapperommet.

  3. Trapperom Tr 3 må ha et mellomliggende rom utført som egen branncelle mellom trapperommet og bruksenheten det skal rømmes fra. Vegger må ha brannmotstand som angitt i tabell 1 og dører må ha brannmotstand som angitt i tabell 2, jf. figur 4. Trapperom Tr 3 kan ikke ha forbindelse til kjeller. Hensikten er å hindre at personer rømmer ned til kjelleren, og å hindre blokkering av trapperommet ved brann i kjeller.

  4. Det må treffes tiltak for å begrense eller hindre røykspredning til trapperom Tr 2 og Tr 3 i samsvar med Preaksepterte ytelser - røykkontroll.

  § 11-8 Figur 2: Prinsippskisse av trapperom Tr 1.
  § 11-8 Figur 2: Prinsippskisse av trapperom Tr 1.

  1) Vegger som omslutter trapperom:

  • Brannklasse 1: EI 30 [B 30]

  • Brannklasse 2: EI 60 [B 60]

  • Brannklasse 3: EI 60 A2-s1,d0 [A 60]

  2) Dør fra branncelle til trapperom:

  • EI 2 30-CS a [B 30 S, med anslag og tettelist på alle sider]

  § 11-8 Figur 3: Prinsippskisse av trapperom Tr 2.
  § 11-8 Figur 3: Prinsippskisse av trapperom Tr 2.

  1) Vegger som omslutter trapperom:

  • Brannklasse 1: EI 30 [B 30]

  • Brannklasse 2: EI 60 [B 60]

  • Brannklasse 3: EI 60 A2-s1,d0 [A 60]

  2) Dør fra mellomliggende rom (korridor) til trapperom:

  • E 30-CS a [F 30 S, med anslag og tettelist på alle sider]

  § 11-8 Figur 4: Prinsippskisse av trapperom Tr 3.
  § 11-8 Figur 4: Prinsippskisse av trapperom Tr 3.

  1) Vegger som omslutter trapperom:

  • EI 60 A2-s1,d0 [A 60]

  2) Dør fra branncelle til mellomliggende rom:

  • EI 2 30-S a [B 30 med anslag og tettelist på alle sider] eller EI 2 30 [B 30] dersom det mellomliggende rommet er åpent mot det fri.

  3) Dør fra mellomliggende rom til trapperom:

  • EI 2 60-CS a [B 60 S, med anslag og tettelist på alle sider]

  Preaksepterte ytelser - røykkontroll

  Røykkontroll kan oppnås ved termisk eller mekanisk røykventilasjon eller trykksetting.

  Trykksetting av trapperom forutsetter trykkavlastning (røykventilasjon) i mellomliggende rom eller i branncelle innenfor.

  I trapperom vil trykksetting være et vesentlig bedre tiltak enn røykventilasjon. Trykksetting skal forhindre at røyk trenger inn i trapperommet. For trapperom Tr 3 er denne utformingen et alternativ til at mellomliggende rom er åpent mot det fri, og må dermed prosjekteres og utføres slik at det oppnås minst tilsvarende sikkerhet mot røykinntrengning i trapperommet.

  Røykluke i trapperom skal kunne åpnes med bryter fra inngangsplan. Røykluke i trapperom er et tiltak som først og fremst er av hensyn til brannvesenets innsats.

  Følgende ytelser må minst være oppfylt:

  1. Trapperom som er rømningsvei i byggverk med flere enn to etasjer må røykventileres.

  2. I byggverk med inntil 8 etasjer med trapperom Tr 1 eller Tr 2, jf. § 11-13 Tabell 2, er det tilstrekkelig med luke eller vindu med fri åpning minimum 1,0 m 2 øverst i trapperommet. Luke eller vindu skal kunne åpnes manuelt fra inngangsplan. Mellomliggende rom knyttet til Tr 2 må ha mekanisk balansert ventilasjon. Hovedhensikten er å lette brannvesenets innsats og å begrense røykspredningen til trapperommet.

  3. I byggverk med mer enn 8 etasjer med trapperom Tr 3, jf, § 11-13 Tabell 2, må det mellomliggende rommet være åpent mot det fri eller trapperommet må trykksettes og det mellomliggende rommet må ha trykkavlastning (røykventilasjon). Hensikten er å forhindre røykspredning til trapperommet.

  4. Overbygde gårder og gater må ha røykventilasjon for å hindre røykspredning mellom ulike brannceller som ligger ut mot den overbygde gården.

  Henvisninger

  Preaksepterte ytelser – forebygging av utvendig brannspredning mellom brannceller i ulike plan

  Spredning av brann fra vindu eller annen åpning i yttervegg til fasade eller brennbart tak er ofte en vanlig årsak til rask brannspredning.

  Det samme gjelder spredning av brann fra underliggende vindu til brennbar takfot eller gesims og videre til kaldt loft som er egen branncelle. Utlufting må da anordnes andre steder, eller det kan benyttes lufteventiler med brannmotstand.

  Følgende ytelser må minst være oppfylt:

  1. Sannsynligheten for brannspredning mellom brannceller i ulike plan må reduseres på en av følgende måter

   1. kjølesone (vertikal avstand) mellom vinduer minst lik høyden til underliggende vindu og utført med brannmotstand minst E 30, eller

   2. annenhver etasje utført med fasade minst E 30, eller

   3. inntrukne fasadepartier på minimum 1,2 m, eller utkragede bygningsdeler med samme brannmotstand som etasjeskiller minimum 1,2 m ut fra fasadelivet, eller

   4. byggverket har automatisk brannslokkeanlegg.

  2. Takfoten må i hele lengden utføres som branncellebegrensende konstruksjon for brannpåvirkning nedenfra med mindre byggverket har automatisk slokkeanlegg.

  Preaksepterte ytelser – forebygging av horisontal brannspredning via vinduer

  Branncellebegrensende konstruksjoner, enten i samme byggverk eller mellom to lave byggverk, må utføres slik at sannsynligheten for brannspredning via vinduer som ligger med liten innbyrdes avstand i innvendig hjørne, eller mellom vinduer i motstående fasader, blir liten.

  Følgende ytelser må minst være oppfylt:

  1. Vinduer må ha samme brannmotstand som veggen den står i, med unntak som gitt i tabell 3. For motstående parallelle yttervegger gjelder tabell 3 bare når vindusarealet ikke utgjør mer enn 1/3 av veggarealet.

  2. Hvis byggverket eller byggverkene har automatisk brannslokkeanlegg kan det benyttes vinduer uten spesifisert brannmotstand. Dette gjelder ikke for vinduer som beskytter rømningsvei, med mindre det er gjort en særskilt vurdering som påviser at brannmotstand ikke er nødvendig.

  3. Enkeltvinduer i mindre rom i bolighus (på f.eks. vaskerom, bad og soverom) opp til 0,2 m² glassflate, kan være uten spesifisert brannmotstand når avstanden til uklassifisert bygningsdel er minimum 5,0 m.

  § 11-8 Tabell 3: Nødvendig brannmotstand til vinduer i branncellebegrensende yttervegg for å begrense horisontal brannsmitte.

  Utforming av motstående vinduer i yttervegger
  Innbyrdes plassering Avstand L i meter mellom vinduer [glassflater] Nødvendig brannmotstand
  Vinduer i motstående parallelle yttervegger i BKL 1
  L < 3,0
  Ett vindu EI 30 eller begge EI 15
  3,0 < L < 6,0
  Ett vindu E 30 [F 30] eller begge EI 15
  L ≥ 6,0
  Uspesifisert
  Vinduer i motstående parallelle yttervegger i BKL 2 og 3
  L < 3,0
  Ett vindu EI 60 eller begge EI 30
  3,0 < L < 6,0
  Ett vindu E 60 [F 60] eller begge E 30 [F 30]
  L ≥ 6,0
  Uspesifisert
  Vinduer i innvendige hjørner i BKL 1
  L < 2,0
  Ett vindu EI 30 eller begge EI 15
  2,0 < L < 4,0
  Ett vindu E 30 [F 30] eller begge EI 15
  L ≥ 4,0
  Uspesifisert
  Vinduer i innvendige hjørner i BKL 2 og 3
  L < 2,0
  Ett vindu EI 60 eller begge EI 30
  2,0 < L < 4,0
  Ett vindu E 60 [F 60] eller begge E 30 [F30]
  L ≥ 4,0
  Uspesifisert

  Preaksepterte ytelser - forebygging av brannspredning via kaldt loft eller oppforet tak som ikke er egen branncelle

  Følgende ytelser må minst være oppfylt:

  1. I rekkehus, vertikaldelte tomannsboliger og lignende må branncellebegrensende vegg mellom boenhetene føres opp til yttertaket og ut i takfoten, og takfoten beskyttes, på en slik måte at horisontal brannspredning mellom loft eller oppforet tak i ulike brannceller hindres i den forutsatte brannmotstandstiden. Beskyttelse av takfoten er ikke nødvendig dersom byggverket har automatisk slokkeanlegg.

  Anbefalinger

  I andre byggverk som omfatter mer enn én branncelle, bør kaldt loft eller oppforet tak oppdeles i samsvar med underliggende brannceller. Branncellebegrensende vegger på kaldt loft eller oppforet tak bør da i størst mulig utstrekning plasseres over branncellebegrensende vegger i underliggende etasje. Veggene bør om mulig være kontinuerlige gjennom alle etasjer og helt til yttertaket, eller helst føres over yttertaket.

  Byggverk med mer enn fire etasjer bør ikke utføres med kaldt loft eller oppforet tak fordi tilgjengeligheten for effektiv slokkeinnsats blir meget begrenset.

  Preaksepterte ytelser – brannceller over flere plan

  For at rømning og slokking av brann skal kunne skje på en rask og effektiv måte må brannceller vanligvis ikke ha åpen forbindelse over flere plan. Under forutsetning av at hensynet til sikker rømning er ivaretatt, kan likevel brannceller i risikoklasse 1, 2, 4 og 5 ha åpen forbindelse over inntil tre plan dersom følgende ytelser er oppfylt:

  1. Det må installeres automatisk slokkeanlegg når samlet bruttoareal for de plan som har åpen forbindelse er over 800 m 2, jf. også § 11-12 første ledd.

  2. Det må være tilrettelagte rømningsveier fra hvert enkelt plan i samsvar med bestemmelsene i forskriften.

  Preaksepterte ytelser – overbygde gårder og gater

  Følgende ytelser må minst være oppfylt:

  1. Overbygde gårder og gater må prosjekteres i samsvar med Melding HO-3/2000. Røykventilasjon. Temaveiledning.

  Preaksepterte ytelser - brannskille mellom garasje og annet byggverk

  Følgende ytelser må minst være oppfylt:

  1. Garasje med bruttoareal til og med 50 m 2 kan bygges uten brannskille mot annet byggverk i samme bruksenhet, for eksempel inntil en enebolig.

  2. Garasje med bruttoareal til og med 50 m 2 må ha avstand minimum 2,0 m til byggverk i annen bruksenhet, eller byggverkene må være skilt med bygningsdeler med brannmotstand minst EI 30 [B 30], jf. § 11-6 annet ledd.

  3. Garasje med bruttoareal over 50 m 2 til og med 400 m 2 , må ha avstand minimum 8 m til andre byggverk eller byggverkene må være skilt med bygningsdeler med brannmotstand minst EI 60 [B 60].

  4. Garasjer med større bruttoareal enn 400 m 2 må ha avstand minimum 8 m til andre byggverk eller byggverkene må være skilt med bygningsdeler med brannmotstand minst EI 90 A2-s1,d0 [A 90].

  Preaksepterte ytelser – garasjer i byggverk for annet formål

  En bilbrann kan utvikle svært store røykmengder og dermed være en vesentlig risiko for sikkerheten til de mennesker som oppholder seg i byggverket. Skillet mellom garasje og andre deler av byggverket må derfor utføres slik at faren for spredning av brann og røyk til andre deler av byggverket reduseres til et akseptabelt nivå.

  Følgende ytelser må minst være oppfylt:

  1. Garasje med bruttoareal til og med 50 m 2 i samme bruksenhet, for eksempel garasje i enebolig, må være skilt fra resten av byggverket med bygningsdeler som er så tette at eksos ikke trenger gjennom. En yttervegg med utvendig vindsperre og innvendig dampsperre gir tilstrekkelig tetthet mot en godt ventilert garasje.

  2. Andre garasjer med bruttoareal til og med 50 m 2 må være skilt fra resten av byggverket med bygningsdeler med brannmotstand minst EI 30 [B 30].

  3. Garasje med bruttoareal over 50 m 2 til og med 400 m 2, må være skilt fra resten av byggverket med bygningsdeler med brannmotstand minst EI 60 [B 60].

  4. Garasjer med større bruttoareal enn 400 m 2 må være skilt fra resten av byggverket med bygningsdeler med brannmotstand minst EI 90 A2-s1,d0 [A 90].

  Parkeringskjellere og automatiske garasjeanlegg er behandlet i § 11-17.

  Preaksepterte ytelser – rom som forbinder garasjer og rom for annet formål

  For å ivareta hensynet til godt innemiljø og sikre rømningsveier må det mellom garasje og rømningsvei og mellom garasje og oppholdsrom (boligrom, husdyrrom o.l.) være et mellomliggende rom for å hindre spredning av eksos og røyk.

  Det er likevel ikke nødvendig med mellomliggende rom mellom garasje og tilknyttede servicerom, garasje for utrykningskjøretøy eller lastehall som undertiden nyttes som garasje, når det tas betryggende forholdsregler mot spredning av brann og inntrengning av gasser til tilliggende rom.

  Følgende ytelser må minst være oppfylt:

  1. I bolig med garasje med bruttoareal mindre enn 50 m 2 kan mellomliggende rom være vaskerom, bod og lignende.

  2. For garasje med bruttoareal over 50 m 2 til og med 400 m 2 må mellomliggende rom utføres som egen branncelle.

  3. For garasje over 400 m 2 må mellomliggende rom utføres som brannsluse.

  4. Mellomliggende rom eller garasje må være ventilert slik at brann- og røykgasser fra garasjen ikke kommer inn i andre rom i byggverket.

  § 11-8 Figur 5: Skille mellom garasje og andre rom når garasje har bruttoareal over 400 m2.
  § 11-8 Figur 5: Skille mellom garasje og andre rom når garasje har bruttoareal over 400 m2.

  1) Vegger mellom garasje over 400 m 2 og resten av byggverket:

  • EI 90 A2-s1,d0 [A 90].

   Vegg mellom brannsluse og trapperom må ha brannmotstand minst EI 60 A2-s1,d0 [A 60].

  2) Dører til brannsluse:

  • EI 2 60-CS a [B 60 S].

  Preaksepterte ytelser – brannsluse

  Rom som utgjør forbindelse mellom brannceller hvor det stilles særskilt strenge krav til sikkerhet mot spredning av brann, må utføres som brannsluse.

  Følgende ytelser må minst være oppfylt:

  1. Brannsluse skal være skilt fra resten av byggverket med bygningsdeler med brannmotstand minst EI 60 A2-s1,d0 [A 60].

  2. Dører til brannsluse må ha brannmotstand EI2 60-CSa [B 60 S].

  3. Brannsluse skal ha tilstrekkelig størrelse og være slik utført at den kan passeres uten at mer enn en dør eller luke må åpnes av gangen.

  4. Ventilasjon av brannsluser skal ikke foregå gjennom åpninger til de rom som betjenes av slusen.

  Preaksepterte ytelser – rom for lagring av brensel

  Følgende ytelser må minst være oppfylt:

  1. Rom for lagring av flytende brensel skal utføres som angitt i tabell 4. Rommet må være slik innrettet at brensel ikke kan renne ut av rommet, eller inn i fyringsanlegget, dersom tanken springer lekk.

  2. Inntil 20 liter fyringsparafin eller lett fyringsolje i boenhet (enebolig og leiligheter med boder i kjedehus, rekkehus, boligblokker o.l.) kan oppbevares på beholder som utgjør en del av godkjent varmeanlegg eller på tilknyttet veggtank.

  § 11-8 Tabell 4: Rom for lagring av flytende brensel.

  Type romMaksimalt antall literType brenselVegger/ etasjeskillerOverflateDørType tank
  Fyrrom, garasje inntil 50 m2 eller andre rom som ikke er beregnet på varig opphold 1650 Fyringsparafin Branncelle-begrensende B-s1,d0 [In 1] EI2 30-CSa [B 30 S] 1 ) Ståltank 2 )
  4000 Lett fyringsolje
  4000 Fyringsparafin EI 60 A2-s1,d0 [A 60] B-s1,d0 [In 1] EI2 60-CSa [B 60 S] 1 )
  Tankrom 10 000 Lett fyringsolje Branncelle-begrensende B-s1,d0 [In 1] EI2 30-CSa [B 30 S]
  10 000 Fyringsparafin EI 60 A2-s1,d0 [A 60] B-s1,d0 [In 1] EI2 60-CSa [B 60 S]
  6000 Fyringsparafin+Lett fyringsolje EI 60 A2-s1,d0 [A 60] B-s1,d0 [In 1] EI2 60-CSa [B 60 S] Tank i brennbart materiale 3) 4)
  1) Klasse C [S] – selvlukkende - gjelder ikke garasjeport
  2) Dobbeltvegget tank, hvor den ytre beholderen er i stål, regnes som ståltank
  3) Med brennbart materiale menes for eksempel GUP-tank og polyetylen-HD-tank
  4) Tank i GUP eller polyetylen med dokumentert brannmotstand 30 minutter kan plasseres i branncellebegrensende tankrom EI 30

  Preaksepterte ytelser – husdyrrom

  Det kan være vanskelig å få husdyr ut av en byggverk som brenner. Det er derfor viktig å forhindre at brann og røyk raskt sprer seg til husdyrrom og vanskeliggjør evakuering av dyrene. Husdyrrom må derfor utføres slik at det gir tilfredsstillende sikkerhet mot brannspredning fra andre deler av byggverket. Se også Melding HO-2/2002 Driftsbygningar i landbruket. Temarettleiing.

  Følgende ytelser må minst være oppfylt:

  1. Husdyrrom med bruttoareal mindre enn 300 m 2 må være avgrenset fra resten av byggverket med bygningsdeler med brannmotstand minst EI 30 [B 30].

  2. Husdyrrom med bruttoareal større enn 300 m 2 må være avgrenset fra resten av byggverket med bygningsdeler med brannmotstand minst EI 60 [B 60].

Endringshistorikk § 11-8

 • 01.07.15 Til annet ledd. Preaksepterte ytelser – dør og luke i branncellebegrensende bygningsdel, nr. 3: Presisering. Til annet ledd. Henvisninger: Oppdatering. Se veiledningsteksten før denne endringen (pdf).
 • 01.01.15 Til annet ledd. Preaksepterte ytelser – dør og luke i branncellebegrensende bygningsdel: Tidligere nr. 5 er fjernet. Erstattet med henvisning til § 12-15. Se veiledningsteksten før denne endringen (pdf).
 • 01.04.14 Til første ledd. Preaksepterte ytelser - brannceller, nr. 1: Bokstav c til f og bokstav i: Presisering av hva som må være egne brannceller. Bokstav p: Heismaskinrom tatt ut. Bokstav s: Tatt inn unntak vedr. heis med kabel og maskinromløs heis. Til annet ledd: Tatt inn beskrivelse av carport. Til annet ledd, Preaksepterte ytelser - trapperom: Ny tekst om størrelse på mellomliggende rom. Til annet ledd, Preaksepterte ytelser - røykkontroll, første avsnitt: Forklaring tatt ut. Andre avsnitt: Flyttet tekst om forutsetning for trykksetting. Tredje avsnitt: Presisering vedr. røykluke. Til annet ledd: Klargjøring av preaksepterte ytelser for garasjer. Ytelser for garasjer som eget byggverk og i byggverk for annet formål er angitt atskilt. Til annet ledd, preaksepterte ytelser - rom som forbinder garasje og rom for annet formål, nr. 4: Endret slik at ytelsen gjelder brann- og røykgasser. Se veiledningsteksten før denne endringen (pdf).
 • 01.10.13 Til annet ledd. Preaksepterte ytelser - rom som forbinder garasjer og rom for annet formål, nr. 4: Tilføyd at også garasje kan ventileres for å oppnå ytelsen. Se veiledningsteksten før denne endringen (pdf).
 • 01.04.13 Til annet ledd. Preaksepterte ytelser – dør og luke i branncellebegrensende bygningsdel, nr. 6: Selvlukkende dør til fyrrom gjelder når døren er brannklassifisert. Til annet ledd. Preaksepterte ytelser - trapperom, nr. 3, første setning: Rettet fra branncellen det skal rømmes fra, til bruksenheten det skal rømmes fra. Se veiledningsteksten før denne endringen (pdf).
 • 30.03.12 Til annet ledd. Preaksepterte ytelser - heissjakt og installasjonssjakt: Klargjøring av preaksepterte ytelser. Til annet ledd. Preaksepterte ytelser - røykkontroll: Retting av trykkfeil. Se veiledningsteksten før denne endringen (pdf).
 • 01.07.11 Til første ledd, Preaksepterte ytelser - brannceller, bokstav s: Presisering om heiser uten sjakt tatt inn fra § 15-12. Til annet ledd, tekst til figur 4 Prinsippskisse av trapperom Tr 3: Dør fra branncelle til mellomliggende rom trenger ikke ha klasse C [S]. Til annet ledd, Preaksepterte ytelser - forebygging av horisontal brannspredning via vinduer, nr. 2: Presisering av at unntaket for brannmotstand ikke gjelder for vinduer som beskytter rømningsvei medmindre dette er dokumentert ved en særskilt vurdering. Til annet ledd, Preaksepterte ytelser - forebygging av brannspredning via kaldt loft eller oppforet tak som ikke er egen branncelle: Klargjøring i overskrift av at dette gjelder hvor kaldt loft eller oppforet tak ikke er egen branncelle. Nr. 2 utgår og er innarbeidet i nr. 1. Unntak for beskyttelse av takfot aksepteres hvis byggverket har automatisk slokkeanlegg. Se veiledningsteksten før denne endringen (pdf).