Byggteknisk forskrift (TEK10)

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

Kapittel 14 Energi

§ 14-4. Krav til løsninger for energiforsyning

(1) Det er ikke tillatt å installere varmeinstallasjon for fossilt brensel.

 • Veiledning til første ledd

  Bestemmelsen omfatter alle varmeinstallasjoner til oppvarming og tappevann.

  Fornybart biobrensel, som for eksempel ved, trepellets, bioolje og biogass er ikke fossilt brensel.

  Prosessanlegg og nødaggregater er ikke omfattet av bestemmelsen.

(2) Bygning med over 1 000 m2 oppvarmet BRA skal

a) ha energifleksible varmesystemer, og

b) tilrettelegges for bruk av lavtemperatur varmeløsninger.

 • Veiledning til annet ledd

  Energifleksible varmesystemer gjør det mulig å dekke varmebehov med ulike varmekilder. Krav om energifleksible varmesystem innebærer ikke at man må ha flere varmekilder tilgjengelig samtidig, men at bytte av varmekilde er en reell mulighet. De mest aktuelle varmebærerne vil være vann og luft.

  Energifleksible systemer kan omfatte romoppvarming, ventilasjonsvarme og varmt tappevann, se figur 1.

  § 14-4 Figur 1: Netto varmebehov.

  § 14-4 Figur 1: Netto varmebehov

  Lavtemperatur varmeløsninger sikrer energifleksibilitet som åpner for effektiv bruk av flere energikilder, for eksempel spillvarme, solvarme og omgivelsesvarme (i luft, grunnvann, sjøvann, berg, jord mv.). Der overføring av varme i hovedsak skjer ved strålepanel for eksempel i taket eller på veggen, er bestemmelsen om lavtemperatur varmeløsning normalt ikke relevant.

  Bakgrunn for å gi minimumsareal for byggets varmesentral, er å gi reell fleksibilitet i byggets livsløp. Arealet avsatt til varmesentralen kan ikke være så lite at for eksempel kun el-kjel(er) har tilstrekkelig plass.

  Preaksepterte ytelser

  Følgende ytelser må minst være oppfylt:

  1. Energifleksible systemer må dekke minimum 60 % av normert netto varmebehov, beregnet etter NS 3031:2014.
  2. Lavtemperatur varmeløsninger må ha turtemperatur på 60 °C eller lavere ved dimensjonerende forhold. Dette gjelder ikke for varmt tappevann.
  3. Minimumareal avsatt til varmesentral skal beregnes etter formelen: 10 m2 + 1 % av BRA, opptil 100 m2.
  4. Takhøyden i rom for varmesentral skal være minimum 2,5 meter.
  5. Fri bredde for alle dører i transportveien inn til varmesentralen skal være minimum 1,0 meter.

(3) Kravene i annet ledd gjelder ikke for småhus.

(4) Boenhet i småhus skal oppføres med skorstein. Kravet gjelder ikke dersom

a) boenheten oppføres med vannbåren varme, eller

b) årlig netto energibehov til oppvarming ikke overstiger kravet til passivhus, beregnet etter Norsk Standard NS 3700:2013 Kriterier for passivhus og lavenergibygninger Boligbygninger.

 • Veiledning til fjerde ledd

  Bestemmelsen gjelder for boenhet i småhus.

  Skorstein skal oppføres som en varig løsning, tilrettelagt for eventuell senere montering av ildsted i hver enkelt boenhet.

  Unntak for skorstein forutsetter at vannbåren varme dekker minimum behov for romoppvarming i stue eller tilsvarende rom. Det kan benyttes annen oppvarming på baderom, soverom eller rom som skal holde lavere innetemperatur. Det er ikke krav til vannbårent varmebatteri for ventilasjonen, og det omfatter heller ikke oppvarming av varmt tappevann.

  Årlig netto energibehov til oppvarming for passivhus fremgår av NS 3700:2013, tabell 3.

Endringshistorikk § 14-4