Byggteknisk forskrift (TEK10)

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

IV Løfteinnretninger

§ 15-11. Heiser

 • Veiledning til bestemmelsen

  Definisjon

  I byggteknisk forskrift omfatter begrepet "løfteinnretning" heiser, løfteplattformer, rulletrapper, rullende fortau og trappeheiser.

  Generelt om løfteinnretninger

  Heiser og tilhørende sikkerhetskomponenter er regulert i et eget direktiv (heisdirektivet), mens andre løfteinnretninger reguleres av maskindirektivet.

  Heisdirektivet (direktiv 2014/33/EU) er implementert i norsk regelverk gjennom forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser og sikkerhetskomponenter for heiser.

  De harmoniserte standardene for heis, NS-EN 81-1:1998+A3:2009 og NS-EN 81-2:1998+A3:2009, vil også erstattes av NS-EN 81-20:2014 og 81-50:2014. Overgangsperioden for standardene er frem til 31.08.2017. I denne perioden kan begge sett av standarder anvendes.

  Bakgrunn for bestemmelsen

  Direktivet oppstiller generelle helse- og sikkerhetskrav som må oppfylles for at heiser skal kunne omsettes i EU/EØS-området. I gjeldende norsk regelverk er kravene til helse og sikkerhet for heiser tatt inn i forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser og sikkerhetskomponenter for heiser.

  I tillegg stiller byggteknisk forskrift enkelte krav i forbindelse med at heiser installeres i byggverk. Løfteinnretningen er en integrert del av byggverket og avhengig av bygningsteknisk prosjektering og utførelse.

  Grunnleggende krav til helse og sikkerhet i heisdirektivet kan oppfylles ved installering av heis etter NS-EN 81-1:1998+A3:2009 og NS-EN 81-2:1998+A3:2009 og underliggende standarder i serien.

  HO-2/2008 gjelder for eksisterende heiser (denne vil erstattes av NS 3808).

  Bestemmelsene i forskriften er hjemlet i pbl. §§ 29-5 fjerde ledd og 29-9. Eieren av en løfteinnretning er ansvarlig for at installasjonen er sikkerhetsmessig forsvarlig og at ettersyn, vedlikehold, reparasjoner og sikkerhetskontroll er utført i henhold til pbl. § 29-9 fjerde ledd, bokstav a til d.

(1) Den sikkerhetsmessige utformingen av heiser, herunder krav til tilgjengelighet, skal være i henhold til forskrift om omsetning og dokumentasjon av heiser og sikkerhetskomponenter for heiser.

(2) Der det stilles krav om heis etter § 12-3 skal heisen være tilpasset personer med funksjonsnedsettelse. Størrelsen på heisstolen skal dimensjoneres for forutsatt bruk. Den frie bredden for døråpningen til en heis skal være minimum 0,9 m. De omliggende veggene skal være tilstrekkelig synlige i forhold til heisen.

 • Veiledning til annet ledd

  Ved prosjektering av en heis må heisstolen tilpasses slik at den gir tilstrekkelig kapasitet.

  Standarden NS-EN 81-70:2003 definerer heistype 3 og anbefaler i pkt. 5.2.1 en dørbredde for denne heistypen med lysmål 1,1 m.

  Preakseptert ytelse

  1. Luminanskontrasten til de omliggende veggene må være på minimum 0,4 i forhold til heisdøren.

(3) Heisinstallatøren og de ansvarlige foretakene i byggesaken skal sørge for å gi hverandre nødvendig informasjon som er av betydning for utformingen og dimensjoneringen av heisanlegg og bygningstekniske forhold. Informasjonsutvekslingen skal sikre forsvarlig drift og sikker bruk av heisen.

 • Veiledning til tredje ledd

  Veiledning

  Standard NS-EN 81-20:2014 pkt. 0.4.2 og Annex E gir en oversikt over hvilken informasjon som det er nødvendig at heisinstallatøren og de ansvarlige foretakene i byggesaken utveksler.

  Sjakten må prosjekteres for forventet belastning. Belastningen varierer med størrelse og hastighet.

(4) Installasjon, rom og sjakt for heisen skal ikke utsettes for temperatur og miljø som kan skape driftsproblemer eller vanskeliggjøre vedlikehold.

 • Veiledning til fjerde ledd

  Standard NS-EN 81-20:2014 pkt. 0.4.2 og Annex E gir en oversikt over hvilken informasjon som det er nødvendig at heisinstallatøren og de ansvarlige foretakene i byggesaken utveksler.

(5) Heisen skal ha en alarm som er tilknyttet døgnbemannet vakt.

 • Veiledning til femte ledd

  Heisdirektivet vedlegg I, pkt. 4.5 spesifiserer krav for nye heiser. Detaljerte spesifikasjoner fremgår av

  • NS-EN 81-28:2003

  • NS-EN 81-1:1998+A3:2009 og NS-EN 81-2:1998+A3:2009 (erstattes av NS-EN 81-20:2014 og 81-50:2014)

  • NS-EN 81-70:2003

  Det er en fordel om muntlig og skriftlig informasjon i tilknytning til alarm også gis på engelsk.

  Heisstoler må være utstyrt med toveis kommunikasjonsmidler, jf. pkt. 4.5 i vedlegg 1 i heisdirektivet.

(6) Heisen skal prosjekteres og utføres slik at den

a) ikke medfører fare for brukere og personell som utfører ettersyn, reparasjon og sikkerhetskontroll og

b) ikke påfører skade på bygningsdeler.

 • Veiledning til sjette ledd

  For å unngå personskader på drifts- og vedlikeholdspersonell er det hensiktsmessig om gulvet i sjaktgruven har oljebestandig maling og sklisikker overflate.

Endringshistorikk § 15-11