Byggteknisk forskrift (TEK10)

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

Kapittel 16 Sikkerhetskontroll av heis

§ 16-1. Løfteinnretninger. Administrative bestemmelser

(1) For heis, rulletrapp, rullende fortau, løfteplattform og trappeheis gjelder, i tillegg til de krav som følger av plan- og bygningsloven § 29-9, følgende:

a) Kommunen skal gi driftstillatelse før løfteinnretning tas i bruk.

b) Løfteinnretning skal ikke tas i bruk etter ulykke, ombygging eller flytting før sikkerhetskontrollorgan har foretatt kontroll og kommunen har gitt driftstillatelse.

c) Når feil på installasjon kan medføre umiddelbar fare for personsikkerhet, skal løfteinnretning settes ut av drift og forholdet meldes til kommune og eier.

d) Eier skal umiddelbart melde ulykker og hendelser til kommunen og sikkerhetskontrollorgan. Sikkerhetskontrollorgan skal innrapportere ulykker og hendelser til nasjonalt installasjonsregister.

e) Utført reparasjonsarbeid skal føres i loggbok for hver løfteinnretning. Loggboken skal være tilgjengelig ved sikkerhetskontroll.

f) Eier skal få utført sikkerhetskontroll minst hvert annet år når løfteinnretningen er i drift. Sikkerhetskontroll kan i tillegg foretas ved stikkprøver av løfteinnretning i drift.

g) Ved skifte av eier og når installasjonen tas permanent ut av drift, skal eier melde dette til kommunen og nasjonalt installasjonsregister.

(2) For løfteplattform og trappeheis innenfor en boenhet gjelder følgende:

a) Eier kan selv forestå installering av løfteplattform og trappeheis innenfor en boenhet, jf. forskrift om byggesak § 4-1 første ledd bokstav b nr. 2.

b) Eier av løfteinnretning er ansvarlig for at løfteinnretning som er i bruk, er sikkerhetsmessig forsvarlig og at det utføres vedlikehold og ettersyn med denne.

c) Eier skal umiddelbart melde ulykker/hendelser til kommunen og til nasjonalt installasjonsregister.

(3) Når feil på installasjonen kan medføre fare for personsikkerhet, skal løfteinnretningen settes ut av drift.

Endringshistorikk § 16-1

  • 17.01.17 Til første ledd bokstav c og f: Oppdatering av henvisning til standarden NS 3810.
  • 01.04.14 Til første ledd bokstav a til e: Redaksjonelle endringer. Til første ledd bokstav f: Presiseringer vedr. periodisk sikkerhetskontroll. Se veiledningsteksten før denne endringen (pdf)
  • 01.01.14 Administrativ endring. Se veiledningsteksten før denne endringen (pdf)
  • 01.10.13 Til første ledd bokstav b: Ny veiledningstekst vedr. sikkerhetskontroll. Til første ledd bokstav c: Ny veiledningstekst vedr. anbefalte frister for utbedring. Til første ledd bokstav e: Presisering vedr. loggbok. Til første ledd bokstav f: Presiseringer vedr. løfteinnretninger som er underlagt periodisk sikkerhetskontroll og løfteutstyr som er underlagt Arbeidstilsynets regelverk. Se veiledningsteksten før denne endringen (pdf)