Byggteknisk forskrift (TEK10)

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

IV Løfteinnretninger

§ 15-12. Løfteplattformer

 • Veiledning til bestemmelsen

  Definisjon

  For løfteplattformer er hastigheten avgrenset til maksimalt 0,15 meter pr sekund.

  Generelt om løfteplattformer

  Løfteinnretninger som ikke omfattes av bestemmelsene i byggteknisk forskrift kjennetegnes ved at de ikke er ment for bruk for allmennheten eller inngår som del av en produksjonsprosess. Slike innretninger er betinget av at de betjenes av personer som har fått spesiell opplæring i bruken.

  Eksempler på innretninger som ikke er omfattet av byggteknisk forskrift står i veiledningen til § 16-1 første ledd bokstav f.

(1) Den sikkerhetsmessige utformingen av løfteplattformer skal være i henhold til direktiv 2006/42/EF (maskindirektivet).

 • Veiledning til første ledd

  Bakgrunn for bestemmelsen

  Direktivet oppstiller generelle helse- og sikkerhetskrav som må oppfylles for at løfteplattformer skal kunne omsettes og brukes. I gjeldende norsk regelverk er kravene til helse og sikkerhet for løfteplattformer tatt inn i forskrift 17. desember 2013 nr. 1579 om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk.

  I tillegg stiller byggteknisk forskrift enkelte krav for at løfteplattformen skal kunne installeres i byggverk. Løfteplattformen er en integrert del av byggverket og avhengig av bygningsteknisk prosjektering og utførelse.

  For løfteplattformer finnes det standarder som angir tekniske krav både med hensyn til utforming og sikkerhet. Grunnleggende krav til helse og sikkerhet i maskindirektivet kan oppfylles ved installering av løfteplattform etter NS-EN 81-41:2010.

  Veiledning

  Det er eieren av løfteplattformen som er ansvarlig for at slike begrensninger i og forutsetninger for bruk blir oppfylt.

  Standarden NS-EN 81-41:2010 inneholder krav knyttet til sikkerhetsrom og mekaniske blokkeringsmuligheter.

(2) Løfteplattformen skal

a) ha en alarm tilknyttet døgnbemannet vakt

 • Veiledning til annet ledd bokstav a

  NS-EN 81-28:2003 kan brukes så langt den passer på løfteplattformer. Bl.a. stiller standarden krav til at alarmsignal skal angis visuelt og med lydsignal i henhold til NS-EN 81-70:2003 pkt. 5.4.4.3.

b) ha et ventilasjonssystem, som også er tilfredsstillende ved driftsstans.

 • Veiledning til annet ledd bokstav b

  Det skal være tilfredsstillende ventilasjon tilpasset det antall personer som løfteplattformen er dimensjonert for ved lengre tids opphold. 


  Maskinrom og maskinskap for hydrauliske løfteplattformer skal ha ventilasjon til det fri ved egne kanaler og skal utføres slik at eventuell oljelekkasje oppdages og samles opp.

(3) Størrelsen på lastbæreren skal dimensjoneres for forutsatt bruk. Den frie bredden for døråpningen til en løfteplattform skal være minimum 0,9 m. De omliggende veggene skal være tilstrekkelig synlige i forhold til løfteplattformen.

 • Veiledning til tredje ledd

  Preakseptert ytelse

  1. Luminanskontrasten til de omliggende veggene må være på minimum 0,4 i forhold til løfteplattformen.

(4) Installasjon, rom og sjakt for løfteplattformen skal ikke utsettes for temperatur og miljø som kan skape driftsproblemer eller vanskeliggjøre vedlikehold.

 • Veiledning til fjerde ledd

  Innledning til standarden NS-EN 81-41:2010 gir en forutsetning om at utrustingen til løfteplattformen bør ha en omgivelsestemperatur som er innenfor området 5-40 °C. Installasjonen må være konstruert for de klima- og miljøpåvirkninger som kan forventes. Ved installasjoner i kalde områder bør det sikres at temperaturen ikke utgjør en risiko for innestengte personer.

Endringshistorikk § 15-12