Byggteknisk forskrift (TEK10)

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

I Varme- og kuldeinstallasjon

§ 15-3. Røykkanal og skorstein

(1) Røykkanal og skorstein skal prosjekteres og utføres slik at varmeinstallasjon kan fungere tilfredsstillende.

(2) Følgende skal minst være oppfylt:

a) Røykgasser skal føres ut fra byggverket på en måte som ikke medfører fare for antennelse av byggverket og nabobyggverk.

b) Røykkanal og skorstein skal ha tetthet som gir god trekk og ikke avgir røykgasser til egen eller annen bruksenhet.

c) Røykkanal og skorstein skal ha forsvarlig overflatetemperatur og yttersiden skal i størst mulig utstrekning være tilgjengelig for ettersyn.

d) Røykkanal og skorstein skal ha mulighet for fri bevegelse i forhold til tilstøtende bygningsdeler.

e) Røykløp i skorstein skal ha uendret tverrsnitt fra bunn til topp.

f) Støpt eller murt skorstein skal oppføres på bærende konstruksjon av ubrennbart materiale.

g) Røykkanal og skorstein skal ha tilfredsstillende mulighet for feiing og uttak av sot.

Endringshistorikk § 15-3

  • 01.07.15 Til første ledd. Anbefalinger: Fjernet henvisning.
  • 01.01.14. Administrativ endring.
  • 01.04.13 Til annet ledd bokstav g: Fjernet henvisning.