Byggteknisk forskrift (TEK10)

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

TEK10 er tidligere regelverk. Det nyeste regelverket er TEK17.

II Innvendige vann- og avløpsinstallasjoner

§ 15-6. Innvendig vanninstallasjon

(1) Byggevarer i kontakt med drikkevann skal ikke avgi stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare. Installasjon skal prosjekteres og utføres slik at god energiøkonomi sikres.

(2) Følgende skal minst være oppfylt:

a) Utstyr og rør skal gi de forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.

b) Det skal legges til rette for enkelt vedlikehold av vanninstallasjon. Vanninstallasjonen skal være lett utskiftbar. Lekkasje skal kunne oppdages enkelt og ikke føre til skade på installasjon og bygningsdel. Det skal være tilfredsstillende avstengningsmulighet. Stoppekran skal være lett tilgjengelig og merket.

c) Tappested for forbruksvann skal ikke ha vanntemperatur som kan forårsake forbrenningsskade.

d) Installasjonen skal sikres mot tilbakestrømning eller inntrengning av urene væsker, stoffer eller gasser. Dette gjelder også for tilbakesug og tilførsel av vann fra annen vannkilde.

Endringshistorikk § 15-6

  • 01.07.15 Til annet ledd bokstav b. Presiseringer om vannskadesikre installasjonsmetoder. Preaksepterte ytelser nr. 2 fjernet. Til annet ledd bokstav c. Anbefalinger: Andre avsnitt fjernet.
  • 01.04.14 Til annet ledd bokstav b. Tillegg om innstøping av rør i sprinkleranlegg.